26-09-2018
 

İsmayılova Sevda Baba qızı

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-ci ildə 7 №-li orta məktəbi gurtarıb, indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə gəbul olunub. 1988-ci ildə isə Universiteti bitirərək, Oğuz rayonundakı 1 nömrəli orta məktəbdə 1993-ci ilə gədər müəllim vəzifəsində işləyib. 1998-2006-ci –„Loğman“ tibb məktəbində müəllimə vəzifəsində çalışıb. 2006-ci ildən indiyə qədər Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorları” ETL-da 0.5 şt. elmi işçi vəzifəsində çalışırdı. Laboratoriyanın dissertantı kimi elmi iş üzərində calışaraq “Modifikasiya olunmuş pentasillərin iştirakında toluolun və etilbenzolun disproporsionlaşması” mövzusunda dissertasiya işi üzrə 2010-ci ildə müdafiə etmişdir

2011-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini alıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983 - Кimya fakültəsi, BDU

2011- к.е.н. “Modifikasiya olunmuş pentasillərin iştirakında toluolun və etilbenzolun disproporsionlaşması”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988-1993-ci – Oğuz rayonundakı 1 nömrəli orta məktəbdə, müəllim

1998-2006-ci –„Loğman“ tibb məktəbində müəllimə

2006- indiyə qədər – 0.5 şt. elmi işci  “Metalkompleks katalizatorları” ETL-ı

15 məqalə, 1 patent, 26 tezis

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Seolit katalizi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Химия и химическое образование XXI века: Cборник материалов IV Всероссийской студенческой конференции с международным участием, посвященной 220-летию ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», Санкт-Петербург, 2017

2. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового профиля-2016», Салават, 13.05.2016

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Е.А.Ганбарова, Т.А.Алиев, С.Э.Мамедов, Н.И.Махмудова, С.Б.Исмайлова. Превращение природного газа на высококремнеземном цеолите типа ЦВМ, модифицированном нанопорошками циркония и молибдена. Azərbaycan Kimya jurnalı, 2015, № 4, С. 388-392

2. Исмайлова С.Б., Мамедов С.Э., Гасымова Г.Ш., Ахмедова Н.Ф. Превращение толуола на металлосодержащих катализаторах. Журнал «Молодой учёный» №3, 2015, стр.55-58 (РИЦН -0,76)

3. Исмайлова С. Б., Мамедов С. Э., Ахмедова Н. Ф. Исследование превращений этилбензола в присутствии цеолитсодержащих катализаторов. Молодой ученый, Россия, Казань, 2017, №38 (172), С. 10-12

4. Э.А. Ганбарова, Т. А. Алиев, С. Э. Мамедов, Н. Ф. Ахмедова, С. Э. Мирзалиева, С.Б.Исмайлова. Превращение природного газа на высококремнеземном цеолите типа ЦВМ, модифицированном вольфрамом и редкоземельными элементами. Молодой ученый, Россия, Казань, 2017, №38 (172), С. 3-6. ISSN 2072-0297

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı