10-06-2022
 

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

N.D.Sadıxova 03 oktyabr 1970-ci ildə Bakı ş.ana­dan ol­muş­­­dur, 1987-ci ildə Bakı ş., 207 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992 – M.Rəsulzadə adına Bakı  Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi

2004-2007 - Bakı Dövlət Universiteti, Doktorantura

2008 -  Bakı Dövlət Universiteti, Fəlsəfə Doktoru

2012- Bakı Dövlət Universiteti, Dosent

2020 - Bakı Dövlət Universiteti, Doktorantura

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992 - 1993 – Azərbaycan Texniki Universiteti , laborant

1993-1996 – Xaçmaz səh., 2 saylı orta məktəb, muəllim
1997-2003 – “Azərsu”, Mərkəzi Laboratoriya, muhəndis-kimyaçı
2003-2012 – Bakı Dövlət Universiteti, ümumi şöbə, müdir

2009- hal hazıradak -  Bakı Dövlət Universiteti, üzvi kimya kafedrası, dosent

 MÜKAFATLAR

2009 BDU-nun 90 illik yubileyi münasibəti ilə Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı,

   ELMİ TƏDQIQAT SAHƏSI

Karbonil və β-karbonilli birləşmələr əsasında fosfor- və azotüzvi birləşmələrin sintezi və tətbiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2005, Oктябрь, Международная конференция по химии гете­ро­­цик­личечких соединений, Москва

2006, June ,16th International conference on organic synthesis, Mexico

2006, Eylül, XX Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri-Türkiyə

2006, October, International conference CNH-2006,  Kharkоv

2010 , June, Advanced Science in Organic Chemistry, International Symposium, Miskhor /Крым /

2011, September, 2-nd International conference on organic chemistry, “Advances in geterocyclic chemistry”, Tbilisi

2015, Oктябрь, Международная конференция по гетероцикл.соединениям «KOST-2015”, Москва

2017, Всерос.конф.молодых ученых Химия и технология гетероциклических соединений, Уфа

2018, сентябрь, Всерос.конф. с междунар. участием по орган.химии,  г.Владикавказ

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 1. Maharramov A. M., Khalilov A. N., Sadikhova N. D., Gurbanov A. V. and Ng S. W. 3-[2-Hydroxy-3-(2,4,6-trimethylphenyl)propyl]-3-methyl-1-phenylthiourea Acta Crystallographica (2011) section E, E67, o1087  DOI:10.1107/S1600536811012736
 2.  Sadikhova N. D., Khalilov A. N.,  Gurbanov A. V. and Brito I. Second monoclinic modification of cyclohexane-1,1-dicarbonitrile. Acta Cryst. E67, o1801, 2011 DOI:10.1107/S1600536811023592
 3. Niftali N.Yusifov, Valeh M.Ismayilov, Nurlana D.Sadigova, Maximilian N.Kopylovich, Kamran T.Mahmudov Straightforwad synthesis of 2(3),6,6-trimethyl-6,7-dihydrobenzofuran-4(5H)-оnes //Mendellev Communications, 2013, v.23, 292-293  https://doi.org/10.1016/j.mencom.2013.09.019
 4. Ismailov, V.M., Yusubov, N.N., Sadykhova, N.D. et al Реакция трихлорангидридов фосфонкарбоновых кислот с ацетилацетоном, ацетоуксусным эфиром и фенолами //ЖОрХ, 2016, т.86, вып.7, с.1153-1155 https://doi.org/10.1134/S1070363216070161
 5. Исмаилов В., Юсубов Н., Садыхова Н., Гасымов Р., Ибрагимова Г., Мамедов И.Алкилирование соединений с активной метиленовой группой галогенацеталями и продукты их гидролиза // ЖОрХ, 2016, т.52, вып.10, с.1402-1405 https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ightu/01102016/toc-jorgchem-2016-52-10.pdf
 6. Исмаилов В., Ибрагимова Г., Садыхова Н., Мамедов И., Нагиев Ф., Юсубов Н. Реакция алкилирования метил-4-хлорацетоацетата ди- и трибромпропионатом // ЖОрХ, 2017, т.53, вып.7, с.1084-1086 https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ightu/07112018/zhurn._organ._himii._-_2017._-_t._53._-_vyp._7.pdf
 7. Исмаилов В.М., Юсубов Н.Н., Садыхова Н.Д., Ибрагимова Г.Г., Мамедов И.А.Алкилирование триэтилового эфира фосфонуксусной кислоты и диэтоксицианометилфосфоната галоидацеталями и продукты их превращения. Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2017. Т. 60. Вып. 2. С. 13-16. https://doi.org/10.6060/tcct.2017602.5410
 8. Ismailov, V.M., Ibragimova, G.G., Sadykhova, N.D. et al. Synthesis of functionally substituted furan and resorcinol derivatives from dimethyl 3-oxopentanedioa-te.  Russ J Org Chem 53950–952 (2017). https://doi.org/10.1134/S1070428017060239  
 9. Pavel V. Dorovatovskii, Nurlana D. Sadigova, Alejandro Cárdenas, Jonathan Cisterna and Iván Brito Crystal structure of dimethyl (3aS,6R,6aS,7S)-1H,3H,6H,7H-3a,6:7,9a-diepoxybenzo[de]sochromene-3a1,6a-dicarboxylate, C16H16O7 Z.Kristallogr.NCS, 2018, 233(6), 1075-1077 DOI:10.1515/ncrs-2018-0195
 10. Pavel V. Dorovatovskii, Nurlana D. Sadigova, Alakbar E. Huseynzada, Sarvinaz F. Hajiyeva, Alejandro Cárdenas, Jonathan Cisterna and Iván Brito Crystal structure of dimethyl (3aS,6R,6aS,7S)-1H,3H,6H,7H-3a,6:7,9a-diepoxybenzo[de]sochromene-3a1,6a-dicarboxylate, C21H25NO8 Zeitscfrift fr Kristallographie – New Crystal Structures Z.Kristallogr.NCS, 2019, 234(2), 205-207 DOI:10.1515/ncrs-2018-0192
 11. Ismailov, B.M., Ibragimova, G.G., Allakhverdiyeva, G.E. et al. Алкилирование диэтилфосфонуксусного альдегида и триэтилфосфонацетата α-бромэтилпропионатом // ЖОрХ, 2019, т.89, №7, 1394-1397 DOI:10.1134/S1070363219070077
 12. Ismailov, V.M., Allakhverdieva, G.E., Sadykhova, N.D. et al.Some transformations of mono-and dichloro(diethoxyphosphoryl)acetaldehydes. Russ J Gen Chem 90,№189–92 (2020). https://doi.org/10.1134/S1070363220010132  

PATENTLƏR

 1. AZ patent I № а 2008 

KİTABLAR

Üzvi kimya praktikum , 2008, s. 311

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı