10-10-2018
 

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Tel: (+99412)538-15-28

E-mail:cəfə[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

08.06.1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.1966-cı - ildə 158saylı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuşam. 1976-cı ildə orta məktəbi  bitirib,1976-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olaraq  ,1981-ci ildə universitetinin  kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası ilə bitirib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1986 - kimya fakültəsi, BDU.1999 dissertant, „Ümumi və qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

2005 - k.e.n., «Tm-Sb(Bi)-Se   sistemlərində  qarşılıqlı təsirin və əmələ gələn  fazaların xassələrinin    tədqiqi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986 - kiçik elmi işçi,”Üzvi kimya“  kafedrası,  BDU.

1987 - laborant, „Qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

1992 - baş laborant, „Ümumi və qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

2005 - 0,5 şt.müəllim „Ümumi və qeyri-üzvi kimya“ kafedrası, BDU.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Ümumi və qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi material­şünaslıq, Qeyri-üzvi biokimya,, Bəzi qeyri üzvi birləşmələrin sintezi, Atmosfer kimyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Fagran - 2015

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Ягубов Н.И., Алиев О.А., Ильяслы Т.М., Алиев О.А., Гусейнова Г.А., Пашаева А.К., Джафарова Е.К. Экономические   Науки. Исследование в системе  CaGa2Te4, г.Белград, 2016, №2
  2. Rahimova A.R., İsmailov Z.İ., Guseynova G.A., Shukurova G.M., Dzhafarova E.K., Sultanova S.G. Synthesis of Aminometylsubstituted thiocarbamides and antioxidant properties. Sciences of Europe №16(16). vol1, 2017
  3. Yaqubov N.İ., Aliev İ.İ., İlyaslı T.M., Huseinova H.A., Cafarova E.K., Velicanova L.A. İnvestigationin CaGa2Se2-Ga System,Global Science and İnnovation, Chicago, USA, 2017
  4. Rahimova A.R., İsmailov Z.İ., İlyaslı T.M., Mahmudova N.İ., Abbaszadeh G.S.,Huseynova H.A., Dzhafarova E.K., Synthesis, antimicrobal activty of p-aminophenol shiff base with salicyclic aldehyde and its metal complexes. Fundamentalis scientiam №14, 2018
  5. Yaqubov N.İ., Aliev İ.İ., İlyaslı T.M., Huseinova H.A., Cafarova E.K., Velicanova L.A. İnvestigationin CaGa2Te2-CaGa2Te4 System “Scientific discussion ”  Vol 1, No 4 (2017) , p.14-21, Praha , Czech Republic
  6. F.M.Sadıqov,G.Gambarova,Y.K. Cafarova. İnvestigationin along the Bi2Se3-Nd2Se3(NdSe,Nd3Se4) jouins of the Nd-Bi-Se ternary sistem.
  7. F.M.Sadıqov, A.A.Ağazadə, Y.K.Cafarova, Z.İ.İsmayılov. Tm2Se3-Sb2Se3 sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri. BDU, 2017

KİTABLAR

     1.F.M.Sadıqov, O.M.Əliyev, T.M.İlyaslı, S.H.Məmmədova, Y.K.Cəfərova. Yarımkeçiricilər kimyasında təcrübi məşğələlər(dərs vəsaiti), Bakı, 2016

     2.F.M.Sadıqov, T.M.İlyaslı, Y.Ə.Yusifov, S.H.Məmmədova, Y.K.Cəfərova, S.Ə.Quliyeva. Qeyr-üzvi sintezin əsasları, Bakı 2011

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı