28-09-2018
 

Ağayeva Mahirə Aybala qızı

Tel: (+99412)538-25-32

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-ı ildə Gusar şəhər rus orta məktəbini gümüş medalla bitirib, həmən ildə Bakı Dövlət Universitrtinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1961-ci ildə oranı bitirib və 2001-ci ilə kimi Milli Elmlər Akademiyasının Neft və Kimya Prosesləri İnstitutunda və Aşqarlar Kimyası İstitunda işləmişlir. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1956-1961 - tələbə, kimya fakültəsi, BDU

1967 - “Müxtəlif alkenilaromatik monomerlərin butadien-1,3 sərbəat radikal birgə oliqomerləşməsi və sintez edilmiş sooliqomerlərin strukturlaşması” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir,  Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

1990 - „Neft kimyası“ ixtisası üzrə böyük elmi işçi adını almışdır

2014 - Aparıcı elmi işçi, “Alkenilfenollar kimyası”ETL, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1961-1975 - böyük emi işçi, Neft və Kimya Prosesləri İnstitutu

1976-2001 -  böyük elmi işçi, Aşkarlar kimyası İnstitutu

2001-2007 - böyük emi işçi, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU

130-dan çox elmi əsərlərin müəllifidir.

20 patenti (13 Azərbaycan, 4 ABŞ, 1İngiltərə, 1Fransa, 1 Hindistan), 14 müəlliflik şəadətnaməsi var.

2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alkenilfenollar kimyası, müxtəlif heteroatom saxlayan törəmələrin sintezi və çevrilmələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 1998, 2000, 2005 - akad. Y.H.Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş “Neft və kimya” konfransları, Bakı
 2. 1997 - Tribotexnika –maşınqayırmada, Moskva
 3. 1999 - Yanacaqlara və yağlara aşqarlar, Azərbaycan-Başqırdıstan
 4. 2007 - D.İ.Mendeleyev adına XVIII beynəlxalq „Ümumi və tətbiq kimyası“qurultayı, Moskva
 5. 2009, 2010 - Kimya və neft kimya sənayesində təbii ehtiyatlara və enerjiyə qənaət texnologiyaları, D.İ.Mendeleyev adına kimya birliyinin  I Beynəlxalq konfransı, Moskva
 6. 2010 - Neft hasılatının ekoloji problemləri, Ufa
 7. 2011-2018 - Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş konfrans, Bakı
 8. 2017 - Akademik R.Ə.Əliyevanın 85 illik yu­bileyinə həsr olunmuş bey­nəl­xalq elmi konfrans,Bakı
 9. 2017 - Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər və praktiki baxışlar, Beynəlxalq Elmi konfrans, Sumqayit
 10. 2017 - Современные проблемы химической науки и фармации, Чебоксары
 11. 2017 - Материалы V Международной Бергмановской конференции, 2017, Махачкала

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Алллахвердиева, М.А.агаева. Ди-(4-изопро­пенилфенокси)алканы в качестве сшивающих сомономеров в реакциях тремерной сополимеризации со стиролом // Журнал Прикладной Химии, 2007, т.80, в. 1, с.116-118

2. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.Г.Аллахвердиева, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Синтез ди-(пропенилфенокси)алканов // Журнал Химия и химическая технология, г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с.138-139

3. О.Н.Джавадова, М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, Х.И.Гасанов, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов. Синтез и исследование  серу и азотсодержащих производных о-аллилфенола и их комплексов с палладием (II) // Журнал «Химия и химическаятехнология», г. Иваново, 2005, № 9, т.48, с. 118-120

4. А.Х.Меликов, М.М.Мовсумзаде, Н.А.Алиева, М.А.Агаева. Разработка топливной композиции на основе кальцийсодержащей присадки фенольного типа // Азерб.нефт.хоз-во, 2008, №10, с.60-63

5. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, О.Н.Джавадова, М.А.Агаева, С.Г.Алиева, М.А.Джавадов. Получение фенолсульфидов на основе пропенилфенолов и исследование их в качестве ингибиторов коррозии стали // Вестник БГУ, 2009, №3, с.52-55.

6. А.Х.Меликов, М.М.Мовсумзаде, Н.А.Алиева, М.А.Агаева . Топливные композиции с улуч­шеен­ными противонагарными свойствами // Нефтепереработка и нефтехимия, №10, 2008, с.6-8

7. А.М. Магеррамов, М.Р. Байрамов, И.А. Алиев, М.А. Агаева, М.Г. Аллахвердиева,     И.Г. Мамедов, М.А. Джавадов, Синтез 1-(4-изопропенилфенокси)-С2-С4-бромалканов и некоторые их превращения. // Журнал Прикладной химии 2009, том.82, 10, p.1719-1724.

8. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов,  О.Н.Джавадова, Г.М.Байрамова, M.A.Агаева. Исследование азот- и серосодержащих фенольных соединений в качестве ингибиторов коррозии металлов // Азерб.хим.журн., 2010, №4, с.34-36

9. M.R.Bayramov, F.M.Çıraqov,  M.H.Allahverdiyeva , G.M.Bayramova, N.A.Əfəndiyeva. Malein anhidridi, stirol və 1,4-di(4-izo­propenilfenoksi)butanın üçölçülü sopo­limeri Cu2+-ionlarının sulu məhlullardan ayrılmasında sorbent kimi // Azərbaycan kimya jurnalı., 2010, №4, с.39-41.

10. А.М.Магеррамов, Г.М.Мехтиева, Р.А.Абушев, М.А.Агаева, С.А.Гасанова, И.Г.Мамедов, Аминометилированные производные 2-пропенил- и   4-изопропенил­фено­лов в качестве антимикробных при­са­док к нефтепродуктам // Нефтехимия, Москва, 2010, том 50, №1, с.69-73

11. A.M.Magerramov, M.R.Bairamov,  A.A.Garibov, Dzh.A.Nagiev, M.A.Agaeva, G.M.Bairamova. Maleic anhydride-styrene-1,4-di(4-isoprope­nylphenoxy)­butane terpolymer as a sorbent for recovery of UO22+ -ions  from aqueous solutions // Journal applied chemistry, 2011, V 84, N 1, P.151-156

12. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева. Исследование процесса ра­ди­­каль­ной сополимеризации аминометилированных про­из­водных алкенилфенолов со стиролом, Высоко­молекулярные соеди­не­ния, Серия Б, 2012, том 54, №8, с.1321-1329.

13. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, И.Г.Мамедов. Алкенилфенолы: получение, превращения и применение. Успехи Химии, 2015, №12, с. 1258-1278

14. A.M. Maharramov, A.A. Garibov, M.R. Bairamov, M.A. Agayeva, G.M. Askarova, S.J. Qulieva, The investigation of nitro-con­taining cross-linked copoly­mers of maleic anhydride and styrene as chelating sorbents for extracting uranyl-ions from water systems, Journal of Enviromental Analytical Chemistry, 2017, v 4 (3), p. 1-4

15. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, M.A. Ağayeva, N.V.Əzimova, S.Q.Əliyeva, 2-propenilfenolun malein anhidridi ilə birgə oliqomeri epoksid qatranlarrının tikici agenti kimi, AZ Patent İ 2017   0001

16. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Н.В.Азимова, Г.М.Гасанова, Ш.З.Гасымова,  Очистка воды от урановых солей с помощью сшитого полимерного сорбента, Kimya Problemləri Jurnalı, 2017, №1

17. М.Р. Байрамов, М.А. Агаева, Г.М. Аскарова, П.И. Исмайлова, Г.М. Гасанова, Ш.З. Гасымова, Водорастворимые ингибиторы коррозии стали Ст.3, Журнал «Актуальные проблемы современной науки», №3, 2018, с.165-170

DÖVLƏT, BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR

 1. Politetraftoretilen tullantılarının səmərəli istifadəsi(BDU-nun „NANO mərkəzi ) ilə birlikdə;
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Elmin inkişaf fondu qrant layihəsi.
 3. “Alkil(alkenil)fenollar əsasında neft məhsullarının mikrobioloji zədələnməsinin və biokorroziya proseslərinin qarşısını alan reagentlərin işlənib hazırlanması” (AMEA-nın  akad. Ə.M. Quliyev adına AKİ) ilə birlikdə;Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Elmin inkişaf fondu qrant layihəsi.

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı