25-09-2018
 

Əliyeva Solmaz Bəxtiyar qızı

Tel: (+9950)537-24-93

e-mail: solmaz.aliyeva@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

2009-cu ildə 159 №-li orta ümumtəhsil məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya fakültəsinin “Kimya müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavriatura pilləsinə qəbul olmuşdur. 2013-cü ildə həmin universiteti bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olub. 2015-ci ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib və həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Yüksəkmolekullu birləşmər kimyası” kafedrasında “Makromolekullar kimyası” ixtisası üzrə əyani doktoranturaya qəbul olmuşdur. 2016-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində “Matalkompleks katalizatorları” ETL-da əvəzçiliklə elmi işçi vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2009-2013-cü il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kimya fakültəsi, “Kimya müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavriatura pilləsi.

2013-2015-ci il Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisası üzrə magistratura pilləsi.

2015-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi “Yüksəkmolekullu birləşmər kimyası” kafedrasında “Makromolekullar kimyası” ixtisası üzrə əyani doktorant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2014-2016-cı il Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun “Polimerlərin Radiasiya Kimyası və Texnologiyası” laboratoriyasında mühəndis.

2016-cı ildən Bakı Dövlət Universiteti “Metalkompleks katalizatorları” ETL-da əvəzçiliklə elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSI

Polimer hibrid kompozit materialların sintezi, tullantı sularının adsorbsiya üsulu ilə təmizlənməsində hibrid kompozit materiallarının adsorbent kimi tətbiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Effect of hybrid composite dose on efficiency of Acridine yellow dye removal / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş, doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri» XII Beynəlxalq Elmi Konfransı: Bakı, 2018, s.13         
 2. Səthi modifikasiya edilmiş qrafit və polimer əsaslı hibrid kompozitlə Akridin sarı boyaq maddəsinin sulu məhlullardan sorbsiyasının tədqiqi / Gənc tədqiqatçıların II beynəlxalq elmi konfransı. Bakı Mühəndislik Universiteti. 27-28 Aprel.: Bakı, 2018, p.160
 3. Səthi modifikasiya edilmiş qrafit və butadien kauçuku əsasli hibrid kompozit. Actual problems of analytical chemistry materials of the international scientific conference dedicated to the 85th anniversary of the academician R.A.Aliyeva, Baku, 2017, 16-14 November, p.104.
 4. Carbon materials as adsorbents for removal of Crystal violet dye from aqueous solutions /«Şollar-Bakı Su Qurğular Kompleksinin» 100 illiyinə həsr olunmuş «Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit» Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Materialları.: Bakı, 2017, 15-16 mart, 106-109.
 5. Гибридный композит на основе поверхностно-модифицированного графита и бутадиенового каучука / Материалы V-ой Международной Бергмановской конференции «Физико-химический анализ в образовании, науке и технике».: Махачкала, 2017, 27-28 сентября, 94-96

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Phosphorus containing polybutadiene rubber-bentonite hybrid composite as adsorbent for removal of rhodaminine 6G from water, Analytical Letters, v.49, issue 14, p.2347-2364, 2016.
 2. Synthesis of o-phenylenediamine functionalized graphite, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, v.25, issue 5, p.306-311, 2017.
 3. Oksidləşdirici mühitdə xlorfosforlaşdırma reaksiyası ilə qrafit səthinin modifikasiyası, Bakı Universitetinin Xəbərləri, № 2, s.18-23, 2017.
 4. Butadien kauçuku və səthi modifikasiya edilmiş qrafit əsaslı fosfortərkibli hibrid kompozit, Gənc tədqiqatçı, № 3, s.76-82, 2017.
 5. Fosfortərkibli qrafit ilə Kristal bənövşəyi boyaq maddəsinin sulu məhlullardan sorbsiyasının tədqiqi, Su problemləri: Elm və texnologiyalar, № 1, s.74-83, 2017.

PATENTLƏR

 1. Способ получения гибридного композиционного сорбента для очистки сточных вод. Евразийское патентное ведомство. 2017. 028334. B1
 2. Butadien-stirol kauçuku əsasında elastomer. Azərbaycan patenti, İ 2016 0113.
 3. İstiliyə davamlı polimerin alınma üsulu. Azərbaycan patenti, İ 2016 0112.
 4. Vulkanlaşmış elastomer qarışığı. Azərbaycan patenti, A 20150103.
 5. Butadien-nitril elastomeri əsasında vulkanlaşmış rezin qarışığı. Azərbaycan patenti, A 2015 0095.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 1. Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsiyon xassələrinin tədqiqi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 14 mart 2018-ci il tarixli 7/3 nömrəli qərarı ilə 2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramı (kollektiv qrant, iştirakçı).
 2. Qamma və neytron şüalarına qarşı davamlı örtüklərin və germetik materialların yeni texnoloji üsulla hazırlanması. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafi Fondunun 2014-cü il üçün gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsi (EİF/GAM-3-2014-6(21)) (kollektiv qrant, iştirakçı).

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu