08-10-2018
 

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Tel: (+99412)538-15-28

E-mail: Kamala.mustafayeva.66@ mail.ru.

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Mustafayeva Kəmlə Zirəddin qızı !966-cı ildə Qazax rayonunda doğuımuşdur.1983-cu ildə Qazax şəhər 1-saylı orta məktəbi bitirib Aərbaycan Dövlət Universitetinin(hazırkı BDU) kimya fakultəsinin axşam şöbəsinə qəbul olunmuş.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-cı ildə oranı bitirib. Axşam şöbəsində oxuduğü müddətdə 1984-cü iıdə Yaşıllaşdırma idarəsində ,1985-1988-ci illərdə “Azon”zavodunda işləmiş.Unversitetin ixtisas tələbi ilə əlaqədar olaraq 1988-1997 –ci illərdəAərbaycan Neft-Kimya İnistutunda əvvəl laborant,sonra isə mühəndis texnoloq vəifəsində işıəmişdir. 1998-ci ildən BDU – də kiçik elmi eşçi vəzifəsində işıəyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Fiziki kimyəvi analiz, yeni yarımkeçirici xalkogenid maddələrın sintezi

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR TRENİNQLƏR

 1. BDU-nun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı
 2. Ümummlli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, masgistr və gənc tədqiqatçıların VII Resp.elmi konf., Bakı. 2013
 3. Ümummilli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 91-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant,masgistr.və gənc tədqiqatçıların VII Resp.elmi konf., Bakı. 2014
 4. Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransı
 5. Ümummlli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant,masgistr.və gənc tədqiqatçıların  “Kimyanın aktual problemləri”XI Resp.elmi konf., Bakı. 2017.
 6. Ümummlli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant,masgistr.və gənc tədqiqtçıların  “Kimyanın aktual problemləri”XIİ Resp.elmi konf., Bakı. 2018.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 1. K.З.Mустафаева, M.М.Maмeдова,У.A.Kулиева Сборник статей VI Республ.кон.»Физико-химический анализ и неорган.материаловед». Баку 2000. с.136 Фазовая диаграмма системы Bi2S3-NiS
 2. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов,Н.М.Аллазова  Вестник БГУ, 2004, №4, с.3-7 Характер взаимодей-ствия Nİ22Se2-NiSe
 3. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов,Н.М.Аллазова , Л.Ф.Машадиева,М.Б.Бабанлы
 4. ХI Респ.науч.конф. "Физ-хим.анализ и неорг. материаловед". Баку 2004.с 92-96
 5. Определение характера образования соединения Ni3Bi2Se2
 6. K.З.Mустафаева,М.Р.Аллазов, Л.Ф.Машадиева,М.Б.Бабанлы Международная конфeренсия «Современное Материаловедение: достижение  и проблемы», Киев, 25-26 сентября 2005 Разработка коммутационного материала для пайки сплавов на основе Bi2S3 с никелевым шинном
 7. K.Z.Mustafayeva, T.R.Qurbanova, M.R.Allazov “Fizikiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq”X respublika elmi konfransının məqalə toplusu. Bakı, 2007, s.75-79 PbSe-Ni  sisteminin faza diaqrqmı
 8. K.Z.Mustafayeva, M.R.Allazov “Fizikiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq”X respublika elmi konfransının məqalə toplusu. Bakı, 2007, s.92-95 Co-Bi-S sistemində təbəqələşmənin sərhəddinin təyini
 9. K.Z.Mustafayeva, M.R.Allazov,B.V.Məmmədov BDU-nun xəbərləri 2008,№3,s.28-31
 10. K.Z.Mustafayeva, M.R.Allazov,N.M.Allazova BDU-nun 90 illik yubleyinə həs olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları 22-23 may 2009,s.342-343 Neftçala yod-brom zavodu tullantı suyundan NaCl-untəbii çökdürülmə sahəsinin hesablanması
 11. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов,Mирзоева,М.Б.БабанлыИзвестия БГУ,сер.естественюнаук, 2009, №1, С.26-29 Система CuİnSe2-CoSe-İn2Se3
 12. K.Z.Mustafayeva,T.R.Qurbanova, M.R.Allazov, O.Ə.əliyevBDU-nun xəbərləri,2010,№2,s.27-30.
 13. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов,О.А.Алиев, Т.Р.Курбанова Вестник БГУсер есевести.наук 2011,№2 Фазовая диаграмма системGaS  интерметаллидами Fe2Ga4 и FeGa3
 14. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов, Р.Дж.Мирзоева, Р.Ф.Аббасова Х!ХМенделеевский по общей и прикладной химии Волгоград 2011 ,низкотемпературные твердые растворы с холькопириртное структурой в системах CuİnSe2-MnSe(FeSe,CoSe,NiSe)İn2Se3
 15. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов, Ш.Шихалибейли Материалы VI Всеросс.Конф. "Физико-химические просессы и конденсированных средах и межфазных границах", Воронеж,2012,с.285  Тройная система Ft-Ga-S
 16. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов, C.C.Мусаева, А.М.Агаев Вестник БГУсер есевести.наук 2013, №2 17-21 Фазовая диаграмма Bİ2Se3-CoSe
 17. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов, C.C.Мусаева, А.М.Агаев Ümummlli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant,masgistr.və gənc tədqiqatçıların VII Resp.elmi konf.,Bakı.2013 s.92-93 Область расслаивания в системе CoBi-Se
 18. K.Z.Mustafayeva, Z.İ.İsmayılov, O.Ə.Əlıyed, F.M.Sadıqov, N.A.Məmmədova Ümummilli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, masgistr və gənc tədqiqatçıların VII Resp.elmi konf.,Bakı.2013 s.63 Bi2Se3-HoBi
 19. K.З.Mустафаева, М.Р.Аллазов, О.А.Алиев, З.Т.Гасанова AzTu, Elmi əsərlər.Fundamental elmlər, 2013, №2, Cild ÖII(45), s.135-137
 20. K.Z.Mustafayeva, M.R.Allazov, E.Ə.Qulubəyli  Ümummilli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 91-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant,masgistr.və gənc tədqiqatçıların VII Resp.elmi konf.,Bakı.2014 s.123-124 NiS-Bİ2S3 sistemində komponentlərin qarşılıqlı təsiri
 21. K.З.Mустафаева, Ф.М.Садыгов, С.Г.Мамедова, Е.К.Джафарова Вестник БГУсер есевести.наук 2014, №4, с.5-7 Взаимодейстивие в системеBİ2Te3-LuBİ
 22. M.R. Allazov, K.Z. Mustafayeva, O.Ə. Əliyev , T.R.Qurbanova  Ni – Bi – S sisteminin Bi2S3 – NiS  kəsiyi üzrə tədqiqi  BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2016,  №1, s.5-13
 23. M.R. Allazov, K.Z. Mustafayeva , R.C.Mirzəyeva, T.R.Qurbanova N –Bi –Ssisteminin otaq temperaturunda kristallaşma sahələrinin təyini  BDU-nun xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2016,  №2 , s. 5-12
 24. K.Z.Mustafayeva, A.R.Rəhimova, Z.İ.İsmayılov, R.C.Mirzəyeva, T.M.İlyaslı BDU-nun xəbərləri, 2016 s.34-41
 25. K.Z.Mustafayeva,Z.İ.İsmayılov,F.M.Sadıqov,S.H..Məmmədova Akademik Rəfiqə Əlirza   qızı Əliyevanın 85 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrasının materialları Ce6Sb4Se15,Ce8Bi2Se15 tərkibli birləşmələrin tədqiqat metodları iıətermoelektrik xassələrinin tədqiqi 2017 s.165-167
 26. K.Z.Mustafayeva, A.R.Rəhimova, Z.İ.İsmayılov, T.M.İlyaslı Müasir təbiət elmlərinin  aktual problemlərı Gəncə,Azərbaycan 4-5 may 2017 Metallokomplekslərin sintezi və onların quruluşunun tədqiqi s.132-133
 27. K.З.Mустафаева, Е.К.Джафарова, Г.М.Шюкюрова, Ф.М.Садыгов, С.Г.Султанова Ümummlli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant,masgistr.və gənc tədqiqtçıların  “Kimyanın aktual problemləri”XI Resp.elmi konf., Bakı. 2017 s.152-153
 28. K.Z.Mustafayeva, M.R.Allazov, S.S.Babayeva Ümummlli Lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, masgistr və gənc tədqiqtçıların  “Kimyanın aktual problemləri”XIİ Resp.elmi konf., Bakı. 2018 Fe-İn-Te sisteminin fiziki-kimyəvi tədqiqinin araşdırılmsı s.112

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı