05-10-2018
 

Səminə Sultanova Qeys qızı

Tel: (+99412)538-15-28

E-mail: sultanova-samina@mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Səminə Qeys qizi Sultanova 07 avqust  1974-cü  ildə  Ermənistan respublikası Ararat rayonunda anadan olmuşdur. 1981-1991-ci illərdə Bakı şəhəri, 54 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. O, 1991-1996 illərdə BDU-nun Kimya fakültəsində ali təhsil almışdir. 1996-2001 ci llərdə  Akademik M.Nağıyev adina Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda   kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində“ Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-də işləyir. Hal-hazirda elmi içi vəzifəsində çalışır. 2005-ci ildən  Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə Kimya fakültəsi, Ümumi və qeyri-kimya kafedrasının dissertantıdır. Dissertasiya mövzsu «Tl-Cr-Te  üçlü sisteminin tədqiqi» təsdiq olunmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1991-1996-cı illərdə Baki Dövlət Universitetində təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-2001 Akademik M.Nağıyev adina Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,  kiçik elmi işçi

2001-2015   Baki Dövlət Universiteti, baş laborant

2015-ci ildən elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üçlü sisitemlərin fiziki-kimyəvi analizi, yeni yarimkeçirici xalkogenid maddələrin sintezi və tədqiqi,

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. VII Respublika elmi konfransı, məqalələr toplusu, Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşnaslıq, Bakı 2001.

2. IX Respublika elmi konfransı, məqalələr toplusu, Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşnaslıq, Bakı 2004.

3 X Respublika elmi konfransı, məqalələr toplusu,Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşnaslıq, Bakı 2007.

4. Abstracts of Republican scientific conference dediicated to the 90 th anniversasy of academican Togrul Shakhtakhtinsky, 2015.

5. Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах, VII Всероссийская конференция, Фагран 2015, г. Воронеж.

6.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş «Kimyanın aktual  problemləri», X Respublika Elmi Konfransı, 2016.

6. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş «Kimyanın aktual  problemləri», XI Respublika Elmi Konfransı,  2017.

7. Abstracts of Republican scientific conference dedicated to  the 80th anniversary of M.Nagiev Institute of catalysis and Inorcanic Chemistry, 2016.

8. 3rd International Turkic world Conference on chemical scieces technologies, 10-13 september, 2017, Baku.

9. Высокочистые вещества и материалы получение, анализ, применение, XVI Всероссийская конференция, Нижний Новгород, 2018.

10. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş «Kimyanın aktual  problemləri», X Respublika Elmi Konfransı, 2018.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. M.Ə.Əlicanov, S.Q.Sultanova, E.M.Kərimova. M.D.Nəcəfzadə. «TlCr2S2  və TlCrTe2 maqnit yarımkeçiricilərin termodinamik xassələri», Metallar fizikasının müasir problemləri, Elmi- praktik konfrans, Bakı, 26-27 oktyabr, 2006.

2.М.А.Алджанов, А.А.Абдуррагимов, С.Г. Султанова, М.Д.Наджафзаде. «Низкотемпературная теплоемкость TlCr2S2», Физика твердого тела, том49, вып.2,  2007, стр.309-312

3. 3.Я.И.Джафаров, С.Г.Султанова. Л.Ф.Машадиева. М.Б.Бабанлы,  «Некоторые политермические сечения фазовой диаграммы системы  Tl-Fe-Se», Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах, VII Всероссийская конференция, Фагран 2015, г.Воронеж, стр.336.

4. Я.И.Джафаров, С.Г.Султанова, Л.Ф.Машадиева, М.Б.Бабанлы,  «Фазовая диаграмма системы Cu2S-Ag2S-GeS2», Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах, VII Всероссийская конференция, Фагран 2015, г.Воронеж, стр.337.

5.С.Г.Султанова, Я.И.Джафаров, М.Б.Бабанлы,«Фазовые равновесия в системах Tl2Se (TlSe) -TlFeSe2)», Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri, Beynəlxalq konfranskonfrans, Gəncə, 2015, səh.76-79.

6. Рагимова А.Р., Исмаилов З.И.. Гусейнова Г.А.,Шукюрова Г.М., Джафарова Е.К., Султанова С.Г. «Синтез комплексов двухвалентного меди и никеля с Шиффовым основанием», General question of word science., Amsterdam., 2017, стр.4-8.

7. Rahimova A.R., Ismailov Z.I., Guseynova G.A., Shukurova G.M., Dzhafarova E.K., Sultanova S.G., «Synthesis of aminometylsubstituted thiocarbamides and antioxidant properties», Sciences of Europe, Praha, Czech Respublic, vol.1, №16, (16), 2017.

8. H. Mansimova, E.N.Orujlu, A.G.Sultanova, M.B.Babanly, «Thermodynamic Properties of Pb6Sb6Se17», Научный журнал  «Конденсированные среды и межфазные границы», Воронеж, том 19, №4,2017, p.536-542.

9. Sultanova. S.G.,  Jafarov Y.I., Mirzoyeva A.M., Babanly M.B., «Phase Diagram of the Tl2Se-TlSe-TlFeSe2 System», 3rd International Turkic world Conference on chemical scieces technologies, 2017, Baku, p.220.

10. Т.М.Алекперова, Р.Дж.Мирзоева, С.Г.Султанова, М.Б.Бабанлы, «Исследование фазовых равновесий в системе Tl2Te-Tl8GeTe5-Tl9BiTe6», Высокочистые вещества и материалы получение, анализ, применение, XVI Всероссийская конференция, Нижний Новгород, 2018, стр.148-149.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı