01-10-2018
 

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu

Tel: (+99412)510-10-48
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1961 –cı ildə orta məktəbi qutarıb, 1966 – cı ildə Kazan kimya-texnoloqiya institutu bitirib, 1970 – ci ildə kimya elimləri alimlik dərəcəsi alıb. !985 – ci ildə Kiyev şəhərində kimya elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq ücün dissertasiya müdafiyə edib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

− 1966-ci ildə Kazan kimya-texnoloqiya institutu
− 1970- ci ildə “ Alkoksivinilfosfon turşularının törəmələrinin sintezi, quruluşu və çevrilmələri” – 
namizədlik dissertasiyası.
− 1985 “ α-Fosforilkarbonil birləşmələrin sintezi və çevrilmələri” – doktorluq dissertasiyasi.
− 1986 ci ildən Bakı dövlət universitetinin professoru.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1970- ci ildən Bakı dövlət universiteti, üzvi kimya kafedrası.

Üzvi kimya, elementüzvi kimya, heterociklik birləşmələr kimyası, fizika-kimya tətqiqat üsulları.

212 məqalə

3 kitab

7 tədris proqramları

25 patent
10 elmlər doktoru və elmlər namizədi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Karbonil və β-dikarbonil birləşmələr əsasinda fosforüzvi birləşmələrin sintezi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

33- çı Makromolekullar simpoziumu, Monreal, Kanada, 1990

10-çu Toxsicoloji konqres, Tampere, Filandiya, 2004

lll-çi Nəzəri və eksperimental Kimyanın problemləri, konfrans, Perm, Russiya, 2004

XV-ci Fosforun kimyası, beynəlxalq konfrans, S.Peterburq, Russiya , 2008

III-cü Heterosiklik birləşmələr kimyası, beynəlxalq konfrans, Moskva, Russiya , 2010

Heterosiklik birləşmələr, beynəlxalq konfrans, Moskva, Russiya , 2015

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. “Anilinin və o-hidroksianilinin 1,2-dibrometanla kondesləşməsi” ЖОрХ, 2004, т.40, №2, 312

2. “ İzoksozolun yeni törəmələrinin sintezi”, ЖОрХ, 2004, т.40, № 12, 1873

3. “ Fenil(etil)amid γ-xlorbutan turşunun sintezi və çevirmələri ”, ЖОрХ, 2007, т.49, №10, 1573

4. "Dietoksifosforilanilidi di- və trialkanlara alkilləşməsi" // Бутлеровские сообщения, 2012, т.30, №4, 71

5. "Astraightforwad synthesis of 2(3)6,6-trimethyl-6,&-dihydrobenzofuran-4(5)-ones // Mendellev Communications, 2013, v.23, 292

6. "Metil-4-xlorasetoasetatı di- və tribrompropanla alkilləşmələr reaksiyası" // ЖОрХ, 2017, т.53, в.7, 1084

KİTABLAR

1. Fosforüzvi birləşmələr

2. Metalüzvi birləşmələr

3. Elementüzvi birləşmələr kimyas

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı