08-10-2018
 

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Tel: (+99412)538-15-28
E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Rəhimova Aysel Ruflan qızı 1988 -ci ildə Ağstafa şəhərində  ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 2005-ci ildə orta məktəbi bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsinə qəbul olmuş, 2009-cu ildə fərqlənmə ilə Universitetin bakalavr pilləsini, 2011-ci ildə magistraturanı bitirmişdir. 2016-ci ildə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almışdır. Dissertasiya mövzusu Sürtkü yağları və Yağlayıcı soyuducu mayeləri biozədələnmədən mühafizə etmək üçün tərkibində  N, O saxlayan biosid aşqarların sintezi və tədqiqi  olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-2009 – Bakalavr- Bakı Dövlət Universiteti (fərqlənmə)

2009-2011- Magistratura-Bakı Dövlət Universiteti (fərqlənmə)

2011-2014-Doktorantura-AMEA Asqarlar Kimyası İnstitutu

2016 - k.ü.f.d. «Sürtkü yağları və YSM-ləri biozədələnmədən mühafizə etmək üçün tərkibində N,O saxlayan biosid aşqarların sintezi və tədqiqi, Neft-Prosseslər İnstitutu, AMEA

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013 – kiçik elmi işçi  AMEA  Aşqarlar Kimyası İnstitutu
2015­-  elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti 
Dərslər: Bakalavr pilləsində «Ümumi və Qeyri-üzvi kimya  laboratoriya və seminar dərsləri 
Məqalələrin sayı - 40
Patentın sayı – 4

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Antimikrob xasssəyə malik metalkomplekslərin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Baku World Forum (2014), Congress on Energy Efficency and Energy Related Materials, Turkey (2014),  Scientific Conference of Young Scientists (2014, 2015), Fagran (2015).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. A.R.Rəhimova Şiff əsasları və onların metalkomplekslərinin sintezi // Gənc Alimlərin Elmi əsərləri Jurnalı, 2013, № 8 s. 40-41

2. A.R.Rahimova, P.Sh.Mammadova, M.N.Aliyeva Synthesis of benzoylasetyliniden-3-aminoprophanol and its metalcomplexes / 2nd ENEFM İnternational Congress on Energy Efficency and Energy Related Materials,Turkey, 2014, p 241-242

3. A.R.Rahimova, P.Sh.Mammadova, M.N.Aliyeva Synthesis and antimicrobial properties of new Schiff base derivatives / Əsrin müqaviləsinə həsr olunmuş Beynalxalq Multidissiplinar konfrans,Bakı,2014, p.69

4. A.R.Rahimova, P.Sh.Mammadova, M.N.Aliyeva Synthesis, antimicrobial activity of p-dimetyl-aminobenzaldehyde schiff base of 1-naftylamine and metal complexes /Baku World Forum of Young Scientists, Baku, 2014, p139-140

5. A.R.Rahimova, P.Sh.Mammadova, M.N.Aliyeva, B.M.Amiova Synthesis of new schiff bases derivatives /Müasir Biologiya və kimyanın aktual problemləri, Elmi konfrans, Bakı, 2014, s.118-121

6. A.R.Rahimova, P.Sh.Mammadova, M.N.Aliyeva, B.M.Aminova Synthesis, antimicrobial activity of of salicyclic aldehyde schiff bases of o-fenylenediamine and metal complexes / Professor R.Ə.Verdizadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Üzvi Reagentlər Analitik Kimyada, Bakı, 2014, p,149-151

7. A.R.Rahimova Şiff əsasları və onların bəzi törəmələrinin sintezivə antimikrob xassələrinin tədqiqi / II İnternational Scientific Conference of Young Researchers, Baku,2014, p.134

8. A.R.Rahimova, H.Nangyal, P.Sh.Mamedova, M.N.Aliyeva Synthesis,antimicrobial activity of 2-hidroxi-naftaldehyde Schiff Base of 3-aminoprophanol and metal complexes // Proceedings of young scientists, 2014, № 10, p. 5-7

9. A.R.Rəhimova, P.Sh.Mammadova, M.N.Aliyeva, B.M.Aminova Synthesis antimicrobial activity of p-dimetyl-amino-benzaldehyde schiff base of α-naftylamine and metal complexes//Journal of Chemistry and Chemical Enginerring USA, 2014, V8, № 7, p.682-685

10. A.R.Rahimova, T.M.Ilyasly, Z.I.Ismayilov,M.N.Aliyeva, M.A.Allakhverdiyev Schiff base of 3-aminoprophanol and metal complexes / III İnternational Scientific Conference of Young Researchers,Baku, 2015, p.193

11. А.Р.Рагимова, Т.М.Ильяслы, З.И.Исмаилов Синтез и исследование антимикробных свойств комплексов переходных металлов с шиффовымоснаванием /Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия,Россия,2015, 6(13), ст.96-98

12. А.Р.Рагимова, П.Ш.Мамедова, Т.М.Ильяслы, З.И.ИсмаиловСинтез и исследование антимикроб-ных свойств комплексов переходных металлов/ Фагран, Россия,2015, ст.536

13. A.R.Rahimova, T.M.İlyasly, Z.İ.İsmayilov, P.Ş,Məmmədova New composition of oil based metal working fluids// Eastern Europian Journal of Chemistry Polish, 2015 p.168-172

14. A.R.Rəhimova, T.M.İlyaslı, Z.İ.İsmayılov Benzoil-asetiliniden-3-aminopropan, sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqarı kimi, Azərbaycan Respublikası Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, № a 2015 0088, 2015

15. A.R.Rahimova,M.N.Aliyeva, P.Sh.Mammadova, T.M.Ilyasly, Z.I.Ismayilov Synthesis andantimicrobial properties of N,N-bis-(p-dimethylaminobenzyli-dene)diaminopropan and its metal complexes //Azər-baycan Kimya Jurnalı, 2016, .№1, p.80-84

16. A.R.Rəhimova, E.H.İsmayılov, T.M.İlyaslı, Z.İ.İsmayılov, S.P.Süleymanova,H.Ə.Hüseynova Bəzi azometinlərin Cu(II) komplekslərinin sintezi, quruluşu və bioloji xassələri // Kimya problemləri Jurnalı, 2016,№ 1,s.55-59

17. A.R.Rahimova, T.M.Ilyasli, Z.İ.İsmayilov Synthesis, antimicrobial, antioxidant properties of o-fenylen-diamine schiff base of salicyclicaldehyde and metal complexe // Journal of Qafqaz University Chemistry and Biology 2015, V3,№1, p.80-83

18. A.R.Rahimova, Z.I.Ismayilov, T.M.Ilyasly Antimicrobial activity of 2-hidroxi-naftaldehyde Shiff base   of 3--aminoprophanol  and metal complexes// Azərbaycan Kimya Jurnalı №3,2017, pp.48-51

19. A.R.Rəhimova, Z.I.Ismailov,  R.C.Mirzəyeva K.M.Mustafayeva, T.M.İlyaslı                    Azometinlərin Cu(II) komplekslərinin sintezi və quruluşu// BDU-nun xəbərləri Təbiət elmləri seriyası 2016-№ 4, s. 34-41

20. A.R.Rəhimova, Z.I.Ismailov,  K.M.Mustafayeva, T.M.İlyaslı,   Metallokomplekslərin sintezi və onlarin quruluşunun tədqiqi // İnternational scientific conference  vol.1,pp.132-135Ganja, Azerbaijan, 4-5 may 2017

21. A.R.Rahimova, Z.I.Ismailov,  H.A. Huseynova. G.M. Shukurova E.K. Djafarova S.G.Sultanova, Synthesis of Aminometylsubstituted thiocarbamides and antioxidant properties, Sciences of Europe»VOL 1, No 16 (16) (2017)

22. А.Р. Рагимова,З.И.Исмаилов Г.А Гусейнова. Г.М. Шюкюрова Е.К. Джафарова С.Г.Султанова Синтез комплексов двухвалентного меди и никеля с Шиффовым основанием, Materials II International Scientific Conference «General question of world science»pp.4-7Amsterdam-2017

23. A.R.Rahimova, Z.I.Ismailov,  T.M..Ilyasly, Synthesis of new antimicrobial metal complexes, Chemistry of coordination compounds; Actual problems of analytical chemistry,MATERIALS of the international.

24. Synthesis of Aminometylsubstituted thiocarbamides and antioxidant properties «Sciences of Europe»,VOL 1, No 16 (16) (2017) (Praha, Czech Republic)pp.8-11

25. Синтез комплексов двухвалентного меди и никеля с Шиффовым основанием Materials II International Scientific Conference «General question of world science»pp.4-7Amsterdam-2017

26. Synthesis of new antimicrobial metal complexes Chemistry of coordination compounds; Actual problems of analytical chemistryMATERIALS of the international scientific conference dedicated to the 85th anniversary of the Academician Aliyeva R.A.,pp.79-80

27. Benzoil-asetiliniden-3-aminopropanol, sürtkü yağları və yağlayıcı-soyuducu mayelərə antimikrob aşqarı kimi Patent I 2017 0039

28. Cu-bis[N-dimetil-aminobenziliden-α-naftilaminin] (MNDABN), sürtkü yağlarına çoxfunksional aşqar kimi Patent Müsbət rəy №2017 0113

29. 1-dibutil-amino-3-tiobutil-2-tiokarbamido-propanın metalların korroziya inhibitoru kimi Patent Müsbət rəy №a 20170007   

30. Synthesis, antimicrobial activity of benzaldehyde Schiff base of p--aminophenol  and metal complexes İnternational scientific conference  vol.1,pp.168-170,Ganja, Azerbaijan, 04-05 may 2018 

31. Synthesis, application  ofantimicrobial  activity benzylden-p-aminophenol and its metalcomplexes Ümummili lider HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş dokt.,magistr,və gənc tədqiq.”KİMYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”  X II Beynəlxalq.Elmi Konf., MATERİALLARİ, s.108-110 , BAKI - 2018

32. Synthesis and application of antioxidant properties of azomethines and its complexes New Materials, Compounds and Applications,Vol.2, No.2, 2018, pp.146-151

33. Synthesis, antimicrobial activity of P-aminophenol Shiff base  with salicyclic aldehyde and  its metal complexes. №14 (14)/ Scientific journal “Fundamentalis scientiam” (Madrid, Spain) 2018, pp.5-7

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı