04-10-2018
 

İsmiyev Arif İdris oğlu

Tel: (+99412)510-10-48

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci ilin mart ayının 15-də müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Bakı şəhər 116 saylı tam orta məktəbi medalla bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin ( indiki Bakı Dövlət Universitetinin ) Kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1984-1986-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. 1989-cu ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə AMEA Aşqarlar Kimyası institutunda mühəndis vəzifəsində başlamışdır. 2006-ci ildən Bakı Dövlət Universi-tetinin Kimya fakültəsinin Üzvi kimya kafedrası nəzdindı fəaliyyət göstərən “ Zərif-üzvi sintez ” ETL-də böyük elmi işçi vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur.  Hazırda daxili əvəzçiliklə 0,5 ştat böyük elimi işçi vəzifəsində qalmaqla Üzvi kimya kafedra-sında tam ştat dosent vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

Ali ( Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi, kimyaçı-müəllim, diplom НВ №017148)

Kimya elmləri namizədi  ( elmlər namizədi doplomu EN №0682, AAK qərarı №43, 05.09.1995)

Dosent ( dosent attestatı, DS04110, AAK qərarı №24, 17.12.2012)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Dosent, k.e.n. A.İ.İsmiyevin əsas tədqiqat sahəsi metilenaktiv birləşmələrin  çox-komponentli kaskad reaksiyaları əsasında karbo- və heterotsiklik birləşmələrin sinte-zinin yeni üsullarının işlənib hazırlanması,  sintez edilən birləşmələrin stereokimya-sının  öyrənilməsi  ilə bağlıdır.

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

1.     К.А.Потехин, А.В.Малеев, Ю.Т.Стручков, А.М.Магеррамов, А.И.Исмиев  и др. Кристаллическая и молекулярная структура 2(RS)-хлор-5(SR),6 (RS)-дибром-2(SR)-(2`-нитрофенилтио)-E-циклодец-9-ена// Доклады Академии Наук СССР, 1990, т.312, №3, с.626-630

2.     А.Ф.Мамедов, В.М.Фарзалиев, А.И.Исмиев, М.А.Аллахвердиев Исследование реакции гид-роксиламина с α-хлоральдегидом//Азербайджанский Химический Журнал,2003, №4, с.14-17

3.     A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov, M.Ə.Allahverdiyev  Dietil 2-R-6-hidroksi-6-metil-4-oksotsikloheksan-1,3-dikarboksilatların dehidratlaşma reaksiyalarının tədqiqi// Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2007, №3, s.115-118

4.  С.Г.Мамедова, А.М.Магеррамов, А.И.Исмиев, В.Е.Шейнин, А.А.Меджидов Синтез 2-кетопиперазин-3-уксусной кислоты и ее комплексов с переходными металлами // Азербайджанский Химический Журнал, 2008, №1, с.41-45

5.      A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev, B.A.Rashidov rac-1-(6-Hydroxy-3,6-dimethyl-4- phenyl4,5,6,7- tetrahydro-2,1-benzoxazol-5-yl)- ethanone// Acta Crystallograp hica  Section E, 2010, E66, o3030

6.      A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev, B.A.Rashidov, R. K. Askerov,  V.N.Khrustalev  rac-5-Acetyl-6-hydroxy-3,6-dimethyl-4-phenyl-2H-4,5,6,7-tetrahydroindazol-1- ium chloride// Acta Crystallographica  Section E, 2010, E66, o1848

7.     A.M.Məhərrəmov, A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov Dietil 2-aril-4-hidroksi-4-metil-6-oksotsikloheksan-1,3-dikarboksilatların hidroksilamin hidroxloridlə heterotsiklləşmə reaksiyalarının tədqiqi// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2011, №1, s.35-37

8. A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov, İ.Ə.Əliyev Dietil-6-hidroksi-4(2-hidroksietilamino)-6-metil-2-feniltsikloheks-3-en-1,3-dikarboksilatın sintezi və molekulyar kristal quruluşu// Azərbaycan  Kimya Jurnalı, 2011, №2, s.73-77

9.    A.M.Məhərrəmov, A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov β-Tsikloketol oksimlərinin yeni  çevrilməsi// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2011, №4, s.22-27

10.     A.İ.İsmiyev (Z )-Ethyl 2-benzylidene-3-oxobutanoate// Acta Crystallographica  Section E, 2011, E67, o1863

11.    A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev, B. A.Rashidov, G.M. Rahimova, M.A.Allahverdiyev rac-Diethyl 9-hydroxy-9-methyl-7-phenyl-1,4-diazaspiro[4.5]decane-6,8- dicarboxylate// Acta Crystallographica Section E, 2011, E67, o291

12.     A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev , B.A. Rashidov rac -Diethyl 6-hydroxy-4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-methyl-2-phenylcyclohex-3-ene-1,3-dicarboxylate //Acta Crystallographica Section E, 2011, E67, o187

13.    A.M. Maharramov, A. I. Ismiyev, B.A.Rashidov, I.V. Aliyev rac-5-Acetyl-6- hydroxy-3,6-dimethyl-4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole// Acta Crystallographica  Section E, 2011, E67, o1127

14.    A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev, B.A. Rashidov Ethyl 3,6-dihydroxy-6-methyl-4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate monohydrate// Acta  Crystallographica  Section E, 2011, E67, o 480

15.    A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev, B.A. Rashidov rac -(1R *,2S *,3S *)-Diethyl 4- methyl-2-phenyl-6-(2-phenylhydrazinylidene)cyclohex-4-ene-1,3-dicarboxylate// Acta Crystallographica Section E, 2011, E67, o 153

16.    A.I. Ismiyev, A.M. Maharramov, B.A. Rashidov, G.Z. Mammadova, R.K. Askerov  rac-Ethyl 6-hydroxy-6-methyl-3-oxo-4-phenyl-1,3,4,5,6,7-hexahydrobenzo-[c][1,2]oxazole-5-carboxylate// Acta Crystallographica  Section E, 2011, E67, o3018

17.    A.M. Maharramov, A.I. Ismiyev, B.A. Rashidov Poly[(μ3-rac -5-ethoxycarbonyl- 6-hydroxy-6-methyl-4-phenyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]isoxazol-3 -olato) potassium] // Acta Crystallographica  Section E, 2011, E67, m786

18.    A.M. Maharramov, A.I. Ismiev, B.A. Rashidov, R. K. Askerov ,K.A. Potekhin  rac- -Ethyl 2-hydroxy-2,7,7-trimethyl-4-(4-nitrophenyl)-5-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydro-2H-chromene-3-carboxylate// Acta Crystallographica  Section E, 2013, E69, o 99

19.  A.İ.İsmiyev Dietoksikarboniləvəzli tsikloheksan sırası β-ketollarının yeni dien  törəmələrinin sintezi// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2013, №3, s.22-27 

20.     A.İ.İsmiyev, N. A. Gadirova, K.E.Hajiyeva, R.K. Askerov, K.A. Potekhin  (1R*,2R*, 3S*,4R*) - Diethyl 4-hydroxy-4-methyl-2-(4-methylphenyl)-6-oxocyclohexane-1,3-dicarboxylate// Acta Crystallographica Section E, 2013, E69, o734

21.   А.М.Магеррамов, А.И.Исмиев, Н.А. Кадырова, К.Э.Гаджиева,   Р.К.Аскеров, К.А.Потехин Кристаллическая структура диэтил-1-изобутил-9-гидрокси-9-метил-7-фенил-1,4-диазаспи-ро[4,5]декан-6,8 дикарбоксилата C25H38N2O5 // Журнал структурной химии, 2013, т.54, №6, с. 1107-1109

22.   A.И.Исмиев, A.M.Maharramov, R.A.Aliyeva, R.K.Askerov, K.T.Mahmudov, M.N.Kopylovich, H.Naili, A.J.L.Pombeiro Synthesis and some features of five new cyclohexane-1,3-dicarboxylates with multiple stereogenic centers// Journal of molecular structure, 2013, 1032, p.83-87

23.   А.И.Исмиев, А.М.Магеррамов, К.А.Потехин, Р.К.Аскеров  Молекулярная и кристаллическая структура этил-3-(аллиламино)-9,9-диметил-7,11-диоксо-1,5-дифенилспиро[5.5]ундец-2-ен-2-карбоксилата// Журнал структурной химии, 2014, т.55, № 1, с. 147-149

24.  A.И.Исмиев, А.М.Магеррамов, Р.К.Аскеров, К.А.Потехин  Кристаллическая структура диэтил-5-(2-(1-(4-бромфенил) этилиден) гидразинил)-3-метил-1,2-дигидро[ 1,1`-дифенил ]-2,6-дикарбоксилата // Журнал структурной химии , 2015, т. 56, №6, с. 1247-1249

25. А.И.Исмиев, А.М.Магеррамов, М.А.Аллахвердиев, А.В.Малеев, К.А.Потехин Кристаллическая структура продуктов реакции фенилгидразина с диацетилзамещенным кетолом циклогексанового ряда// Журнал структурной химии, 2016, т. 57, № 4, с. 796-802

26.    S.V.Shshkina, O.V.Shishkin, I.V.Omelchenko, А.И.Исмиев, A.M.Magerramov  Weak but strong: role of weak C-H…X (X=O,N) hydrogen bonds in organization of crystals of (1S,2s,3S,4R,5R,8S)-diethyl 2,4-dicyano-3-(furan-2-yl)-8-morpholino-6-oxobicyclo [3.2.1 ]octane-2,4-dicarboxylate// Structural chemistry, 2016, v.27,   №1, p.315-321

27.   В.В.Доценко, А.И.Исмиев, А.Н.Хрусталева, К.А.Фролов, Р.К.Аскеров, А.М.Магеррамов  Синтез, строение и реакции (4-арил-6-оксо-3-цианопипе-ридин-2-илиден)малононитрилов // Химия гетероциклических соединений, 2016, том.52, №7, с.473-483

28. А.И.Исмиев, А.М.Магеррамов, В.А.Сукач, М.В.Вовк Синтез и реакции диа-цетил(диалкоксилкарбонил) замещенных гидроксициклогексанонов// Журнал органичноi та фармацевтичноi химii, 2016, т.16, №4, с.16-32

29.  K.E. Hajıyeva, A.I.Ismiev, M.Franz, J.Martens, A.M.Maharramov A simple one-pot multi-component approach to polyfunctionalized 2-amino-1-methyl-6-(methylthio)-5-nitro-4-aryl-1,4-dihydropyridine-3-carbonitriles// Synthetic Communications, 2017, v.47, № 22, p.2031-2035

30.    А.И.Исмиев, В.В.Доценко, Н.А.Аксенов, Г.З.Мамедова, А.М.Магеррамов Новый подход к синтезу функционализированных бицикло [3.2.1]октанов// Журнал общей химии, 2018, т.88, №7, с.1198-1201

31.    A.Y.Abiyeva, A.I.Ismiyev,Kh.D.Nagiyev, F.M.Chyragov, R.K.Askerov  Synthesis, crystal struc-ture and research opportunities of 2,4-diasetyl-3-(3`-nitrophenyl)-5-hidroxy-5-methylcyclo-hexanone// New Materials Compounds and Applications, 2018, v.2, №1, p.22-27   

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı