25-10-2017
 

Mirzəyeva Rahilə Cümşüd qızı

telefon: (+99412) - 4381528

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981 - tələbəKimya fakültəsi  

kimya üzrə fəlsəfə doktoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1998 - böyük laborant, Kimya fakültəsi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

1998-2000 - kiçik elmi işçi, “Alkenilfenollar və karbonil birləşmələr” ETL, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

2001-2008 - böyük laborant, “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

2009 - elmi işçi, “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL, Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

Məqalələrin sayı:52

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri-üzvi materialşünaslıq ; Çox komponentli qeyri-üzvi sistemlərin tədqiqi; Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Bərk maddələr və funksional materiallar-2016, XI seminar  “Termodinamika və materialşünaslıq” Yekaterinburq

2. “III minilliyin elmi nailiyyətləri” V Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Nyu-York, 2017

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Мирзоева Р.Дж., Аллазов  М. Р., Бабанлы  М. Б. Растворимость моноселенида марганца в α- CuInSe2. Тезисы докладов XIII конф. «Высокочистые вещества и материалы» Нижний Новгород , 28-31 мая , 2007. c. 275-276.

2. Мирзоева Р.Дж., Сейфуллаева Ж.М., Бабанлы  М. Б. Халькопиритные фазы  переменного состава на  основе α- CuInSe2. IVВсеросс.конф.»физ.хим.процессы в конденсированных средах и на межфазных границах.» Фагран-2008.    6-9 октября, Воронеж,   2008.с. 633-634.

3. Мирзоева Р.Дж.,Аллазов  М. Р.,Бабанлы  М. Б. Растворимость MnSeвα-CuInSe2. Ж.« Неорганические материалы»,    2008, Т.44 №11,  с.1307-1309.

4. Мирзоева Р.Дж., Бабанлы Н.Б.,  Юсибов Ю.А., Шыхыев Ю.М., Бабанлы М.Б. Твердый суперионный проводник Cu4RbCl3I2 в термодинамическом исследовании трехкомпонентных халькогенидов меди.Труды совещания, 9-е Международное Совещание «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела». 24-27 июня, 2008.с.202.

5. Мирзоева Р.Дж., Бабанлы Н.Б., Юсибов Ю.А., ШыхыевЮ.М., Бабанлы М.Б. Твердый суперионный проводник Cu4RbCl3I2 в термодинамическом исследовании трехкомпонентных халькогенидов меди. Ж. «Электрохимия» 2009, том  45, №4, с .431-437.

6. Мирзоева Р.Дж.,Hashimov A.M., Samedova U.F., Mammadova G.R., Hasanli Sh.M. Electrophysical characteristics of composite varistors based on chalcopyrite phases of the CuInSe2 type.5 thInternational Conference on “Technical and Physical problems of PowerEngineering.”3-5september,2009Bilbao, Spain. p.214-216.

7. Мирзоева Р.Дж.,АллазовМ.Р., Аббасова Р.Ф., Мустафаева К.З., Бабанлы М.Б.Низкотемпературные твердые растворы с халькопиритной структурой в системах CuInSe2– МеSe(FeSe,CoSe,NiSe) ·In2Se3Тезисы докл.ХIХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Волгоград, 25-30 сентября 2011.Т.3 с.137

8. Мирзоева Р.Дж., Аллазов  М. Р., Бабанлы  М. Б. Взаимодействие в системе CuInSe2- NiSe·In2Se3“Azərbaycan Kimya” jurnalı, 2010, №4, s.54-56.

9. Аллазов   М. Р. Бабанлы М.Б. Квазитройная система СuInSе2 – СоSe - In2Se3VIВсеросс.конф.«Физ.хим.процессы в конденсированных средах и на межфазных границах.» Фагран-2012.Воронеж, 15-18 октября,   2012. с.341 -342.

10. MirzəyevaR.C. CuInSe2-СоSe-In2Se3 sisteminin faza diaqramı ATU.Elmi əsərlər, Fundamental elm­­lər.” 2012, №3, Cild XI (43) s.161-164.

11. Аллазов   М.Р. Бабанлы М.Б. Система CuInSe2 - MnSe - In2Se3 Тезисы докл. VII Менделе­ев­ского съез­да по химии и нанома­те­риа­лам. Санкт - Пете­р­бург,2013, с.141-142

12. MirzəyevaR.C. CuInSe2-MnSe - In2Se3  kva­­zi­üçlü siste­minin  qeyri- kvazi­binar  kə­sik­­ləri Azərbaycan Kimya jurnalı, 2013, № 3, s.115-120

13. Мирзоева Р.Дж. Аллазов М.Р.  Шихалибейли  Ш.Ш. Бабанлы М.Б.Система CuInSe2-FeSe – In2Se3 Международныйжурнал прикладных и фундамен­тальных исследований. №8, 2014, 35-39

14.Allazov M.R.Mirzəyeva  R.C. Əliyev  O.A. Mustafayeva K.Z. FeS – Bi və Bi2S3 – Fe   kəsiklərində faza tarazlığı. BDU- nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2015,  № 2 ,   s.15-18

15. Allazov  M.R. Mustafayeva  K.Z. Mirzəyeva R.C. Qurbanova T.R. Ni-Bi-S sisteminin 300K-də kristallaşma sahələrinin təyini BDU-nun xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2016,  № 2 , s.

16. Садыгов Ф. М.  Мамедова С. Г.  Шукюрова Г.М. Мирзоева  Р. Дж. Исмаилов З.И. Фазовые равновесия  в системе Се- Se. V Международная научно-прак­­тическая конференция «Научные достижения третьей тысячелетий» Нью- Йорк, 2017 с.52-55

17. Султанова С.Г.,  Исмаилов З.И., Садыгов  Ф.М., Мирзоева Р.Дж., Джафарова Е.К. Фазовые равновесия в системе Bi2Sе3 –Tm. Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümü­nə həsr olunmuş doktorant magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI Respublika Elmi Konfransı. Bakı,  2017. S.153-154

18. Мехдиева И.Ф. Имамалиева С.З. Мирзоева Р.Дж. Бабанлы М.Б. Соединения типа   новый класс тер­моэлектрических материалов с ано­мально низкой теплопроводностью. IX Международная научно-тех­ни­ческая конференция «Микро- и нано­технологии в электронике» Нальчик, 2017,  с.108-112

19. Alekbarzade G.I. Mehdiyeva I.F. Mirzoyeva R. J. Imamaliyeva S.Z. Phase Formation in Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9LnTe6 (Ln-Sm,Tm) Systems and Some Properties of Solid Solutions. 3rd International Turkic World Confe­rence on Chemical Sciences and Technologies (3rd ITWCCST), Baku, 2017.p.259

20. Abbasova  V.A.Alverdiyev  I.J.Rahimoglu E.Mirzoyeva R.J. Babanly M.B. Phase relations  in the Cu8GeS6-Ag8GeS6 system and some properties of solid solutions. Azerbaijan Chemical journal, 2017, №2, p. 25-29

21. F.M.Sadıqov, А.А.Аббаслы, Z.I.İsmayılov, K.Z.Mustafayeva, R.C.Mirzəyeva .. Sb2Se3-LaSb1,5Bi1,5Se6(S5) sistemi . Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqi­qatçıların “Kimyanın aktual prob­lem­ləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, 2018, s.102-103

22. F .M. Sadiqov,T.M.ilyasly, G.T.Qanbarova, Z.İ.İsmailov, S.H.Mamedova, R.C.Mirzayeva. Inter actions along the Bi2Se3-Nd2Se3(NdSe, Nd3Se4) J. “Fundamentalis scientiam” Vol.1, № 16, p.3-6. Spain, 2018

23. Т.М.Алекперова, Р.Дж.Мирзоевa, С.Г.Султанова, М.Б.Бабанлы . Исследование фазовых равновесий в системе Tl2Tе- Tl8GeTe5 - Tl9BiTe6. Тезисы докладов XVI конф. «Высокочистые вещества и материалы» посвящ. 100- летию акад. Г.Г.Девятых. Нижний Новгород 2018. c.148

BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

“Misin mürəkkəb xalkogenidləri ortatemperaturlu termoelektrik materialları kimi. Sintez və faza tarazlıqlarından “tərkib-quruluş-xassə əlaqəsinə” mövzusunda FT – 1-ci Azərbaycan – Rusiya birgə beynəlxalq qrantının iştirakçısı. 30.06.2017

 

 

 

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı