21-05-2020
 

Kimya fakültəsi professor Qasım Hüseynovu 80 illik münasibətilə təbrik edir

 Hörmətli Qasım müəllim!

Sizə  Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin çoxsaylı kollek­ti­vi­nin,­ ­professor-müəllim heyətinin və tələbələrinin ən səmimi salamlarını yetirir və anadan olmağınızın 80 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirik.

Siz elmin zirvələrinə özünüzün gərgin əməyiniz və xüsusi istedadınızla ucal­­mısınız. Bakı Dövlət Universiteti kimi elm və təhsil mərkəzinə qədər böyük bir həyat yolu keçmişsiniz. Sizin  elmi fəaliyyətiniz 1963-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsini fərqlənmə diplo­mu ilə bitirdikdən sonra, 1963-1977-ci il­lər­­də AMEA-nın Neft-Kimya Proses­lə­ri və Aşqarlar Kim­­ya­sı institutları ilə bağlı olmuşdur. O, 1977-ci ildən pedaqoji işə keçərək Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim vəzifə­sin­dən həmin uni­versi­tetin rektoru vəzifəsinə qədər yüksəl­miş­siniz, sonrakı elmi-pedaqoji fəaliyyətiniz Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı olmuş­dur. 1996-cı ildən BDU-nun «Neft-kimyası və kimya texnolo­gi­yası» ka­fed­ra­sının pro­fes­soru vəzifəsində çalışmaqla yanaşı, 2007-ci ildən 2019-cu ilə qədər univer­si­te­tin nəzdində olan “Gənc istedadlar” liseyinin direktoru  vəzifəsində işləmisiniz.

Hörmətli Qasım müəllim!

İşlədiyi müddət ərzində üzərinə düşən bü­tün tapşırıqların öh­­də­sin­dən layiqincə gəl­miş, həmişə tələbələrin və kollektivin hör­mə­tini qa­zan­mış­sınız. Elmi-pedaqoji fəaliyyətiniz müddətdə 250-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 15 müəlliflik şəha­dət­­naməsi, 2 patentin mü­əl­li­fi olmuş, rəh­bər­li­yiniz və yaxından iştirakınız ilə 7 kimya üzrə fəlsəfə doktoru, eləcə də 1 elmlər doktoru müdafiə etmişdir.

 Hörmətli Qasım müəllim!

Sizin elmi-pedaqoji fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmiş, BDU-nun 90 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə "Əmək­dar müəllim" fəxri adına layiq görülmüşsünüz.

Əziz Qasım müəllim!

Kimya elmi sahəsində göstərdiyiniz çoxşaxəli fəaliyyətiniz, apardığınız tədqiqat işləri və elmi  əsərləriniz  Sizi bir alim kimi tanıtmışdır. Odur ki, kimya fa­kültəsi kollektivinin Sizə xüsusi hörməti və ehtiramı vardır. 50 illik elmi-pe­da­qo­ji­ fəaliyyətiniz  Sizi tələbələrin də sevimlisi etmişdir.

Hörmətli Qasım müəllim!

Bir daha Sizi yubiley münasibətilə təbrik edir, Azərbaycan kimya elminin daha da inkişafı naminə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və yorulmaz fəaliyyət arzu edirik.

 

Dərin hörmətlə :

BDU-nun kimya fakültəsinin  dekanı:                                                                                                                                                                  Abdulsəyid Əzizov

Digər yazılar

Akademik Rəfiqə xanım Əliyevanın anadan olmasının 88-ci ildönümüdür

BDU-nun daha iki məzunu MİQ müsabiqəsində yüksək nəticə göstərib

Microsoft Teams platformasında online rejimdə Kimya fakültəsinin növbəti Elmi Şurası keçirilmişdir

Analitik kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Üzvi kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Fiziki və kolloid kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının məqaləsi Journal of Molecular Structure (impakt faktor 2.1) jurnalında dərc olunub

Kimya fakültəsində Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib

Kimya Fakültəsi THT-28 may -Tariximizin şanlı səhifəsi

Onlaine rejimində növbəti Elmi Şura keçirilmişdir

Kimya fakültəsi professor Qasım Hüseynovu 80 illik münasibətilə təbrik edir

BDU-nun Kimya fakültəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR" mövzusunda tələbələrin I virtual Elmi konfransı öz işini yekunlaşdırıb

BDU-nun Kimya fakültəsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR" mövzusunda tələbələrin I virtual Elmi konfransını keçirir

Kimya fakültəsinin dekanlığın online rejimdə iclası keçirilib

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının "Molecules" jurnalında məqaləsi çap olunmuşdur

Heydər Əliyev yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin özü kimi əbədidir