04-10-2018
 

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Tel: (+99412)538-21-06

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Z.E.Bayramova  9 fevral 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1986-1996-cı illərdə orta təhsil almışdır. 1996-2002-ci illərdə ali təhsil almışdır. 2002-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinin bakalavr, 2002-cu ildə də isə magistr pilləsini bitirmişdir.

2015-cl ildə "Bəzi karbon və neft turşularının hidroksilli, azotlu birləşmələrlə reaksiyaları əsasında funksionaləvəzli məhsulların sintezi və xassələri" mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasıyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Zərif üzvi sintez” ETL- də çalışır.

O, 25-dən artıq elmi əsərlərin və 2 patentin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, neft kimyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. 1st international chemis­try and chemical engineering conference, Baku, Azerbaijcan (2013)
  2. III Всероссийская научная конференция «Успехи синтеза и комплексообразования», Москва (2014)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Azərb. patenti, İ№A20060154, 2008. Poladın korroziyasının ingibitoru Mə­hərrəmov M.N., Nəzərov Ş.I., Zeynalov S.D., Lütfəliyev A.H.,  Bayramova Z.E.
  2. “İzopren kauçukunun əsasında vulkanlaşmış rezin qarışığı” patent haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun müddəaları ilə 3 noyabr 2010-cu ildən ilkinlik müəyyənləşdirilmişdir, Məmmədli Ş.M., Qəribov A.A., Məhərrəmov A.M., Məhərrəmov M.N., Bayramova Z.E.
  3. Магеррамов А.М., Байрамова З.Э., Магеррамов М.Н. Об этерификации карбоновых кислот спиртами. // Известия ВУЗов, Химия и химическая технология, 2012, том 55, вып.1, стр.115-116
  4. Магеррамов А.М., Байрамова З.Э., , Магеррамов М.Н. Синтез и инги­бирую­щее свойства некоторых азотсодержащих производных нефтяных кислот. // Журнал «Азербайджанское нефтяное хозяйство», №9, 2012, с.39-42.
  5. Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Байрамова З.Э. Об особенностях реакции карбоновых кислот с бифунк­циональ­ны­ми соединениями. // Журнал «Химические проблемы» №3, 2012, стр.387-389.
  6. Магеррамов А.М., Байрамова З.Э. Синтез и исследование некоторых производных нефтяных кислот в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям // Журнал «Азербайджанское нефтяное хозяйство», №4, 2013, с.39-42.
  7. Байрамова З.Э., Магеррамов М.Н. Термическая этерификация карбоновых и некоторых фракций нефтяных кислот 2-(пиперидин-1-ил)-, 2-морфолин­этанолами и N,N-диэтилэтаноламином //  Известия ВУЗов, Химия и хи­ми­чес­кая технология, 2013, том 56, вып.3, стр.106-107.
  8.  Məhərrəmov A.M., Bayramova Z.E., Məhərrəmov M.N., Karbon və neft turşularının etanolaminlə reaksiyaları əsasın­da 2-alkanamidoetilalkanoatların sintezi // Kimya problemləri jurnalı, №1, 2014, s.106-109.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı