24-11-2017
 

Paşayeva Arzu Əbülfət qizi

Telefon: (+99412)538-72-96

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

28 fevral 1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1986-cı ildə Bakı şəhəri, 190 saylı orta məktəbi qızıl medalla  bitirib. O, 1986 –ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsində təhsil almış və buranı 1991–ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildən BDU-nun Kimya fakültəsinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının nəzdində olan elmi tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi, 1998-ci ildə Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir. 2015-ci ildə isə həmin kafedrada müəllim vəzifəsinə keçmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1986 - Bakı şəhəri, 190 saylı orta məktəb

1986-1991 - BDU nun  Kimya fakültəsi

1998 -ci ildə dissertant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991-1998 - BDU-nun Kimya  fakültəsinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının nəzdində olan elmi tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi

1998-2015 - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında baş laborant 

2015 - Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim 

Tədris etdiyi dərslər: “Kimyanın tarixi və metodologiyası” və “Kimyanın tədrisi metodikası”

60 мəqalə

10 proqram

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kimyanın tədrisi metodikasının aktual problemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.  K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, A.Ə.Paşayeva.   Kimya fənninin tədrisində fənlərarası əlaqənin əsasları Azərbaycan məktəbi, 1998, №5s65

2 . K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov. Kimya dərslərində yeni materialın tədrisi və təşkili metodikası . BDU-nun elmi konfransının materialları, 1999 s148

3. K.N.Haqverdiyev. Müstəqil işlərin tədrisi. Tezis. «Reneccans» Elmi-istehsa­lat mərkəzi «Müasir elm XXI əsrin astanasında: prob­lemlər, perspektivlər» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2000,

4. K.N.Haqverdiyev, A.Ə.Paşayeva. Kükürd və onun birləşmələrinin reaksiyaları misalında oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının istiqamətinə təsir edən amillər mövzusunun tədrisi. Pedaqoji Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2003, ADPU, №4 s 415-417

5. K.N.Haqverdiyev,  A.Ə.Paşayeva. Oб организации  рaбoты  по изучении нового материала2004. Müasir təbiətşünaslığın nə­zəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri. Sumqayıt. 2004,s.37-40. Məqalə

6. K.N.Haqverdiyev,  A.Ə.Paşayeva. Yeni  materialın başlanğıc siniflərdə ö yrənilməsinin nəzəri əsasları. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2005, №4, Məqalə

7. A.Ə.Paşayeva, K.N.Haqverdiyev. Orta məktəbdə  yeni materialın öyrənilməsi zamanı şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi. Fiziki – kimyəvi analiz və Qeyri – üzvi materialşünaslıq respublika elmi konfransı FKAM məqalələr toplusu.2006

8. A.Ə.Paşayeva, K.N.Haqverdiyev. Kimyada təlim üsulları. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları 2009 Tezis.

9. А.Т.Азизов, К.Н. Ахвердиев, А.А.Рашаева.Система самостоятельных работ при изучении нового материала в 10 классе. Вопросы Гуманитарных наук № 2009. C46-67

10. А.А.Рашаева. Интерактивное обучении как направление активизации познавательной деятельности учащихся при изучении нового материала жу рнал научных публикации аспирантов и докторантов № 11 ноябрь г.Курск 2010 с 85-86

11. А.М.Магеррамов, К.Н. Ахвердиев  А.А.Рашаева. Системы действий учителья и учашихся при изучении нового материала с 200-201 . 20 Молодая наука СНГ : вопросы теории и практики . сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции . г.Волгоград. 25-26 октября 2010

12. А.А.Рашаева. Роль химического языка в обучении химии при изучении нового материала . Azərb Res .dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 ci ildönümünə həsr olunmuş « Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları » mövzusunda II Respublika elmi konfransın materialları Bakı- 2011.

13. K.N.Haqverdiyev Ə.T.Əzizov. A.Ə.Paşayeva.  Проблемы наркомании среди молодежи и педагогические меры профилактики 2012  Tezis   Материалы VIII Бакинской международной Мамедалиевской конференции 3-6 октября ( ИНХП нана)  s 470-471

14. K.N.Haqverdiyev Ə.T.Əzizov  .A.Ə.Paşayeva  Kimya tədrisində müəllim əməyinin stimullaşdırılması « Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş » Cəmiyyət və təhsilin inlişaf strategiyası » VI Respublika elmi – praktik konfransının materialları 5 may Bakı-2014 S 136-137

15. K.N.Haqverdiyev Ə.T.Əzizov  .A.Ə.Paşayeva.    Yeni texnologiyalar əsasında kimyəvi anlayışlar sisteminin öyrədilməsi IX  Бакинская Международная Мамедалиевская  конференция по нефтехимии 4-5 октября 2016

16. K.N.Haqverdiyev. R.T.Abdinbəyova. AƏ.Paşayeva. Yeni materialın öyrədilməsində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ ELMİ ƏSƏRLƏR № 4/  2016 Səh  38-42 Ə.T.Əzizov məqalə

17. Ə.T.Əzizov .K.N.Haqverdiyev, R.T.Abdinbəyova, A.Ə.Paşayeva. Yeni materialın öyrədilməsində ətraf mühitin qorunması mövzusunun tədrisi    konfrans materialları 2017   

       

 

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı