01-10-2018
 

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

Tel: (+99412)510-10-48

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08.XI.1948 – ci ildə Azərbaycan Respublikasında anadan olub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971, Neft Akademiyası
1985, k.e.n., „Doymamış - 1, 2 - dikarbon turşuların, N, N1- (arilen) bis-imidlərin və onların heksaxlortsiklopentadienlə sintezi və stereokimyasıı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-72, laborant, Şamxor Şərab zavodu.
1972-74, mühəndis, Aşqarlar Kimyası institutu, AMEA 
1974-77, aspirant, Xlor Üzvi Sintez institutu, AMEA. 
1977-88, elmi işçi, Xlor Üzvi Sintez institutu, AMEA 
1988-91, “İzotop „ x/k – RMSBM müdiri.
1991, müəllim, “Üzvi kimya„ kafedrası, BDU. 
„Üzvi kimya“, „Stereokimya“.
45 elmi əsər 
5 müəllimlik şəhadətnaməsi .
Azərbaycan Respublikasının Fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Dien sintezi, alınan maddələrin fəza quruluşunu, tətbiq sahələrini öyrənib.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Bakıda, Ufada və Odessada konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. “İzalə olunmuş diasitelen birləşmələrinin heksaxlortsiklopentadien və 5.5–dimetoksitetdaxlortsiklopentadienlə dien kondensləşməsı „(Kimya problemlər jurnalı 2005, s.73, № 2, Bakı). 
  2. “İzalə olunmuş birləşmələrin tsiklopentadienlə kondensləşməsi„ (Kimya problemlər jurnalı 2005, s.162, №4, Bakı ) 
  3. “Dimetilkarbinol və onun törəmələrinin tsiklopentadienlə dien kondensləşməsi„ (Kimya problemlər jurnalı 2006, s.162, №11, Bakı ) . 
  4. “Dimetilkarbinol və onun törəmələrinin heksaxlortsiklopentadien, 5.5 dimetoksitetdaxlortsiklopentadienlə dien kondensasiyas „ (Kimya problemlər jurnalı 2006, s.458, № 39, Bakı) .
  5. Norbarnen adduktlarının polixlortsiklik birləşmələrlə dien sintezi. (BDU, tezis, 2008. Bakı).

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı