04-10-2018
 

Məmmədova Günay Zahid qızı

İş telefonu: +994 12 510 85 47

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

G.Z. Məmmədova 28 sentyabr 1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1994-2004-cü illərdə orta təhsil almışdır. 2004-2010-cu illərdə ali təhsil almışdır. 2010-cu ildə BDU-nun kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2008-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinin bakalavr, 2010-cu ildə də isə magistr pilləsini bitirmişdir.

2016-cl ildə "Yeni hetarilхalkogenidlərin sintezi və quruluşu, onların doymamış birləşmələrlə reaksiyaları misalında quruluş-reaksiya qabiliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi" mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasıyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2010-cu ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Zərif üzvi sintez” ETL-nın nəznində yerləşən Rentgen Quruluş Analizi laboratoriyasında çalışır. O, 30-dan artıq elmi əsərlərin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, fiziki kimya, Rentgen Quruluş Analizi (RQA)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. VII-ci Milli kristalkimyəvi konfrans-Suzdal (2013)
  2. Prof. N.S. Prostakovun anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş konfrans-Moskva (2017)
  3. Koordinasiya kimyası üzrə 27-ci beynəlxalq Çuqayev konfransı- Nijniy Novqorod (2017)
  4. 1-ci beynəlxalq iştiraklı Ümumrusiya Elmi Konfransı- Astraxan (2017)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. “1,3-Benzothiazole-2(3H)-selone”, Acta Cryst., 2011, E67, o3050.

2. “Гетероциклизация циклоалканов с ди(2-пиридил)диселенидом в присутствии пентахлорида сурьмы”, Хим. гетероцикл. соедин., 2012, № 6, 1034-1039.

3. “Сульфенилгалогениды в синтезе гетероциклов. 4*. Гетероциклизация в реакциях алкенов с сульфенилирующими реагентами на основе ди(2-пиридил)дисульфида”, Хим. гетероцикл. соедин., 2012, № 7, 1180-1186.

4. “1-Methyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-2-selone”, Acta Cryst., 2012, E68, o1381.

5. “[Bis(pyridin-2-yl)selenide-κ2N,N’]tetrachloridotin(IV)”, Acta Cryst., 2012, E68, m983.

6.“3-(4-Methoxyphenyl)-1,3-selenazolo-[2,3-b][1,3]benzo-thiazol-4-ium hydrogen sulfate”, Acta Cryst., 2013, E69, o703-o704.

7. “Dichloridobis(pyridine-2-selenolato-κ2N,Se)tin(IV)”, Acta Cryst., 2013, E69, m364-m365.

8. “Tetrel, halogen and hydrogen bonds in bis(4-((E)-(2,2-dichloro-1-(4-substitutedphenyl)vinyl)diazenyl)phenyl)methane dyes”, Dyes and Pigments 150 (2018) 377–381.

9.“Pnicogen, halogen and hydrogen bonds in (E)-1-(2,2-dichloro-1-(2-nitrophenyl)vinyl)-2-(para-substituted phenyl)-diazenes”, Dyes and Pigments 159 (2018) 135–141.

10. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 3,3',3''-[(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tris(oxy)]tris(5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one), Acta Cryst. (2018). E74, 1035–1038.

 

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı