12-09-2018
 

Məmmədova Zara Əli qızı

Telefon: (+99412)510-10-48

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1929-cu ildə Moskvada anadan olub. 1947-ci ildə Bakıda orta məktəbi bitirib və indiki BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub. 1952-ci ildə həmin fakültəni bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1952-1956 – BDU-nun aspirantı
1956-cı ildə «Tsikloparafinlərin olefinlərlə alkilləşməsi»mövzüsunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi dissertasiyasını müdafiə edərək, kimya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adı alıb

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1956-cı ildən BDU-nun üzvi kimya kafedrasında assistant 
1961-ci ildən dosent vəzifəsində çalışır. 
«Metalüzvi birləşmələr», «Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları» , “Üzvi kimya” 
Buraxıliş işlərində rəhbərlik edir. 
«Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları» fənnindən programı tərtib edib. 
76 elmi əsəri var. Onlardan 15 müzlliflik şəhadətnaməsidir. 
2 elmər namizədi yetişdirib. 
Elmi fəaliyyətində müxtəlif metalların korroziyasının qarşısını alan birləşmələr sintez etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kükürd- və azotüzvi birləşmələr – korroziya əleyhinə əlavələr, tio-klayzen gruplaşması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 2005-ci ildə Bakıda kecirilən “Zərif üzvi sintez” mövzüsunda kexirilən Beynəlxalg konfrans

2. З.А.Мамедова, М.М.Дадашева, Л.Я.Кафарова "Синтез некоторых новых серосодержащих соединений" - 3-я международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ», Азерб.нефтяная Академия, 2005, с. 150-152.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. З.А.Мамедова, Н.Н.Юсубов, Р.А.Гасымов, Э.С.Алиева "Исследование технической смеси продуктов тиилирования и аминометилирования алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии" // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, 2003, т.49, вып. 2, с 95-97.

2. Аминометилирование тиолов нафтаминового ряда - «Вестник Бакнского Университета», сер.ест.наук, 2006, №3, с. 46-48.

3. З.А.Мамедова, Н. Н. Юсубов, В.М.Исмайлов "Синтез и превращения фенил(этил)амида γ-хлорбутановой кислоты" // ЖорХ, 2007, №9, с. 1717-1718.

4. З.А.Мамедова, М.Р.Байрамов, Н.Н.Юсубов, Р.А.Гасымов, Э.Р.Алиева, Г.М.Мехтиева "Аминометилирование алкенилфенолов" // «Известия высших учебных заведений», Химия и химическая технология, 2008, т. 51, вып. 1, стр. 24-26.

4. З.А.Мамедова, Ф.А.Ахмедова, Л.Я.Гафарова "Синтез эфиров 1-этил, 4- нафтил-меркаптоуксусной кислоты" // Elmi əsərlər. Fundamental elmlər. №2   Bakı 2009, cild VШ (3)  səh.154-156

5. З.А.Мамедова, К.Б.Курбанов, Ф.А.Касимова "Синтез и исследование некоторых сульфидов ароматического ряда" // Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, сild X (39), №3. Bakı. 2011

6. З.А.Мамедова, Ф.А.Касимова "Исследование реакции этерификации 1-этил, 4-нафтилмеркаптоуксусной кислоты" // Elmi əsərlər. Fundamental elmlər, №3, сild X1(43), 2012, с. 151-153 

7. З.А.Мамедова, У.Ф.Аскерова, Ф.А.Касимова "Синтез и исследование некоторых сульфидов конденсированных аро­мати­ческих углеводородов" // Ученые записки «АПУ», 2013, т.2, №2, с. 309-312   

8.  А.М.Кулиев, Ф.М.Мурадов, С.А.Мириева, З.А.Мамедова "Тиокляйзеновская перегруппировка 4-метил, 1-аллилнафтилсульфида" Ученые записки «АПУ», 2015, т.2, №2, с. 226-230 

9. В.М.Исмайлов, Г.Г.Ибрагимова, Н.Д.Садыхова, Н.Н.Юсубов, З.А.Мамедова "Синтез функционально-замещенных производных фурана и резорцина на основе диметил-3-оксопентадиата" / Журнал органической хи­мии, 2017, т. 53, с. 933-935.

KİTABLAR

1. З.А.Мамедова, У.Ф.Аскерова, Х.А.Гара-заде "Химические основы жизнедеятельности" - Учебное пособие для выс­ших учебных заведе­ний, Баку, 2014, 220 с.

2. А.Н.Гулиева, З.А.Мамедова Химия органических красителей - Учебное пособие для выс­ших учебных заве­де­ний, Баку, 2016, 224 с. 

Z.A.Məmmədova "Həyat fəaliyyətin kimyəvi əsasları", "Bioüzvi və fizioloji aktiv maddələr kimyası" fənlər üzrə proqramların müəllifidir.

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı