08-10-2018
 

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Tel: (+99412)538-15-28
E-mail:gunteksh@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı 1975 -ci ildə Xankəndi şəhərində  ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 1992-ci ildə Bakı şəhər 283 saylı orta məktəbi medalla bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsinə qəbul olmuş, 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetin bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2013-ci ildə Kimya üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almışdır. Dissertasiya mövzusu:”Ag2Se-As2Se-Sb(Bi)2Se3 sistemlərində şüşə əmələgəlmə və tarazlıq sahələrinin tədqiqi” olmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1993-1997 – Bakalavr- Bakı Dövlət Universiteti (fərqlənmə)

1999-2001- Magistratura-Bakı Dövlət Universiteti (fərqlənmə)

2002-2005-Aspirantura-Bakı Dövlət Universiteti

2013 - k.ü.f.d. “Ag2Se-As2Se-Sb(Bi)2Se3 sistemlərində şüşə əmələgəlmə və tarazlıq sahələrinin tədqiqi”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011 –  elmi işçi  “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti 
Dərslər: Bakalavr pilləsində Ümumi və Qeyri-üzvi kimya fənnindən laboratoriya və seminar dərsləri 
Elmi əsərlərin sayı - 44

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri-üzvi materialşünaslıq,Çoxkomponentli qeyri-üzvi sistemlərin tədqiqi,Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 1-я Всероссийская научная конференция «Методы исследования состава и структуры функциональных материалов», Новосибирск, 2009
 2. 10 International Meeting, Fundamental Problems of Solid State Ionics, Chernogolovka, 2010
 3. 7 семинар СО РАН-УрО РАН "Термодинамика и материаловедение", тезисы заочных докладов, Новосибирск
 4. XIII Intern.conf. on Physics and Technology of thin films and Nanostructures, Ivano-Frankovsk, 2011
 5. X Международное Курнаковское Совещание по физико-химическому анализу, Самара, 2013  
 6. V конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», Плес, Ивановская область, Россия, 2013
 7. II всерос. науч. конф. «экологобезопасные и ресурсосбе¬ре¬гающие технологии и материалы, Улан-Уде, 2014
 8. Международная научная конференция "Полифункциональные химические материалы и технологии", г.Томск, Россия, 2015
 9. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş”Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə
 10. 13-го Совещания с международным участием “Фундаментальные проблемы ионики твердого тела” (27 июня - 1 июля 2016 г.), Черноголовка
 11. XI Международное Курнаковское Совещание по физико-химическому анализу, Воронеж, 2016,
 12. 3rdİNTERNATİONAL TURKİC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES(3rd ITWCCST)(10-13)September 2017, BAKU, AZERBAİJAN
 13. Scientific achievements of the third millennium”Collection of scientific papers on materials V İnternational Scientific Conference 31 may 2017, New York2017
 14. “General question of world science”Collection of scientific papers on materials International Scientific Conference 31 July 2017
 15. Ümummilli Lider H.Əliyevin      anadan olmasının 95-ci  ildönümünə həsr olunmuş “Kimyanın aktual problemləi”XII Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları 03-04 may, Bakı
 16. Actual problems of modern nature and economic sciences “04-05 may,Ganja 2018
 17. Akademik M.Nağıyevin 110   illik yubileyinə həsr olunmuş “Nağıyev qiraətləri” Beynəlxalq Konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Велийева (Шюкурова)Г.М, Бабанлы Д.М.,Рзаева Н.А. Термодинамические свойства стекол системы As-Se. Хим.проблемы, 2009, №4, c.602-607
 2. Велийева(Шюкурова) Г.М, Бабанлы М.Б., Бабанлы  Н.Б.,Зломанов В.П. Фазовые равновесия в системе Аg2Se-AgAsSe2 – AgBiSe2. Неорган. материалы, 2010, т.46, № 11, с.1295-1304
 3. Велийева(Шюкурова)Г.М, Бабанлы Д.М., Мустафаева А.Л, Бабанлы М.Б. Термодинамическое исследование селенидов мышьяка методом электродвижущих сил. Азерб. Хим.Журн., 2010, №2, с.90-93
 4. Велийева(Шюкурова)Г.М, Шыхыев Ю.М., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. Область стеклообразования в системе Ag-As0,33Se0,67  и термодинамические свойства стекол. Азерб. Хим.Журн., 2011, №1, с.53-57
 5. Велийева(Шюкурова)Г.М, Бабанлы М.Б., Шыхыев Ю.М., Юсибов Ю.А. Термодинамическое исследование стекол системы Ag-As-Se методом ЭДС с твердым электролитом Ag4RbI5 .Электрохимия,  2012, т.48, №1, с.82-89
 6. Велийева(Шюкурова)Г.М, Бабанлы Н.Б., Зломанов В.П., Бабанлы М. Фазовые равновесия в системе Аg2Se–As2Se3 –Bi2Se3 . Неорг. мат., 2012, т. 48, № 2, с. 148–156
 7. Велийева(Шюкурова)Г.М,  Ф.М.Садыгов, Г.Т.Гамбарова, Т.М.Ильяслы, З.И.Исмаилов. Термоэлектрические свойства соединений CeBiSe3 и NdBiSe3. Journal of Qafqaz University,  PHYSICS An International Journal, 2015, v.3, N 1, c.62-66
 8. Велийева(Шюкурова)Г.М,  Д.М.Бабанлы, С.З.Имамалиева. Термодинамическое функции селенидов мышьяка. Журнал Физической химии, 2017, том 91, №7, с.1098-1101
 9. Велийева(Шюкурова)Г.М, Rahimova A.R., Ismailov Z.I., Guseynova G.A., Dzhafarova E.K., Sultanova S.G. Synthesis of aminometylsubstituted thiocarbamides and antioxidant properties. Sciences of Europe Vol 1, No 16(16) 2017 Praha, Czech Republic
 10. Велийева(Шюкурова)Г.М, Sadigov F.M, Ganbarova G.T, Ilyasly T.M., Ismailov Z.I., Mamadova S.H. Характер химического взаимодействия в системе Nd-Bi-Se по разрезу Bi2Se-Nd2Se3. National Science Rewiew Issue 4 (2), December 2017 volume 4, p.1266-1277, Oxford University Press 2017
 11. Велийева(Шюкурова)Г.М, Rahimova A.R, İlyasll T.M. Synthesis and application of P-dimetylaminobenzyliden-A-nafylamine substituted metal complexes. “Actual problems of modern nature and economic sciences “04-05 may, Ganja 2018

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı