01-10-2018
 

Şərifova Tamilla Nüsrət qızı

Telefon: (+99412)538-72-96

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

10 oktyabr 1941-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olub. 1959-cu ildə Bakı şəhəri, 3 saylı orta məktəbi bitirib. O, 1962 –ci ildə ADU-nun Kimya fakültəsində  təhsil almış və buranı 1967 –ci ildə bitirib. 1969- cu ildə ADU nun  aspirantı olmuş, 1975 ci ildə dissertasiya müdafiə edib kimya üzrə elmlər nanizədi adını almışdı 1971 –ci ildən "Ümumi və qeyri-üzvi kimya" kafedrasının asistenti v ə 1979-cu ildən  həmin kafedranın baş müəllimi  vəzifəsində çalışıb. 1981- ci ildə tərbiyə işlər üzrə dekan müavini, 1987- cı ildə KTM kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə təyin olub, 1990- cı ildən KTM kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. Bu günə qədər KTM kafedrasında "Kimyanın tədrisi metodikası" fənnindən rus və azərbaycan dilində tədris edir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1949-1959 cu illərdə - Bakı şəhəri, 3 saylı orta məktəb
1962-1967 ci illərdə - ADU nun  Kimya fakültəsi
1975 -ci ildə elmlər namizədi üzrə dissertasiya  müdafiəsi
1992-ci ildə dosent 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1959-cu ildə - AZ.SSR Bakı elektroməişət zavodunda qablaşdırıcı

1960- cı ildə həmin zavodda quraşdırıcı 

1964-ci ildə stabilizator sexinə montajci 

1965-ci ildə qalvanik  sexə mühəndis 

1968-ci ildən  AZ..SSR AFİ muhəndis

1971 ci ildən BDU da asistent işləmişəm.Bu günə BDU Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim  

TƏDQİQAT SAHƏSİ    

Kəlbəçər  ( Kicik Qafqaz) çökmə suxurlarında dəmir fəsiləsi elementlərinin paylanma qanunauyqunluğu

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. R.Ə. Azadəliyev, Ə.V.Məhərrəmov, T.N. Abdullayeva. “Metalların ümumi xassələri” mövzusunun tədrisi. “Renessans” elmi-istehsalat mərkəzi. AR prezidenti H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2003, səh. 42-43

2. R.Ə. Azadəliyev, Ə.V.Məhərrəmov, Ə.T.Əzizov, T.N. Abdullayeva. Kimya tədrisinin müasir problemləri, “Renessans” elmi-istehsalat mərkəzi. AR prezidenti H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2003, səh. 57-58

3. R.Ə. Azadəliyev, T.N. Abdullayeva. Orta ümumtəhsil məktəblərində kimya tədrisində inkişafetdirici təlim proseslərindən istifadə, Müasir təbiətşünaslığın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri (məqalələr və tezislər) Sumqayıt-2003, səh. 229-231

4. R.Ə. Azadəliyev, T.N. Abdullayeva. Məktəb islahatı və kimya tədrisinin bəzi aktual məsələləri, Müasir təbiətşünaslığın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri (məqalələr və tezislər) Sumqayıt-2003, səh. 231-233

5. Т.Н. Абдуллаева, .А. Азаделиев, Л.Н. Мамедова, Г.Г. Мамедова. «Влияние химического языка на активизацию и развитие мышления учащихся». Nəzəri və empirik metodların tətbiqi istiqamətləri, Sumqayıt-2005.
6. Ə.T.Əzizov, T.N. Abdullayeva, Ə.V.Məhərrəmov, R.Ə. Azadəliyev. Müqayisə üsulu ilə metalların ümumi xassələrinin məktəbdə tədrisi. Akademik M.F. Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans (məruzələrinin tezisləri), Bakı-2008, səh. 255-256

7. Kimyada təlim üsullarının əhəmiyyəti. Kimya tədrisində müasir didaktik priyomlardan istifadə edilməsi.  BDU-nun 90- illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransın materialları, Bakı-2009, s.354-355.

8. R. Ə.Azadəliyev, Ə.T.Əzizov, İ. H. İbadov, Ə.V. Məhərrəmov, T.N. Şərifova Müasir təlim üsulu ilə kimya fənninin tədrisi.  Ulu öndər H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Kimya və ekologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.,  2009, s.25.

9. R. Ə. Azadəliyev, Ə.V. Məhərrəmov, T.N.  Şərifova, Ə.T. Əzizov İnkişafetdirici təlim prinsipi. Müasir təbiətşünaslıgın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri. Sumqayıt, 2009 s.38

10. Ə.T. Əzizov, R.Ə.Azadəliyev, S. E.Mirzəliyeva, T.N. Şərifova Kimyada təlim üsullarının əhəmiyyəti.  Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Бакинского  государственного университета s.-354-355

11. R. Ə. Azadəliyev, Ə.T. Əzizov, Ə.V. Məhərrəmov, T.N. Şərifova Влияние приобретенных знаний и умений по химии на развитие учащихся. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant , magistr və gənc tədqiqatçıların ıv respublika elmi konfransının materialları. Bakı(26-27) 2010,s 41

12. Т.Н.Абдуллаева, Э.Т.Азизов, Э.В. Магеррамов, Р.А.Азадалиев Müasir təlim üsulları ilə elektroliz mövzusunun tədrisi. Pedaqoji Universitet xəbərıəri. Bakı №-3 2010 s 315-319 R.A.Azadəliyev, T.N.Abdullayeva, S.E.Mirzəyeva

13. Klassik təlim üsullarından istifadə etməklə kimya məsələlərinin həlli üsulları. Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ Beynəlxalq elmi –praktik konfransının materialları (28-29 iyun ) səh   272-273  (tezis)2011

14. Ə.T.Əzizov, R.Ə.Azədəliyev, T.N. Abdullayeva Kimya tədrisi üsullarının ümumi pedaqoji prinsipləri. Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ Beynəlxalq elmi –praktik konfransının materialları (28-29 iyun )(tezis) səh 274-275 2011 

15. T.N. Abdullayeva Dərsdə geri qalan şagirdlərlə görülən işlər və bu işin təşkili. Pedaqogika elminin inkişafında yeni mərhələ Beynəlxalq elmi –praktik konfransının materialları (28-29 iyun ) Bakı  (tezis) səh 290-291  2011

16. R.Ə.Azədəliyev, T.N. Abdullayeva, N.Ş.Məlikyeganova Роль Химического языка в обучении химии при изучении нового материала. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “ Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək  yolları “mövzusunda II  Respublika elmi-metodiki konfransının materialları 2011 BDU Gənc istedadlar liseyi səh 204-205 (tezis) 

17. А.А.Пашаева, Н.В.Мамедов, Т.Н.Абдуллаева, Е.Р.Расулова Цель и задачи воспитания школьников экологической культуры при изучении нового материала. Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri ″ II Beynəlxalq konfransının materialları 25-27 noyabr 2011, Cəncə dövlət universiteti   (  Nizami Gəncəvinin 870 illiyinə həsr edilmiş) səh 211-214   (məqalə) 

18. А.Т.Азизов, К.Н.Ахвердиев, А.А.Пашаева, Т.Н.Абдуллаева ,Р.Т.Абдинбекова, Н.В.Мамедов, Р.А.Азадалиев Экологические аспекты обучения химии в школе. Görkəmli Azərbaycan alimi , əməkdar elm xadimi , akade­mik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri”mövzusunda II beynəlxalq Elmi konfransın Materialları 7-8 noyabr 2012 Bakı Azərbaycan  BDU səh  413-415  tezis 

19. К.Н.Ахвердиев, А.Т.Азизов, Т.Н.Абдуллаyева, Н.Ф.Ахмедова, Р.Т.Абдинбекова, И. H.Ибадов Kimya dərslərində şagir­dlərin mənimsəmə qabiliyyətlərin artırılması. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın Aktual Problemləri “ VI Respublika Elmi Konfransın Materialları15-16 may Bakı-2012 səh 39-40 tezis 

20. K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, X.Qədiməliyeva, T.N.Abdullayeva, A.Y.Süleymanova Kimyanın tədrisində fənlə­rarası əlaqələrin tədqiqi.  Ümummilli Lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların“ Kimyanın Ak­tual Problemləri“ VI Respublika Elmi Konfransın Materialları 15-16 may Bakı-2012 səh 37-38 tezis

21. Ə.T.Əzizov, K.N.Haqverdiyev, T.N.Abdullayeva, N.T.Məmmədova Методология учебной деятельности. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il  dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın Aktual Problemləri “ VI Respublika Elmi Konfransın Materialları 15-16 may  Bakı-2012 səh 44- 45 tezis 

22. К.Н.Ахвердиев, А.Т.Азизов, Т.Н.Абдуллаева, Л.Р.Вердиева, И.Г.Ибадов, Н.В.Мамедов, А.У.Сулейманова, А.А.Пашаева, Н.Ш.Меликеганова, Р.Т.Абдинбекова Теоретические и практические основы инновации и современные технологии в обучении химии. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın Aktual Problemləri “ VI Respublika Elmi Konfransın Materialları 15-16 may Bakı-2012 səh 59-61 məqalə 

23. К.Н.Ахвердиев, А.Т.Азизов, Т.Н.Абдуллаева, Р.Т.Абдинбекова, С.М.Велиева, И.Г.Ибадов, А.У.Сулейманова Orta məktəbdə kimyanın öyrədilməsinin nəzəri və praktiki təkmilləşdirilməsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların“ Kimyanın Aktual Problemləri “ VI Respublika Elmi Konfransın Materialları 15-16 may  Bakı-2012 səh 120 tezis  

24. K.N.Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, Т.Н.Абдуллаева, A.Y.Süleymanova, R.T.Abdinbəyova, A.Q.Məmmədova Təlimdə problemli dərs üsulundan istifadə etməklə şagirdlərin müstəqil işinin təşkili təcrübəsindən. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant , magistr və gənc tədqiqatçıların « Kimyanın aktual problemləri » VII Respublika Elmi Konfransının Materialları Bakı – 2013 BDU-nin Kimya fakultəsi səh 34-35 tezis 

25. Т.Н.Абдуллаyева Компьютеризация процесса обучения. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların « Kimyanın aktual problemləri » VII Respublika Elmi Konfransının Materialları Bakı – 2013 BDU-nin Kimya fakultəsi səh 33-34 tezis 

26. Т.Н.Абдуллаева, Р.Т.Абдинбекова, Г.М.Мирбагирова, А.А.Алекберли Kimyanın fənlərarası əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant , magistr və gənc tədqiqatçıların « Kimyanın aktual problemləri » VII Respublika Elmi Konfransının Materialları Bakı – 2013 BDU-nin Kimya fakultəsi səh 108-109  tezis 

27. K.N. Haqverdiyev , Ə.T.Əzizov, N.T.Məmmədova, A.Y. Süleymanov, Т.N.Abdullayeva, İ.H.İbadov Kimyanın yeni innovasion əyani tədrisi.  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant , magistr və gənc tədqiqatçıların « Kimyanın aktual problemləri » VII Respublika Elmi Konfransının Materialları Bakı – 2013 BDU-nin Kimya fakultəsi səh 53-54 tezis  

28. K.N. Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, Т.N.Abdullayeva, E.R. Rəsulova, R.T.Abdinbəyova Yeni pedaqoji texnologiyalarda fənlərarası inteqrasiyanın rolu . IX  Бакинская Международная Мамедалиевская  конференция по нефтехимии 4-5 октября səh.264 Баку- 2016

29. Э.T.Азизов К.Н.Аxвердиев, T.N.Abdullayeva Yeni materialın öyrədilməsində halogenlər mövzusunun tədrisi ADPU nun xəbərləri №5, Bakı-2016

30. Ə.T. Əzizov .K.N.Haqverdiyev. İ.H.İbadov .R.T.Abdinbəyova. T.N.Abdullayeva Səh 47-56 Əyani vasitələrlə biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi dərsləri .  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94–cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant , magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın Aktual Problemləri  XI  Respublika Elmi konfransının materialları  Bakı- 2017 BDU (03-04 may )

31. Ə.T.Əzizov. K.N. Haqverdiyev.  T.N.Abdullayeva . E.R.Rəsulova Atmosfer çirklənməsinin ekoloji aspektləri mövzusunun tədrisi.  KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏLƏR KİMYASI :ANALİTİK KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ Akademik Rəfiqə Əlirza Qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları

KİTABLAR

  1. K.N. Haqverdiyev, Ə.T.Əzizov, Т.Н.Абдуллаyева, A.Ə.Paşayeva Ümumi və Qeyri üzvi kimya. Dərslik  Bakı -2013
  2. Э.T.Азизов К.Н.Аxвердиев, T.N.Abdullayeva Программа по предмету «Управление образованием» Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur(14 noyabr  2016- cı il , protokol №9 )  Bakı 2016
  3. Э.T.Азизов К.Н.Аxвердиев, T.N.Abdullayeva Программа Использование акмеологических методов в образовании и обучении» Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur(14 noyabr  2016- cı il , protokol №9 )  Bakı 2016
  4. Ə.T.Əzizov. K.N. Haqverdiyev . E.R.Rəsulova. T.N.Abdullayeva  Программа по предмету «методика преподавания химии»   БДУ Напечатана на основании решения Учёного Совета Бакинского Государственного Университета (14 ноября 2016 года, 09 приказ) Баку 2016
  5. Э.T.Азизов К.Н.Аxвердиев, Р.Т.Абдинбекова  . T.N.Abdullayeva.  А.А.Пашаева Kimyanın metodoloji əsasları fənni üzrə  Proqram Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunuB. Bakı 2016

TƏCRÜBƏKEÇMƏLƏRDƏ İŞTİRAK

1978-cıi ildə Çexislovakiyada  təçrübə mübadiləsi 

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı