05-10-2018
 

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Tel: (+99412)538-15-28

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

T.R.Qurbanova  8 aprel 1976 -cı ildə Balakən rayonunun Katex kəndində  anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə orta təhsil almışdır. 1996-2004-cu illərdə ali təhsil almışdır. 2005-cu ildə BDU-nun kimya fakültəsi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-nə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda  BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinin bakalavr, 2004-cu ildə də isə magistr pilləsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-cu ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-də çalışır. O, 16-dan artıq elmi əsərlərin müəllifidir.

TƏTQİQAT SAHƏSİ

Fiziki-kimyəvi analiz, yeni yarimkeçirici xalkogenid maddələrin sintezi

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

ХIХ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.Волгоград, 25-30 сентября 2011 г.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. М.Р.Аллазов , Т.Р.Гурбанова, В.М.Рагимова, У.А. Кулиева. »Фазовые диаграммы квазитройных систем GaS-CoS и GaS-Co» Вестник Бакинского Университета, сер.естет.наук. 2005,№3,стр.20-24.

2. М.Р.Аллазов,  Т.Р.Kурбанова ,У.А.Кулиева. Неквазибинарные разрезы. GaS-CoGa и Ga 2S-CoGa тройной системы Co-Ga-S«Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq»  X Respublika elmi konfransı məqalələr  toplusu, Bakı 2007,s.71-73

3. T.R.Qurbanova, M.R.Allazov, K.Z. Mustafayeva «PbSe-Ni  sisteminin faza diaqramı»    -" -,  с.75-79

4. T.R.Qurbanova , M.R. Allazov  «Co–Pb–Se və Ni-Pb-Se sistemləri haqqında » «Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri»  III Res.konf. Bakı 2007, BDU. s. 69 .      

5. T.R.Qurbanova M.R. Allazov «PbSe-NiSe2 sistemində fiziki-kimyəvi tarazlıq» Ümummilli lider Heydər Əliyevin  85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları (7-8 may) 2008, Bakı.”Bakı Universiteti” nəşriyyatı,  2008, С.172-173

6. M.R. Allazov, O.Ə.Əliyev , T.R.Qurbanova , K.Z.Mustafayeva  GaS-Fe və FeGa2S4-Fe sistemlərinin tədqiqi BDU-nin xəbərləri,  2010, №2,   С.15-18

7. M.R. Allazov, O.A. Aлиев , Т.Р.Kурбанова , К.З.Мустафаева  «Фазовая диаграмма систем  GaS с интерметаллидными  соединениями  Fe3Ga4  и FeGa3. »BDU-nin xəbərləri,  2011, №2,s.5-9

8. Т.Р.Kурбанова ,М.Р. Аллазов «Система Ni-Pb-Se». Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Волгоград,25-30 сентября 2011, Т.3,с.116

9. S.M. Həsənli N.M.,Allazova T.M. İlyaslı, R.C. Mirzəyeva, T.R.Qurbanova  CuİnSe2-nin elektrofiziki xassələrinin cərəyan tezliyindən asılılığı .  Gənc  tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransı. Qafqaz Universiteti, 29-30 aprel, Bakı, 2016 . s.209-210

10. M.R. Allazov, K.Z. Mustafayeva, O.Ə. Əliyev , T.R.Qurbanova  Ni – Bi – S sisteminin Bi2S3 – NiS  kəsiyi üzrə tədqiqi  BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2016,  №1 , s.5-13

11. M.R. Allazov, K.Z. Mustafayeva , R.C.Mirzəyeva, T.R.Qurbanova  Ni – Bi – S sisteminin otaq temperaturunda kristallaşma sahələrinin təyini  BDU-nun xəbərləri, 

təbiət elmləri seriyası, 2016,  №2 , s. 5-12

12. M.R. Allazov, N.E.Süleymanova, R.C Mirzəyeva, T.R.Qurbanova  «CoSe -InSe sistemində qarşiliqli təsirin xarakteri»  Bakı Universiteti xəbərləri. təbiət elmləri seriyası, 2016, №3 , s.20-26

13. N.E.Süleymanova, T.R.Qurbanova,  M.R. Allazov  «İnSe-Co sistemində faza tarazlığı» Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların «Kimyanın aktual problemləri»XI Respublika Elmi Konfransının materialları (03-04 may), Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2017, c.173.

14. T.R.Qurbanova , S.Q.Sultanova, T.M.İlyaslı , M.R.  Allazov  PbSe-FeSe2 sistemində faza tarazlığı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-cü ildönümünə həsir olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “ Kimyanın aktual problemləri” XII Respublika Elmi Konfransının materialları (03-04 may),Bakı, 2018, c.214-215

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı