04-10-2018
 

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

Tel: (+99412)538-15-28

 

 

 

 

 

 

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983 -  1991  -   BDU     tələbə     

2001-  "Smektik   A  və  C  maye  kristallarda    fiziki -   kimyəvi   xassələrin   tədqiqi ‘’  movzusunda   namizədlik      dissertasiyasini    AMEA-nin   Qeyri-   Uzvi   Kimya   İnstitutunda        mudafiə    edib    

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988 - Bakı Dövlət Universiteti     TETKB     texnik
1992 - Bakı Dövlət Universiteti       aspirant 
1996 -  Baki    Dovlət    Universiteti     TETKB   bas laborant 
2004 - «Qeyri  -  Üzvi     materialsunasliq»     ETL     böyük   elmi   isci
Məqalələrin sayı - 42
Patentın sayı – 1

TƏDQİQAT SAHƏSi

Qeyri-üzvi birləsmələr

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.  "Индуциирование   электрогидродинамической   неустойчивости   в   смектических   жидких   кристаллах’’  -Второй   Всесоюзный    семинар "Оптика    жидких   кристаллов",  Красноярск,  1990 год

c.287-  288

2. "Тройная    система " Fe-Ga-S"   Шестая Всероссийская конференция ‘’Физико-химические   процессы в   конденсированных    средах   и  на    межфазных       границах" ФАГРАН-2012, Воронеж, 2012,  с.285-  286. 

3. Восьмая Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации’’  Россия,  Иваново,   2014,c. 162 - "Электрофизические свойства селенидов меди"

4. Седьмая Всероссийская Конференция  "Физико- химические Процессы в   конденсированных средах и на межфазных границах", ФАГРАН , Воронеж, 2015,  c.  371

5. Исследование полупроводниковой      системы       Cu- In   -   Se ‘’      

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Journal  ‘’   Molecular    crystals    and   Liquid   crystals ‘’     U.S.A.  1992  ,  V.  213  ,  p. p. 137- 143 -  ‘’  On   the     electrophysical       properties   of   polycomponent    mixtures     exhibiting    the     smectic   A phase ‘’
2. Ulusal    Kimya     Kongresi,   Turkey,   Edirne,   1998    -   ‘’Smectic   A liquid     crystals    with   sign    reversal     dielectric   anisotrophy’’.

3. Исследование поведения никеля (II) в растворах нитрата калия при 500С. Azərbaycan Texniki Universiteti - Elmi əsərlər, №1, cild XII (45),  s.131-134, Bakı-2013

4. Фазовые  равновесия  в системе Сe2Ge207-B203. Baki Universitetinin xəbərləri (Təbiət elmləri seriyasi) 2013, №1,s.5-8

5. Система   CuInSe2  - Fe - Se - In2Se3         Международный   журнал  прикладных   и  фундаментальных   исследований,  2014, №8,   c .  35-39

6. Электрофизические  свойства   твердых    растворов    (  CuInSe2) 1-x  (CoSe)x           Восьмая   Международная   конференция  " Кинетика   и  механизм  кристаллиза-ции.  Кристаллизация   как форма   самоорганизации    вещества  ".   Россия  , г. Иваново,  2014  г,  24- 27  июня.,  c. 162

7. Исследование  полупроводнико-вой  системы  CuInSe2   - FeS  ''Физико-химические  про-цессы   в   конденсированных   средах  и  на   межфазных  границах''  , Седьмая  Всероссийская

Конференция,  Фагран - 2015,        Воронеж ,   10-13  ноября  2015,  c.  371

8. Исследование    фазообразования  в   системе  Er2O3-GeO2- B2O3 KİMYA   PROBLEMLƏRİ 2016  №4  s. 430-434

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı