10-10-2018
 

Məmmədova Səadət Osman qızı

Tel: (+99412)538-15-28
E-mail: mamedova-2014-mail.r@mail.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Məmmədova Səadət Osman qızı 1972-ci il mart ayının 24-də  Azərbaycan respublikasının Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Orta məktəbi əla qiymətlırlə bitirib, 1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına qəbul olub. 1995 –ci ildə “Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası” ixtisasını əla qiymətlərlə bitirib. “Kimyacı, texnoloq mühəndisi” ixtisası verilib. 1995-ci ildən  Azəraycan Dövlət Neft Akademiyasının Tədris Metodiki Şöbəsinə işə düzəlib. 2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə “Kimya və qeyri üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının  dissertantı.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1990-1995- tələbə Kimya texnologiyası fakültəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

2014-cü ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə “Kimya və qeyri üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının  dissertantı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995-2018  Azəraycan Dövlət Neft Akademiyasının Tədris Metodiki Şöbəsi

2018  -  Elmi işçi “Qeyri-üzvi materialşünaslıq” ETL-sı Kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

Dərsələr: Bakalavr “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” laboratoriya, məşğələ

Məqalələrin və tezislərin sayı cəmi  sayı - 26

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ağir metallarla çirklənmiş torpaq və bitkilərin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. “Borlu Geotermal suların əlavəsi ilə bərk məişət tullantılarının zərərləşdirilməsi və istifadəsi” Akademik T.N.Şantaxtinskinin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, Baki- 2011, Səh.52
 2. “Cпектрометрический коpреляционный метод измерения концентрации тяжелых металлов в почве” VII Всероссийская коференция с международным участием молодых учёных по химии  «Менделеев- 2014» Санкт-Петербург  Стр. 303-304
 3. “Некоторые вопросы контроля и оптимизации электрокинетического процесса очищения  почвы от тяжелых металлов” Azərbaycan xalqının  Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91- ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransı,  18-19 Aprel 2014 , Bakı, Azərbaycan   Səh. 116
 4. “Ağır metallarla və radioaktiv izotoplarla çirklənmiş tikinti materiallarının  elektrokinetik təmizlənməsinin optimallaşdırılması” tezis,  Azərb.Dövlət Pedaqoji Universiteti Prof.A.Ə.Verdizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Üzvi Reagentlər Analitik kimyada” II Respublika Konfransının materialları Bakı 28-29 noyabr 2014  Səh.109-111
 5. “Control of soil purification from polycyclic aromatic hydrocarbons”, “EURO-ECO hannover 2014, Internationaler Kongress Fachmesse Okologische, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung 27-28 November 2014, International Symposium “Environmental and engineering aspects for sustainable living”, Rrogramm Abstracts.
 6. “Оптимизация электрокинетической очистки строительных материалов от  радиоактивных изотопов” Посвящается Д.И.Менделееву 3 выпуск Великие Луки 2015 год,  стр.89-92
 7. “Вопросы оптимизации  спектрофотометрического анализа фос-форорганических соединений” Знания молодых ученых будущее  Pоссии, 4 выпуск, Великие Луки  2016  стр.108-109
 8. Оптимизация режима функционирования и методика расчета технологических параметров электрохимических коагуляци-ионных очистителей промышленных сточных вод от тяжелых металлов , стр.25-34  «Актуальные проблемы экологии и охраны труда» Сборник статей VIII заочной Международной научно-практической конференции, 12 мая 2016 года Часть 1, Курск 2016
 9. ”Исследование эффективности удаления тяжелых металлов с помощью модифицированных биоадсорбентов” стр. 309-317 Тезис. «Актуальные проблемы экологии и охраны труда» Сборник статей VIII заочной Международной научно-практической конференции, 12 мая 2016 года Часть 1, Курск 2016
 10. Оптимизация процесса фитремедиации толуола в экологически загрязненных участках стр. 317-324 Тезис. «Актуальные пробле-мы экологии и охраны труда» Сборник статей VIII заочной Международной научно-практической конференции, 12 мая 2016 года Часть 1, Курск 2016
 11. Ağir metallarin ionlarinin modifikasiya edilmiş bioadsorbentlər vasitəsilə xaric edilməsinin optimallaşdirilmasi. Azərbaycan Respub-likası təhsil nazirliyi . Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX res-publika elmi konfransının materialları 1cild. Baki-2016 , 24-25 may, səh 87-90
 12. Torpaqdan Kadmium ionlarının biotexnoloji üsulla təmizlənməsi.Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Kimyanın Aktual Problemleri”XII Beynəlxalq Elmi Konfransı Bakı-2018
 13. Очистка урбанизированных территорий от тяжелых металлов. Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Дагестан-ский Государственный Университет» «Химия, Химические Технологии и Экология:  наука, производство, образование» (г. Махачкала, 18-19 октября 2018 г.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. “Перспективы применения краун-соединений в нефте и газодобыче”  Азербайджанское нефтяное хозяйство  №10.1996,  Стр. 37-40 
 2. “Оптимизация электрокинетической очистки строительных материалов, загрязненных тяжелыми металлами и радиоактивными изотопами” cтатья ,  “Прикладная химия и биотехнология”, 2014, № 2 (7) 4 , Иркутск  Стр. 76-80
 3. “Вопросы выбора тестового участка электрокинетической очистки  урбанизированных территорий от тяжелых металлов” cтатья, “ЭКОЛОГИЯ  урбанизированных территорий” , № 2.  2014 г. Москва  Стр. 60-63
 4. “Torpağın qurğuşunun kimyəvi birləşmələrindən elektrokinetik təmizlənməsi prosesinin optimallaşdırılması” məqalə , “Ekoenergetika”, № 2, 2014 Səh. 57-61
 5. “Questions on optimum utilization of modified bioadsorbents for adsorptionofcadmiumions” məqalə ,“European Journal of Analyticai and Applied Chemistry” № 1, 2015. Austria, Vienna, Səh. 23-26
 6. “Вопросы оптимизации лазерно-флуоресцентной спектроскопии для контроля очистки грунта от полициклических ароматических углеводородов”cтатья, “ Специальная Техника” № 1 2015 , Москва , Стр. 39-43
 7. “Вопросы Оптимизации и контроля электрокинетического процесса очищения загрязненных территорий от тяжелых металлов”cтатья,  "Контроль. Диагностика"г. Москва № 4, 04 апрель (April) 2015.Стр. 66-70
 8. “Oценка возможности использования модифицированных адсорбентов растительного происхождения для удаления ионов кадмия” cтатья, “Интернаука”, № 6(25) . Москва 2015 стр. 40-45
 9. ”Исследование эффективности удаления тяжелых металлов с Помощью модифицированных биоадсорбентов” cтатья, “Прик-ладная химия и биотехнология” 2016 Том 6, № 2,  стр 115-119
 10.   “Оптимизация режима функционирования и методика расчета технологических параметров электрохимических коагуляциионных очистителей промышленных сточных вод от тяжелых металлов” cтатья, Вестник Воронежский Государственный Университет , Серия : Химия Биология Фармация 2016 Воронеж 2016  № 3.  стр.27-34
 11. “Kомплексная оптимизация фиторемедиационных процессов по очистке земельных участков от тяжелых металлов” cтатья, “Прикладная химия и биотехнология” Издательство  Иркутск 2016 , Том 6  № 4 стр 156-160
 12. “Oптимизация процесса фиторемедиации толуола в замкнутых загрязненных производственных участках.”cтатья, “Безопасность в техносфере”  Москва 2016, Том 5, № 5, стр 38-42
 13. Kadmium ionlarının xaric edilməsi üçün bitki mənşəli modifikasiya olunmuş adsorbentlərdən istifadə edilməsi effektivliyinin iymıtlındirilmısi” Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin xəbərləri   № 12 Baki-2017

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı