10-09-2018
 

Balayeva Ofeliya Oqtay qızı

Telefon: (+994)55 834 50 43

E-mail: [email protected]/[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 
 

1989-cu ildə Sumqayıt şəhərində anadan olub. 2006-ci ildə Sumqayıt şəhər, 16 saylı orta məktəbi bitirib. 2006-2010-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin bakalavrı, 2010-2012-ci illərdə magistrı, 2012-2015-ci illərdə isə əyani doktorantı olub. 2011-ci ildən BDU əvvəlcə laborant sonra isə elmi işçi vəzifəsində işləyir.

 
 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

 
 

2006-2010-Bakalavr, Kimya fakültəsi, BDU. 

2010-2012 – Magistr, Nanomaterialların fiziki kimyası ixtisası, Kimya fakültəsi, BDU. Magistr elmi işinin mövzusu: “Nitril kauçukunun oksidləşmə xlorfosforlaşma reaksiyası və modifikatlar əsasında nanokompozitlərin hazırlanması” Fərqlənmə diplomu.

2012-2015- Əyani doktorant. İxtisas: Nanokimya və nanomateriallar. Kimya fakültəsi, BDU. Elmi rəhbərlər: K.e.d., prof. Abdulsaid Ə.Əzizov və f-r.e.n., dos. Mustafa B.Muradov.

16 Mart, 2018 - k.ü.f.d. elmi dərəcəsi “Polimer matrisdə nikel, kobalt, mis sulfidləri əsasında nanokompozitlərin sintezi və onların modifikasiyası”.

 
 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 
 

2011-2016, ½ Ştat laborant, Metalkompleks katalizatorları ETL-ı, BDU.

2016-cı ildən Elmi işçi, Metalkompleks katalizatorları ETL-ı, BDU.

2013-cü ildən BDU –da pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Tədris fənnləri: Polimer nanokompozisiya materialları, Yaşıl kimya və Nanokimya  (mühazirə və laboratoriya dərsləri).

2019-cu ildən Yüksəkmolekullu birləşmələr kafedrasının müəllimidir

40-dan artıq elmi əsər

1 Qrant

2 Mükafat

 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 
 

Polimerlərin xlorlaşma və oksidləşdirmə xlorfosforlaşması ilə kimyəvi modifikasiyası, polimer nanokompozitlərinin və yarımkeçirici nanokompozitlərin sintezi sintezi, metal halkogenid nanohissəciklərinin polimerdə sintezi, laylı ikili hidroksidlərin alınması, modifikasiyası və tətbiqi

 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 
 

1. 23-29 May, 2011- (təcrübəkeçmə)- Oulu Technical Universiteti, , Finlandiya, Oulu.

2. 11 oktyabr-12 noyabr,  2011- (təcrübəkeçmə)- Birləşmiş nüvə tədqiqatları institutu, Russia, Dubna.

3. 7 May, 2014- «Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş, magistr və gənc tədqiqatçıların   Kimyanın aktual problemləri VIII Respublika Elmi Konfransı. Bakı, Azərbaycan.

4. 18-19 Aprel, 2014 - II International Scientific Conference of Young Researchers. Qafqaz University. Baku, Azerbaijan

5. 15-16 October, 2014 - 1st İnternational Scientific Conference of young scientist and specialists. The role of multidisciplinary approach in solution of actual problems of fundamental and applied sciences (Earth, Technical and Chemical).: Dedicated to the oil worker`s day of Azerbaijan Republic. Baku, Azerbaijan.

6. May, 2015 - «Kimyanın aktual problemləri IX Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan 2015

7. 17-18 April, 2015 - III International scientific conference of young researchers / Qafqaz University. Baku, Azerbaijan

8. Oktyabr, 2015 - Republican Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Academican Togrul Shakhtakhtinsky. Baku, Azerbaijan

9. 02-04 Noyabr, 2015 - Academic Science Week-2015. Dedicated to the 70th anniversary of Azerbaijan National Academy of Sciences. International Multidisciplinary Forum. Baku, Azerbaijan

10. 17 Dekabr, 2015 - Fizikanın aktual problemləri Respublika elmi konfransı. Bakı, Azərbaycan

11. 29-30 Aprel, 2016 - IV International Scientific conference of young researchers. Qafqaz University. Baku, Azerbaijan

12. May, 2016 - Kimyanın aktual problemləri X Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan

13. 19 May, 2016 – “Fizika və astronomiya problemləri” XVIII Respublika elmi konfransı

14. 15-16 Noyabr, 2016 - Scientific conference dedicated to the 80th anniversary of M.Nagiyev institute of catalysis and inorganic chemistry. Baku, Azerbaijan

15. 04-05 Oktyabr, 2016 - IX Бакинская международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии. Баку, Азербайджан.

16. 15-16 Noyabr, 2016 - Kataliz və qeyri-üzvi kimya institutu-80. Bakı,  Azərbaycan

17. 20-22 Aprel, 2017 - International conference: modern trends in physics. Baku, Azerbaijan

18. 05-06 May, 2017 - I International scientific conference of young researchers. Baku Engineering University.

19. 29-30 İyun, 2017 - Муждународный научно-технической конференции «Нефтохимический синтез и катализ в сложных конденцированных системах», посвященной 100-летнему юбилей академика Б.К.Зейналова. Национальная академия наук Азербайджана. Институт нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева. Баку, Азербайджан.

20. 27-28 сентябрь 2017, V Международная Бергмановская конференция. «Физико-химический анализв образовании, науке и технике», Махачкала.

21. 27-28 Aprel 2018 - II International scientific conference of young researchers. Engineering University, Baku, Azerbaijan.

22. 03-04 May, 2018 - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların XII Respublika Elmi Konfransı  «Kimyanın aktual problemləri» Bakı, Azərbaycan

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 
 
 1. Балаева О.О, Балаева Н.О, Азизов А.А, Алосманов Р.М. Окислительное хлорфосфорилирование бутадиен-нитрильного каучука. Молодой учёный. № 5 (40) . Май, 2012 г. C: 118-121.
 2. Muradov M.B., Eyvazova G.M., Malikov E.Y., Balayeva O.O. (2014): Formation of the copper sulfide nanoparticles by ion exchange from electrolyte solutions. IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, 352-360.
 3. Balayeva O.O., Məhərrəmov A.M., Əzizov A.Ə., Muradov M.B., Balayeva N.O., Alosmanov R.M.. Fosforsaxlayan polimer sorbentlə Ni2+ ionlarının sorbsiyasının öyrənilməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2014, №3, s.37-42.
 4. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B. Copper sulfide nanomaterials: liquid-phase synthesis- A Review // Journal of Qafqaz University, 2015, v.3, No 2, pp.120-131.
 5. Balayeva O.O., Maharramov A.M., Azizov A.A., Muradov M.B., Balayeva N.O., Mamiyev Z.Q., Alosmanov R.M., Eyvazova G.M., Aghamaliyev Z.A.: Synthesis and study of copper sulfide (Cu1.8S) nanocrystals on the basis of phosphorus containing polymer sorbent (PCPS) by chemical route. Azerbaijan Chemical Journal, 2 (2015) 71-76.
 6. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Maharramov A.M., Eyvazova G.M., Alosmanov R.M., Mamiyev Z.Q., Aghamaliyev Z.A.: β-NiS and Ni3S4 nanostructures: Fabrication and characterization. Materials Research Bulletin, 75 (2016) 155–161. I.F.:2.45.
 7. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Maharramov A.M., Eyvazova G.M.: Synthesis and characterization of cobalt sulfide/FNBR nanocomposites by SILAR method. Journal of Ovonic Research, 12 (2016) 267 – 273. I.F.:0.69.
 8. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Eyvazova G.M., Alosmanov R.M.: Influence of precursor type and concentration on the synthesis of copper sulfide nanoparticles. Journal of Ovonic Research, 13 (2017) 25-32. I.F.:0.69.
 9. Dadashova N.F. Muradov M.B. Eyvazova G.M., Guliyev E.H. Balayeva O.O.: Features of electrical conductivity of composites based on polyvinil alcohol and copper sulfide nanoparticles. International conference: Modern Trends in Physics. 20-22 April 2017. Baku, 95-98.
 10. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Maharramov A.M., Eyvazova G.M., Gasimov R.J., Dadashov Z.X.: Effect of thermal annealing on the properties of nickel sulfide nanostructures: Structural phase transition. Materials Science in Semiconductor Processing,  64 (2017) 130–136. I.F.:2.36.
 11. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Eyvazova G.M.: Dielectric characterization of CuxS-NiySz/FNBR and CuS-NiySz/FNBR nanocomposites. Solid-State Electronics, 132 (2017) 31–38. I.F.:1.58.
 12. Balayeva O.O., Azizov A.A., Muradov M.B., Maharramov A.M., Eyvazova G.M., Aghamaliyev Z.A., Gasimov R.J.: Synthesis and physicochemical characterization of CuxS-NiySz/FNBR and CuS-NiySz/FNBR nanocomposites from β-NiS/FNBR by ion exchange method: (x=1; 1.8); (y=1; 3); (z=1; 4). Materials Chemistry and Physics,  201 (2017) 42-49. I.F.:2.03.
 13. Muradov M.B., Balayeva O.O. Azizov, A.A. Maharramov, A.M. Qahramanli, L.R. Eyvazova, G.M. Aghamaliyev, Z.A.: Synthesis and characterization of cobalt sulfide nanoparticles by sonochemical method. Infrared Physics & Technology, 89 (2018) 255-262. I.F.:1.8.
 14. Maharramov A.M., Azizov A.A., Balayeva O.O., Alosmanov R.M., Muradov M.B., Buniatzade I.A. Effect of metal ions on the thermal degradation of chlorophosphorylated NBR. Submitted to: New Materials, Compounds and Applications, 2 (2018) 5-9.
 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR, MÜKAFATLAR
 
 
 1. Polifunksional polimerlərin sintezi və onların Kür çayının ağır metal, radionuklid çirkləndiricilərinin region ekosisteminə təsirinin qiymətləndirilməsində tətbiqi. Elmin İnkişafı Fondu EİF-2011-1(3)-82/68/4-М-40 (01.10.2011- 30.09.2013). Bakı, Azərbaycan.
 2. “2016-cı İlin Gənc Alimi” mükafat müsabiqəsinin qalibi. Elmin İnkişafı Fondu (EİF) tərəfindən elan edilmiş “Ən Layiqli Alim–Ə.L.A.” məqsədli qrant müsabiqəsinin “2016-cı İlin Gənc Alimi” nominasiyası, 16 Oktyabr, 2017. Bakı, Azərbaycan.
“2017-ci ildə eldə etdiyi yüksək elmi nəticələr və uğurlarına görə” Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik A.M.Məhərrəmov tərəfindən fəxri fərman və mükafat. 13 Aprel, 2018, BDU, Böyük Elmi Şuranın genişləndirilmiş iclası, Bakı, Azərbaycan.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı