26-09-2018
 

Quliyev Əhmədağa Nemət oğlu

Tel: (+99412)510-10-48
e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1952-ci ilin mart ayının 7-də Salyan rayonunun Xolqaraqaşlı kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 1969-cu ildə orta məktəbi qurtarıb, 1978-ci ildə ADU-nu bitirib, 1986-cı ildə Kazan şəhərində KXTİ-də kimya elmləri namizədliyi  alimlik dərəcəsi alıb.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1978 - tələbə, Bakı Dövlət Universiteti
1986 - k.e.n., “Karbon turşusu törəmələrinin fosforlaşması məhsullarının sintezi və xassələri” 
2005 - dosent, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974-cı ildən Bakı Dövlət Universiteti, ”Üzvi kimya” kafedrası
Tədris etdiyi fənlər: Üzvi kimya, Boyaq kimyası, Bioüzvi təbii fizioloji fəal maddələr kimyası, Dərman maddələri
50 məqalə 
4 kitab
5 patent

TƏDQİQAT SAHƏSİ

- g-Butirolaktonun fosforlaşması nəticəsində alınan məhsullar əsasında yeni fosforüzvi birləşmələrin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

- VII Beynəlxalq konf. FÜB (Fos) 80 il Arbuzob reaksiyasıç Kazan, 1985
- XIII Beynəlxalq konf. FÜB üzrə, Kazan, 1985 
- Birinci ümumittifaq konf. Üzvi kimyanın nəzəri problemləri, Volqoqrad, 1991
- II Beynəlxalq konf. „Zərif ?zvi sintez və kataliz“, Bakı, 2002
- III Beynəlxalq konf. „Zərif ?zvi sintez və kataliz“, Bakı, 2005

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Ə.N.Quliyev "2-Xlor-4,5-dihidrofuril-3-fosfon turşusunun dixloranhidridinin elektrofil reagentlərlə reaksiyası" // Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2004, № 2, s.62-66.-
 2. Ə.N.Quliyev "g-Xlorbutil fosfonatların tsikilləşməsi" // Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2005, № 1, s.27-29.
 3. Ə.N.Quliyev, V.M.İsmayılov, V.V.Moskva "Fosfonsirkə turşusunun efirlərinin trixlorasetilxloridlə asilləşməsi" // Kimya problemləri jurnalı, Bakı, 2005, № 2, s.178-179.
 4. Ə.N.Quliyev, R.A.Əliyeva, A.Q.Hüseynli, Ü.M.Evtuşenko "Piroqallol əsasında O', О- dialkoksiazobirləşmələrin quruluşu və xassələrinin tədqiqi" // Azərbaycan kimya jurnalı, 2007, № 2, s. 23-27.
 5. Ə.N.Quliyev "Dialkoksifosforil tsikloproran karbon turşusunun hidrazidinin tsiklləşməsi" // BDU, kimya fakültəsi, Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, 2008, s.171.
 6. Ə.N.Quliyev "g-Xloryağ turşusunun xloranhidridinin nukleofil reagentlərlə tsiklləşmə reaksiyası" // AR Təhsil Nazirliyi ATU, Elmi əsərlər, Fundamental Elmlər: Bakı, 2008, № 4, s.121-123.
 7. Ə.N.Quliyev "Əvəzolunmuş vinilfosfonatların sintezi" // AMEA akademik M.F.Nağıyev adına KPİ. akad. T.N.Şahtaxtinskinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2011.
 8. Ə.N.Quliyev, V.V.Moskva, V.M.İsmayılov "Ketofosfonatların asil törəmələrinin tsiklləşməsi" // Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin 90-cı ildönümünə həsr olunmuş “Kimyanın actual problemləri” VII Respublika elmi konfransı 02-03 may, Bakı -2013.
 9. A.Н.Гулиев, З.А.Мамедова, Ф.А.Мурадова, С.А.Мириева "Тиоклязеновская перегруппировка 4-метил-1-аллилнафтилсульфида" // Elmi əsərlər-Kimya , № 2, 2015, 226-230 s.
 10. Ə.N.Quliyev "Azolaşma reaksiyası əsasında boyaq maddələrin alınması mexanizmləri haqqında" , metodik məqalə, Pri nəşri, Bakı-2017, 13 s.

KİTABLAR

 1. “Üzvi boyaqlar kimyasının praktikumu”, Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2003, 60 s.
 2. “Üzvi boyaqlar” (I hissə, dərslik), Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2005, 114 s.
 3. “Üzvi boyaqlar” (II hissə, dərslik), Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2011, 129 s.
 4. «Химия органических красителей» (учебное пособие), Bakı, 2016, 224 s.

Üzvi kimya, Boyaq kimyası, Bioüzvi fiziolojifəal birləşmələr fənnləri üzrə Kimya, Biologiya, Ekoloji və torpaqşünaslıq fakültələrinin bakalavr pilləsi üçün tədris proqramları tərtib etmişdir.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı