25-09-2018
 

Hüseynova Afət Teymur qızı

Tel:  (99412) 510-10-48

E-mail: afethuseynovabdu@mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08 fevral 1961-ci ildə Goranboy rayonu Borsunlu kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Qazax rayonu Ürkməzli kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) bitirmişdir. 1987-1991-ci illərdə AMEA-nın akademik A.M. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda əyani aspirant olmuşdur. 1991-ci ildə “Üzvi kimya” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib kimya elmləri namizədi elmi adını almaşdır. 1989-1994-cü illərdə AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutunun 9№-li “Aşqarların sintezi və təsir mexanizminin nəzəri əsasları” laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1994-cü ildən “Üzvi kimya” kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Zərif üzvi sintez” elmi tədqiqat laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində işləyir (Hal-hazırda 0,5 şt). 1998 – 2000-ci illərdə BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının əyani doktorantı olmuşdur. 2008-ci ildə dosent diplomu almışdır. 2012-ci ildə “Tiiranlar və onların aminli törəmələri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək “üzvi kimya” ixtisası üzrə kimya elmləri doktoru elmi adına layiq görülmüşdür. 2015-ci ildə “Üzvi kimya” kafedrasında dosent (0,5şt.), 2018-ci ildən isə professor (0,5şt.) vəzifəsində işləyir. 100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. O cümlədən 1 monoqrafiya, 3 müəlliflik şəhadətnaməsi, 4 patent və 40-dan artıq xaricdə nəşr olunmuş məqalə və tezislər. 2001-ci ildən BDU-da fəaliyyət göstərən D.02.011 Dissertasiya Şurasının elmi seminarının elmi katibi vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1972 – Goranboy rayonu, Borsunlu kənd orta məktəbi

1973-1978 – Qazax rayonu, Ürkməzli kənd orta məktəbi

1980-1986 – Tələbə Az.DU (indiki Bakı Dövlət Universiteti), Kimya fakültəsi

1987-1990 – Aspirant (elmlər namizədi elmi dərəcəsi) AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu

1998-2000 – Doktorant BDU, “Üzvi kimya” kafedrası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982-1984 – Baş laborant, Azərbaycan Elmi – Tədqiqat Baytarlıq İnstitutu

1984-1987 – Kimyaçı texnoloq (Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsi)

1990-1994 – Kiçik elmi işçi, AMEA-nın Aşqarlar Kimyası İnstitutu

1994-2015 – Böyük elmi işçi, (hazırda 0,5şt.) “Zərif-üzvi sintez elmi tədqiqat laboratoriyası”, (BDU)

2015-2018 – Dosent (0,5şt.) “Üzvi kimya” kafedrası BDU

2018-ci ildən – Professor (0,5şt.) “Üzvi kimya” kafedrası BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müxtəlif əvəzli fizioloji aktiv 1,2-amintiollar N-əvəzli fenotiazin törəmələri. O cümlədən müxtəlif oksiranların, tiiranların eləcə də 1,2-amintiolların törəmə­lərinin sintezi, onların quruluşunun müasir fiziki – kimyəvi tədqiqat metodlaı ilə öyrənilməsi, sintez edilmiş birləşmələrin quruluşu ilə sürtgü yağlarına bir aşqar kimi təsiri arasındakı asllıqların öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Thermam 2015. İnternational Conference: “Thermophysical and mechanical properties of advanced materials” and 4th Rostocker international Symposium: 17-18 September 2015. University of Rostock, Rostock, Cermany. p.37.
 2. 2nd İnternational Conference on Pure and Applied Science, June 1-5, p.273.,2016. İstanbul, Turkey.
 3. 3nd İnternational Conference an thermophysical and mechanical properties of advanced materials, 1-3 septemper 2016, İzmir, Turkey.
 4. İnternational Conference on chemical scienc and Applications İCCSA 2016, 6-9 Avq. Equpt.
 5. Thermam 2017 6th Rostocker İnternational Conference: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”. University of Rostoek, Rostock, Cermany 17-18 July, p.57, 2017.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. A.T.Hüseynova и др. Аминотиолы и их производные. Монография. Баку, 2007.
 2. А.Т.Гусейнова и др.– «Синтез и антимикробные свойства фторсо­дер­жащих 1,2-аминопропантио­лов». Журнал прикладной химии, т.75, стр.1306-1308, 2002.
 3. А.Т.Гусейнова и др.–«Перфторсодержащии тиирана и их амино­производные». ЖорХ, т.44, №7, стр.958-961, 2010.
 4. А.Т.Гусейнова и др.– «Синтез и антиокисли­тельная активность 1-амино-4-,фенил-2-ботан­тиолов». Журнал прикладной химии, т.82, вып.9, стр.14.
 5. А.Т.Гусейнова и др.– «Синтез и свойства N,N диметилтиокарбамат содержащие 1,2-аминопро­пантиолы» Журнал прикладной химии, №12, стр. 2008-2013, 2009.
 6. A.T.Hüseynova, et.all. “1,2-Aminothioly as an Analytical Reagent for Extraction spectrophotametric determination of Copper (II)” İSİSET – İnternational Journal of İnnovative Science Engineering and Technology. V.4, İSSUE1, p.170-180. 2017.
 7. A.T.Hüseynova, et.all. “Extraction and Spec­trophotometric determination of Copper(II) with1-(2-metoxiphenylamino”-3-metoksipropanthiol -2” Open Access Journal of Science. İSSUE4, p.2/7-7/7, 2017.
 8. A.T.Hüseynova, et.all. “Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-3-[(2,3-dichlorobenzylidene) amino]-5-phenylthiazolidin-2-iminium bromide” Acta Crystallographic. E74, p.1168-1172, 2018.

MÜKAFATLARI

Nəşr Mətbuat Evi» mükafat komissiyasının qərarı ilə istedadlı gənc mütəxəsislərin hazırlanmasında səmərəli fəaliyyətinə, müxtəlif əvəzli azotlu, kükürdlü antimikrob, antioksidləşdirici, sürtünmə, yeyilməyə qarşı davamlı yeni aşqarların sintezi və sürtgü yağlarına tətbiq sahəsində apardığı uğurlu elmi tədqiqatlarına, elmi publisistik əsərlərinə, gənclərdə vətənpərvərlik hisslərinin aşlanmasında və ölkədə kimya elminin inkişafı tarixində göstərdiyi xidmətlərinə görə ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim «Qızıl medalına» təltif olunmuşdur.

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu