28-09-2018
 

Cavadov Misir Əhməd oğlu

Tel: (+99412)538-25-32

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə Gədəbəy rayonunun Maarif kəndində anadan olub. 1966-1971-ci illərdə indiki Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb. 1973-1989-cu illərdə AMEA  NKPİ-də çalışıb. 1991-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1984-cü ildə “p-İzopropenilfenolun qlisidil efirinin stirol və butadienlə üçlü sooliqomerləşmə reaksiyasının tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

2009- dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1989, AMEA NKPİ

1989-1991, Az. Elektromaş

1991-, „Alkenilfenollar kimyası“ ETL, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU

105 elmi əsərin, 6 patentin məllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alkenilfenollar kimyası

Polifunksional monomerlərin sintezi və tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 2007- Moskva, 2011-Volqoqrad, 2011-Bakı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Джавадов, М.А.Агаева. Синтез аминометилированных производных фенолсульфидов // Журнал Химические проблемы, 2005, № 3, с.171-173.

2. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Синтез ди-(пропенилфенокси)алканов // Журнал Химия и химическая технология, г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с.138-139.

3. М.М.Гаджиев, М.Р.Байрамов, М.Р.Мирзоева, Р.А.Гусейнова, М.А.Джавадов. Изучение ингибирующих свойств ксантогенатных эфиров циклогексана // Журн. Химия и хим. Технология, Россия, 2006, с. 40-42.

4. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, O.N.Cavadova, M.Ə.Cavadov, İ.Q.Məmmədov, M.A.Ağayeva. 2-Propenilfenolun amil- və benziltiolla tiilləşmə reaksiyasının tədqiqi // Kimya problemləri jurnalı, № 2, 2006, s.265-267.

5. Г.М.Мехтиева,  М.Р.Байрамов,  А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, И.Г.Мамедов М.А.Джавадов Г.М.Байрамова. Синтез  и исследование амино­ме­­­ти­­ли­рован­ных производных ме­тил­за­ме­щенных 2-пропенил- и 4-изопро­пенил­фе­нолов // Вестник БГУ, 2008, №3. с 5-9

6. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Агаева, С.Г.Алиева, М.А.Джавадов. Получение фенолсульфидов на основе пропенилфенолов и исследование их в качестве ингибиторов коррозии стали // Вестник БГУ, 2009, №3, с.52-55.

7. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Н.В.Азимова, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Исследование реакции свободно-ради­каль­ной сополимеризации 2-пропе­нил­фенола с малеиновым ангидридом // Журнал хим. проб., №3, 2009, с.512-515

8. Н.Ю.Зейналов, М.Р.Байрамов, С.М..Мусаев, М.А.Джавадов. Оптимизация процесса алкилирования этанола изобутиленом методом много­мерного анализа // Азербайдж. химическ. журнал, 2010, № 4. с.68-71.

9. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, З.М.Джавадова, М.А.Агаева, М.А.Джавадов.  Исследование реакции 2-пропенилфенола с гексеном-1 в присутствии комплекс­ного алюминий­содержащего катализатора // Elmi əsərlər fundamental elmlər, 2011, № 3, cild X (39), s. 135-137.

10. M.R.Bayramov, V.M.Fərzəliyev, F.V.Yusubov, M.Ə.Cavadov, N.Y.Zeynalov, Z.M.Cavadova. Propenilfenolun heksen-1 ilə alkilləşmə prosesinin optimallaşması // BDU xəbərləri, 2011, №3, s. 21-25.

11. V.M.Farzaliyev, M.R.Bairamov, Z.M.Dzhavadova, İ.G.Mamedov, M.A.Dzhavadov, N.Yu.Zeynalov. Binary cooligomers of 2-pro­pe­­nylphenol with 1-heptene and 1-decene as antimicrobial ad­ditives for lubricating oil I-12A.

12. В.М. Фарзалиев, М. Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М.Байрамова, М.A. Джавадов. Антиокислительные свой­ства двойных сооли­г­о­меров 2-ро­пенилфенола с гепте­ном-1 и деценом-1. Технология Нефти и Газа, №2, 2015, c. 22-25

13. A.M. Maharramov, Z.M. Javadova, M.R. Bairamov, M.A. Javadov, F.M. Valiyeva, G.M. Hasanova. Optimization process of the al­ky­lating of phenol with hex­ene-1 on the sulfokationite KU-23. International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2017, v 3 (5), p. 192-202.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı