22-04-2022
 

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

21 aprel 2022-ci il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakultəsi "Üzvi kimya" kafedrasında professor Namiq Şıxaliyevin "Üzvi sintezin əsas prinsipləri" mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir.

Məruzəçi ilk olaraq üzvi kimyada mərhələli sintezləri həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və bacarıqların tələbələrdə kifayət qədər formalaşmadığını bildirmiş, buna səbəb seminar dərslərində bu tip sintezlərin əlverişli yollarla həyata keçirilməsini tam olaraq tələbələrə aşılanmamasını göstərmişdir. Məhz buna görə də məruzəçi tərəfindən mərhələli sintezləri həyata keçirtmək üçün lazım olan əsas reaksiya və üsulların təsnifatını tərtib etmiş və şərti olaraq onları 10 hissəyə ayırmışdır. Məruzəçi bu seminarda on bölmədən altısı haqqında ətraflı məlumat vermiş və bu zaman istfiadə edilən 40 reaksiyanın xüsusiyyətlərini və onlar əsasında sintezlərdə istifadə qaydalarının izahını vermişdir. Məruzəçi hər bölmə üzrə konkret misallar üzərində göstərilən üsul və reaksiyaların tətbiqini göstərmiş və sintezi çətin hesab edilən reaksiyaların əslində çox sadə mərhələlərdən ibarət olduğunu bir daha göstərmişdir.

Məruzəci iştirakçıların suallarına ətraflı cavab vermişdir.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ