10-10-2018
 

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Tel: (+99412)510-92-81

E-mail: N-Hacıyev@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1940-cı ildə Qubadlı rayonunda anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Xanlıq orta məktəbini bitirib. 1957-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsinə daxil olub. 1966-cı illərdə Leninqrad Dövlət Universitetinin aspirantı olub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1962 - kimya fekültəsi,BDU.

1966 - k.e.n., „Qeyri-üzvi kimya“ ixtisası.

1987 - k.e.d., „Fiziki kimya“ ixtisası.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966 - ‘Fiziki və colloid kimya” kafedrası, BDU

 1973-1976 - “Milli Yüngül Sənaye İnstitutu”, Əlcəzair

1986-1994 - kafedra müdiri, “Qeyri-üzvi kimya” kafedrası, BDU

1987 - professor, ‘Fiziki və kolloid kimya”, kafedrası, BDU

Bakalavr təhsil pilləsində ‘Fiziki kimya” kursu, magistr pilləsində “Termokimya və kalorimetriya”, ‘Faza tarazlığının termodinamikası” kursları üzrə mühazirələr aparır.

150 məqalə

1 monoqrafiya

6 kitab

8 patent

3 k.e.n. və 1 k.e.d. yetişdirmişdir.

Dövri sistemin AIII, AV elementlərinin xalkohalogenidlərinin termodinamiki tədqiqi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xalkogenidlərin oksidləri, üçtü, ikili xalkogenid və xalkohalogenidlərin fiziki- kimyəvi tədqiqi, davamlılığı və termodinamikası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007 - aprel, Beynəlxalq Moskva XVIII Mendeleyev qurultayı 2007, noyabr, Bakı, Ekologiya Beynəlxalq konfransı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. S.M.Hacıyev, A.LMustafayeva, N.A.Rzayeva, E.F.Xəlilova. “AVBVICVII xalkohalogenilərinin fiziki-kimyəxi xassələri və simmetriya prinsipi.” Kimya problemləri institutu, №2, 2007, s.328-335
 2. Гаджиев С.М./Рзайева H.A., Керимли Ф.Ш., Гахраманов Т.О., Халилова Э.Ф., Азмаммедова Х.М., Ахмедова .Г. «Закономерности изменения физико-химических свойств соединений в свете периодического закона Д.И.Менделеева и принципа симметрии П.Кюри.» Тезисы докладов XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. Москва, 23-28 сентября, 2007, т.1, стр.189
 3. R.H.Əhmədova, S.M.Hacıyev, L.P.Quliyeva. “Xalkohalogenidlərinin elektron diaqramı, rabitənin təbiəti.” Akad.Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 8-9 noyabr, 2007, s. 255
 4. С.М.Гаджиев, Н.А.Заева, Э.Ф. Халидова, Л.П.Кулиева, С.Э.Мирзалиева, А.М.Екаева. «Е-(к) диаграммы электронных полос квазиатомов в халькогалогенидах». Kimya Problemləri İnstitutu, №3, 2008, s.581-583
 5. S.M.Hadjiyev, S.A.Kutolin. “Prevision par ordinateur de la composition et des proprictes physico-chimiques de AIII, AVBVICVH”. C.R.Acad. Sc. Paris, t.301, Ser. II, №5, (1985), p.255-257
 6. S.M.Hajiyev, V.A.Aliyev, R.M.Dolinina. ‘Etude des solubilités dans les systèmes et ”, C.R.Acad. Sci. Paris, t.310, Sérié II, p.1191-1193, (1990)
 7. C.M. Гаджиев, А.А.Кулиев и др. «Термодинамическое исследование системы »ЖФХ, Москва (1971), т. 15, №10, 2674.
 8. С.М.Гаджиев, .Г.Бахышов, А.А.Кулиев. «Исследование взаимодействия и процесса испарения в системе ». Изв. ВУЗ-ов «Хим. и хим. техн.», 1972, т. 15, 14, стр.348.
 9. С.М. Гаджиев, А.А.Кулиев и др. «Взаимодействие и состав пара в системе мышьяк-йод». Изв.АН.ССС, «Неорган. Мат.», 1972, т.8, №1, стр.62
 10. С.М.Гаджиев, С.Э.Мирзалиева, А.А.Мустафаева, Ш.М.Масталиева, Э.Ф.Халилова. «Моделирование физико-химических свойств халькогенидов AIII (AV)BVICVII методом комьпютерного эксперимента.» Материал международной конференции. , Санкт-Петербург 2016 г. Политехническая 29, 15-28 сентября
 11.  С.М.Гаджиев, А.А.Мустафаева, Ш.М.Масталиева, Э.Ф.Халилова. «Комьпютерный эксперимент моделирование физико-химических свойств халькогенидов III А и V А групп элементов периодической системы.» Материалы международной конференции. , Санкт-Петербург 2016 г. Политехническая 29, 15-28 сентября
 12. С.М.   Гаджиев,  С.Е. Мирзалиева,  Э. Халилова ,  Ш.М.  Масталиева. «Исследова ние  Е-(К)  электронных  диаграмм  материалов AIII (AV)BVICVII  халькогалогенидов  методом   компютерного   моделирования.» XI Respublika  konfransı.  Баку 2017. С 131-32
 13. С.М. Hacıyev , E.F. Xəlilova, Ş.M.   Məstəliyeva ,S.E.Mirzəliyeva.  “Kompyüter  medellədirmə  üsulu ilə   AIII (AV)BVICVII xalkohalogenidlərin  fiziki-kimyəvi  xassələrin  tədqiqi.” XI   Respublika  Konfransı Bakı-2017. S 132-33

KİTABLAR

 1. S.M.Hacıyev „Qeyri-üzvi birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələrinin modelləşdirmə üsulları“ Bakı, 2006, s.160
 2. S.M.Hacıyev, M.M.Hacıyev “Şüşə və odadavamlı materialların istehsalı texnologiyası” Bakı, 1999, s.67
 3. S.M.Hacıyev, V.Ə.Əliyev “Fiziki kimyəvi analizdən praktikum” Bakı, 1993, s.131
 4. S.M.Hacıyev„İstilik effekti və temperaturun təcrübi təyini üsulları“ Bakı, 1990, s.52
 5. S.M.Hacıyev, S.E.Mirzəliyeva 'Termokimya" 2009.
 6. S.M.  Hacıyev , A.L.  Mustafayeva, N.A. Rzayeva,  S.E. Mirzəliyeva. “Kimyəvi  termodinamika”  Bakı  2010.  650  s.  

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı