27-09-2018
 

Yusubov Niftalı Nadir oğlu

Tel: (+99412)510-10-48

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-ci ildə orta məktəbi, 1971-ci ildə Bakı dövlət universitetinin kimya fakültəsini bitirib. 1975-ci ildə REA Kimyavi-fizika institutunun aspiranturasini bitirib. 2005-ci ildə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiyə edib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1966, tələbə, «Kimya fakültəsi», BDU

1975 - k.e.n., "Aşağı temperaturda atomar hidrogen makromolekulaya təsirinin tətqiqatı

2005 - "Funksionaləvəzli alkenilfenollar" doktorluq dissertasiyası

2010 - "Üzvi kimya" kafedrasının professoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1975-1976 Russiya EA, Kimyavi-fizika institutu 
1977 Bakı dövlət universiteti
Üzvi kimya, bioüzvi kimya, heterosiklik birləşmələr kimyası, kimyavi immunoloqiya.
167 məqalə
3 kitab
6 patent
3 elimlər namizədi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Karbonil və β-karbonil birləşmələrin əsasında fosforüzvi birləşmələrin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 33- çı Makromolekullar simpoziumu, Monreal, Kanada, 1990.
 2. 10-çu Toxsicoloji konqres, Tampere, Filandiya, 2004
 3. lll-çi Nəzəri və eksperimental Kimyanın problemləri, konfrans, Perm, Russiya, 2004.
 4. akad. M.İ.Kabacnikin 100 ilinə həsr olunş konfrans, S.Peterburq, Russiya , 2008. 
 5. III-cü Heterosiklik birləşmələrin kimyası, beynəlxalq konfrans, Moskva, Rusiya, 2010
 6. Heterosiklik birləşmələrin kimyası, beynəlxalq konfrans, Moskva, Rusiya, 2015

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. “Anilinin və o-hidroksianilinin 1,2-dibrometanla kondesləşməsi” // ЖОрХ, 2004, т.40, №2, 312
 2. “ İzoksozolun yeni törəmələrinin sintezi” // ЖОрХ, 2004, т.40, № 12, 1873
 3. “ Fenil(etil)amid γ-xlorbutan turşunun sintezi və çevirmələri ” // ЖОрХ, 2007, т.49, №10, 1573
 4. “ Dimedonun 1,2,3 –tribrompropanla alkilləşvəsi ” // ХГС, 2007, № 10, 1428
 5. “ γ-xloryag turşusunun p-izopropenil efirinin sooliqomerlərinin sintezi və tətqiqi” // ЖПрХ, 2008, nт. 81, № 2, 335
 6. “ Alkenilfenolun aminometilləşməsi “ // Хим. и химич. технология, 2008, т.51, № 1, 24
 7. "Dietoksifosforilanilidi di- və trialkanlara alkilləşməsi" // Бутлеровские сообщения, 2012, т.30, №4, 71
 8. "Astraightforwad synthesis of 2(3)6,6-trimethyl-6,&-dihydrobenzofuran-4(5)-ones // Mendellev Communications, 2013, v.23, 292
 9. "Metil-4-xlorasetoasetatı di- və tribrompropanla alkilləşmələr reaksiyası" // ЖОрХ, 2017, т.53, в.7, 1084

KİTABLAR

 1. Fosforüzvi birləşmələr
 2. Metalüzvi birləşmələr
 3. Elementüzvi birləşmələr kimyası

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı