01-10-2018
 

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Tel: (+99412)510-10-48

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-61-ci dərs ilində BDU-nin kimya fakültəsinə daxil olub, 1965-66-cı dərs ilində həmin fakültəni bitirib. 1966-cı ildə «Üzvi kimya» kafedrasına laborant təyin edilib, 1967-ci ildə baş laborant vəzifəsinə keçirilib. BDU-nin kimya fakültəsi elmi şurasının qərarı ilə əyani aspiranturaya qəbul üçün təqdim olunub. 1968-ci ildən 1971-ci ilə qədər «Üzvi kimya» kafedrasının əyani aspirantı olub. 1971-ci ildə elmi işini vaxtında qurtarıb, müzakirə etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Ali Təhsil nazirliyinin təyinatı ilə «Üzvi kimya» kafedrasına müəllim vəzifəsinə göndərilib. 1985-ci ildə müsabiqə yolu ilə baş müəllim vəzifəsinə, 1987-ci ildə yenidən müsabiqə yolu ilə dosent vəzifəsinə seçilib. Hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
BDU-nin D 02 02 011 saylı müdafiə Şurasının nəzdindəki elmi seminarın üzvü, BDU-nin «Üzvi kimya ixtisası üzrə aspirantların və dissertantların minimum komisiyasının üzvü, Dövlət İmtahanlarının keçirilməsi üçün yaradılan koordinasiya qrupunun koordinatoru kimidə fəaliyyət göstərir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1966, tələbə, «Kimya fakültəsi», BDU

1972- k.e.n. (Mövzu: «Karbamin turşusunun bəzi efirlərinin sintezi və tədqiqi»)

1987- "Üzvi kimya" kafedrasının dosenti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966 – ci ildən BDU-nun «Üzvi kimya» kafedrasında çalışır.

Kimya və biologiya fakültələrində "Üzvi kimya" dərslərini, kimya fakültəsində magistrəturada «Metallüzvi birləşmələr» fənnindən mühazirə dərslərini aparır.

86 məqalənin,

2 dərs vəsaitinin,

2 dərsliyin,

3 proqramın,

1 metodiki göstərişin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azotlu, kükürdlü, fosforlu üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi, sintez etdiyi üzvi məhsullarırı AMEA-nın Aşqarlar İnstitutunda sınaqdan keçirir və müəyyən nəticələr əldə edilir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. A.M.Məhərrəmov, G.Kh.Velieva, R.R.Yadigarov, A.N.Khalilov, Y.B.Babayeva, M.A..Allakhverdiev, M.A.Akhundova "Sinthesis  some  heterocycles 1,2-cnlorohyd" - Geo Het-2011 2nd interna­tional conference on organic cnemistry. September 25-27. Tbilisi, 2011. Pp.86-87
 2. Əsgərov А.В., Rustəmov K.M., M.Ə.Axundova "Siloksantərkibli mono-, dinitrillərin sintezinin  ekoloji  problemləri" - Sumqayit Dövlət Universi- teti. Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. 7-ci Beynalxalq konfransının  materialları. 2012. Səh.279-282 
 3. A.T.Hüseynova, M.A.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova, B.M.Fərzəliyev "Bəzi aromatik 1-2-amintiolların dəmir-kobalt-nikel-mis-2-asetatlarla reaksiyası" - Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə  həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc  tədqiqatçıların  «Kimyanın aktu­al pro­blemləri. VIII-Respublika Elmi  Konfransının   materi­alları. Bakı, 2014. Səh.221
 4. A.T.Huseynova, A.M.Maharramov, A.H.Khalilov, A.A.Abdelhamid, M.A.Akhundova "Novel perfluorinated thiols as a perspetive oil additves and liqands" - 2nd İnternational  conference  on Pure R Applied Sciences 01-05 İuna, 2016
 5. A.M.Məhərrəmov, İ.Ə.Əliyev, M.M. Məhərrəmov, A.N.Lütfəliyev, Z.E.Bayramova, M.Ə.Axundova, S.Ə.Miriyeva "Bəzi karbon və neft turşularının 2-(piperidin-1-il)-,2 morfolino etanol­larla efirləşməsi əsasında funksio­naləvəzli birləşmələrin sintezi" - Akademik  Həsən  Əliyevin  110  il­lik yubileyinə həsr olunmuş “Ekolo­gi­­ya: təbiət və cəmiyyət problem­ləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransının materialları. 26-27 dekabr 2017-ci il, səh.139
 6. Г.Э.Аллахмендиева, И.В.Исмаилов, Н.Д.Садыгова, Н.Н.Юсубов, М.А.Ахундова "Исследование в области  синтеза и превчащения α-фосфрилирован­ных карбонильных соединений" - V-Всеросийская с международным участием конференция пр органической химии 10-14 сентября. Владикавказ Республика Северная Осетия Алания. Сборник тезтсов. 2018. стр.. 524. 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. M.Ə.Axundova, C.M.Heydərova, A.N.Lütfəliyev, İ.Ə.Əliyev, М.N.Мəhərrəmov, Ə.İ. Əhmədov, S.Ə.Miriyeva "Benzihidril efirinin aşağı tempera­turada  xlorlaşdırılması" // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərləri.Fundamental elmlər, №3, Bakı - 2010
 2. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Axundova, G.Ş.Düşükari,  X.A.Qara­za­də, A.N. Lütfəliyev, S.Ə.Miriyeva, M.N.Məhərrəmov "Моно- və  trietilbenzolların xlorlaşması" // BDU-nun xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. 2011. səh.38-41
 3. A.H.Məhərrəmov, A.U.Nemətov, S.Ə.Miriyeva, Axundova M.Ə. "Синтез и неастифицирующие свойства смещенных эфиров этиленгликоля с бензгидрильной группой" // Azərb. Res-nın Təhsil Nazi- nin, Azərb. Tex.Univ-nin fundamental elmlər. №2, cild.XI (42), 2012 s.131-132.
 4. Z.E.Bayramova, M.Ə​​​​​​​.Axundova, A.N.Ltitfəliyev, A.M.Məhərrəmov, M.N.Məhərrəmov  "Bəzi karbon və neft turşuları fraksiyalarının -2 morfolinolla termiki efirləşməsi" - Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin anadan olmasının 90-ci ildönümünə  həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc  tədqiqatçıların  «Kimyanın aktual pro­blemləri. VII-Respublika Elmi  Konfransının   materi­alları. Baki, 2013.səh.121
 5. М.А.Ахундова, Х.А.Гаразаде, А.И.Ахмедов, С.Э.Мириева, М.Н.Магеррамов "Термическая  этерификация карбоновых кислот одноатомными спиртами" // Elmi əsərlər. Баку, 2014, №2, стр.237-241 
 6. M.Ə​​​​​​​.Axundova, X.A.Qarazadə, Z.E.Bayramova, A.H.Lütfəliyev, S.Ə.Miriyeva, Ü.M.Məhərrəmova, M.N. Məhərrəmov "Propion turşusunun etilendiaminlə termiki reaksiyası əsasında  koordinasion birləşmələrin sintezi" - Analitik kimya kafedrasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş VI respublika elmi konfransının materialları. 16-17 dekabr. Bakı – 2015.
 7. A.M.Məhərrəmov, İ.Ə.Əliyev, M.Ə​​​​​​​.Axundova, M.N. Məhərrəmov, X.A.Qarazadə, R.N. Lütfəliyev "Tsiklopropan halqasının açılması ilə gedən reaksiyaların mexanizmi haqqnda" - Ümummilli  lider  Heydər  Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə  həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc  tədqiqatçıların  «Kimyanın aktual pro­blemləri. X-Respublika Elmi  Konfransının   materi­alları. Bakı, 2016.səh.105.
 8. A.M.Məhərrəmov, F.N.Nağıyev, A.R.Asgarova, R.G.Rəhimova, M.Ə​​​​​​​.Axundova, İ.G.Məmmədov "Bəzi İlidenmalononitrillərin çevrilmə reaksiyalarının tədqiqi" // Kimya problemləri. № 1, 2018, səh.69-72.
 9. F.N.Naghiyev, A.M.Maharramov, A.R.Asgarova, A.G.Rahimova, J.G.Mamedov, M.A.Akhundova "The Unvestigation of reastion of various thiophene baseo knoevenacel adducts with acetoacetanilide" // Chemical problems – 2018 no 3(16) JSSN 2221-86-88 17.09.18. 337-342 

KİTABLAR

A.H.Mərərrəmov, M.A.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova Üzvi kimyadan təcrubi məşgələlər kitabı dərslik BDU-nun nəşriyyatı. Baki, 2011.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı