05-10-2018
 

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Tel: (+99412)538-15-28

E-mail: imeyli:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

26 yanvar 1976-ci ildə Baki şəhərində anadan olmuşdur.1993-cü ildə Baki səhərı 189 saylı orta  məktəbi bitirmişdir.1993-1997 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsində oxumuşdur. Bakı Dövlət Universiteti”Qeyri-üzvi materialşunasliq”ETL-də elmi işçi vəzifəsındə çalişir. Ümumi və qeyri-kimya kafedrasının dissertantıdır. Dissertasiya mövzsu «Fe(Co,Ni) –As-S üçlü sisteminin tədqiqi» təsdiq olunmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

1993-1997 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsində təhsil almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-2013 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin baş laborant

2013-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin elmi işçı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 Üçlü sistemlərin fiziki-kimyəvi analizi,yeni yarimkeçirici xalkogenid maddələrin sintezi və     tədqiqi

BEYNƏXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. II Международная научно-техн.конф.<<Функциональные и конструционные материалы>>, Донецк, Украина, 2011.

2. VIII Международная конференция .<<Функциональные проблемы электрохимической энергетики>>, Саратов, Россия, 2011, с.29-32

3. VIII Международная конференция .<<Функциональные проблемы электрохимической энергетики>>, Саратов, Россия, 2011

4. II Всероссийская молодежная науч.конференция с международным участием, Улан-Удэ 2014

5. XV Конференция VIII школа молодых ученых,Нижний Новгород,2015  VII 5.Международная научная конференция, 2015, Россия

6. XI семинар <<Термодинамика и материаловедение>> 2016 Екатеринбург

7. ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, Воронеж 2016

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

1. Гасанова З.Т., Алиев З.С., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. ATU,Elmi əsərlər, Fundamental elmlər, 2010, №4, Cild IX(36)s.104-106. Фазовые диаграммы систем Cu0,667S0, 333-AsCu0,735As0,265

2. Гасанова З.Т., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф.  II Международная научно-техн.конф.<<Функциональные и конструционные материалы>>, Донецк, Украина, 2011, с.84 Термодинамическое исследование сульфидов меди с р3-элементами методом ЭДС с твердым электролитом.

3. Гасанова З.Т., Алиев З.С., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б.  Ж.. <<Неорганическая химия>> 2012, Т.57, ,№8,с.1238-1242.  Фазовые равновесия в системе Cu-Cu2S-As

4. Hasanova Z.T., Babanly M.B.,Mashadieva L.F.,Zlomanov V.P.,Yusibov Yu.A. Neorganycheskie Materialy 2012, vol.48, №3, p.276-279. Исследование системы Сu-As-S  методом ЭДС с твердым электролитом Cu4RbCl3I2

5. Гасанова З.Т., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф.,Зломанов В.П. Неорганические материалы 2014,том 50, ,№1,с.11-14  Термодинамическое исследование системы Ag2S-As2S3-S методом ЭДС с твердым электролитом Ag4RbI5

7. Гасанова З.Т., Бабанлы М.Б., Джафаров Я.И. II Всероссийская молодежная науч.конференция с международным участием ,Улан-Удэ 2014,с.54 Фазовая диаграмма и термодинамические свойства системы Tl-Bi-Te

8. . Гасанова З.Т., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф.,Кулиева У.А. XV Конференция VIII школа молодых ученых,Нижний Новгород,2015, с.103. Фазовая диаграмма системы Cu2S-Cu3AsS4-S

9. . Гасанова З.Т., Бабанлы Н.Б.,Машадиева Л.Ф.,  Юсибов Ю.А.,Мансимова Ш.Г.  VII Международная научная конференция ,2015,Россия, Термодинамическое исследование систем Ag-As(Sb)-S методом ЭДС с твердым электролитом Ag4RbI5 .

10. Гасанова З.Т., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф., Мирзоева Р.Дж. VII Всероссийская конференция, Фагран-2015, Поверхность ликвидуса системы Cu2Se-Cu3AsSe4-Se

11. Гасанова З.Т., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф., Мирзоева Р.Дж. Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu-80  T-x-y диаграмма системы Cu-As-Se в области составов Cu2Se-Cu3AsSe4-Se 2016

 12. Гасанова З.Т., Алиев З.С., Бабанлы М.Б., Джафаров Я.И.,Мусаева С.С. Всероссийская   конференция <<Химия твердого тела и функциональные материалы-2016>>, XI семинар <<Термодинамика и материаловедение>> 2016 Екатеринбург,с.239, Термодинамическое исследование соединений SbXI(X-S,Se,Te) методом ЭДС.

13. Гасанова З.Т., Алиев З.С., Бабанлы М.Б.,Ибадова Г.И . XI  Международное     Курнаковское Совещание по Физико-Химическому анализу в рамках  ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, Воронеж 2016, с.129, Фазовые равновесия в системе YbTe-SnTe-PbTe.

14. Гасанова З.Т., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф. Неорганические материалы 2017, т.53, №5,с.599-604 . Фазовые равновесия  в системе Cu-Cu2Se-As

15. Гасанова З.Т., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б.,Машадиева Л.Ф.  Ж..Неорган.Химии, 2017, т.62, №5,с.592-598  Фазовые равновесия в системе Cu2S-Cu3AsS4-S

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı