12-03-2024
 

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

09 iyun 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1987-ci ildə Bakı şəhəri, N.Nərimanov rayonunun orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1995 Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Kimya fakültəsini Kimyaçı və Kimya müəllimliyi ixtisası üzrə bitirib

2010 "Fiziki kimya" ixtisası üzrə kimya üzrə fəlsəfə doktoru. Dissertasiya işinin mövzusu: "Pentasillərin modifikasiyasının onların turşuluq xassə­lərinə və toluolun metanolla alkilləşməsi reaksiyasındakı paraseçiciliyinə təsiri"

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1987-1993 AMEA-nın Neft-Kimya prosesləri İnstitutunun nəzdindəki reagentlər üzrə XKTB-də baş laborant

1993-1996 APU-nun Kimya fakültəsində baş laborant

1998-2015 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL, baş laborant

2015-2023 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, “Metalkompleks katalizatorları” ETL, elmi işçi

2022-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Tədris işləri üzrə dekan müavini

hal-hazıradək

2023-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası, baş müəllim

hal-hazıradək

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

Heterogen kataliz. Nanohissəcikli qeyri-üzvi materiallar və yüksək silisiumlu seolit əsasında katalitik kompozisiyaların sintezi, karbohidrogen və alternativ xammalların çevrilməsində qanunauyğunluqları

Respublika və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuş 80-dən çox elmi əsərin müəl­lifidir. 20-dən çox Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrinin tezisləri çap olunub.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, SİMPOZİUM VƏ SEMİNARLARDA İŞTİRAKI

2005 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş „Zərif üzvi sintez və kataliz“ III Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı

2007 Akademik Y.H.Məmmədəliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş VI Bakı Beynəlxalq neft kimya konfransı, Bakı

2009 “Monomerlər və polimerlər kimyasının müasir problemləri” Respublika elmi konfrans, Sumqayıt, 2009

2014 Young Scientist USA. Natural science, Lulu

2014 Ist. International Scienific Conference of young scientists and specialists, Baku

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. С.Е. Мамедов, Е.И.Ахмедов, Н.И. Махмудова, Л.А. Гадирова. Алкилирование толуола метанолом на модифицированных цеолитах типа пентасила. Kimya problemləri, № 2, 2005, s. 81-85.
 2. С.Е. Мамедов, Е.И. Ахмедов, Н.И. Махмудова. Влияние высокотемпературной обра­ботки пентасилов на их кислотные и каталитические свойства в процессе алкили­рования толуола метанолом. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, №4, 2006, s. 18-25.
 3. С.Е. Мамедов, Е.И.Ахмедов, Н.И. Махмудова, Ф.Ш.Керимли. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-пентасила в реакции изоме­ризации м-ксилола и метилирования толуола. Журнал прикладной химии, 2006, т.79, вып.10, с. 1741-1743.
 4. Н.И. Махмудова, С.Е. Мамедов. Кинетика алкилирования толуола метанолом на модифицированном цеолите ZSM-5.Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər fundamental elmlər, №4, CİLD VI (24), 2007, s.79-81.
 5. Н.И. Махмудова, С.Э. Мамедов. Каталитические и физико-химические свойства модифицированных пентасилов в реакции алкилирования толуола метанолом. Журнал научных публикации аспирантов и докторантов, Курск, №3, 2009, с.113-116.
 6. Т.О.Гахраманов, Н.И. Махмудова, С.Э.Мамедов, Э.И.Ахмедов. Каталитические и кис­лотные свойства Н-форм цеолитов типа пентасила в алкилировании толуола метанолом. Журнал химических проблем, 2012, № 4, с.495
 7. Т.О.Гахраманов, Н.И. Махмудова, Э.С.Мамедов, Э.И.Ахмедов. Влияние концентрации РЗЭ на каталитические и физико-химические свойства пентасилов в реакции алкили­рования толуола метанолом.Young Scientist USA. Natural science, Lulu, 2014, P. 4-7.
 8. Н.И. Махмудова, Е.А.Ганбарова, Т.А.Алиев, С.Э.Мамедов. Превращение природ ного газа на высококремнеземном цеолите типа ЦВМ, модифицированном нано­порошками циркония и молибдена.Kimya problemləri, № 4,2015, s.150-152.
 9. Ильяслы Т.М., С.Э.Мамедов, Н.И. Махмудова, Вердиева Л.Р. Синтез и свойства наночастиц состава Pr, Mg, Al2O3. Успехи современного устествознания, № 6, 2016, с. 19-24. https://www.natural-sciences.ru/ https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=35959
 10. Н.И. Махмудова, С.ФЭминова, Т.О.Гахраманов, С.Э.Мамедов, Э.И. Ахмедов. Эффект модифицирование цеолита типа пентасила бором в реакции етилирования этилбензола. Молодой ученый, 2017, №9, часть 2, с.113.
 11. Махмудова Н.И., Вердиева Л.Р., Ильяслы Т.М., Мамедов С.Э. Синтез наночастиц CexMg1-xAl2O4 и исследование их физико-химических и каталитических свойств в композиции с цеолитом  ZSM-5 в превращении метанола в п-ксилол. Фундаментальные исследования, 2017, №10, часть 3, с.483-491. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=41862
 12. Махмудова Н.И., Мамедов С.Э., Ильяслы Т.М. Синтез наночастиц LaхMg1-хAl2Oшпинельной фазы и исследование их каталитических свойств с цеолитом НZSM-5 в превращении метанола в ароматические углеводороды. Eastern European Scientific Journal №5 2019 с.53-60. DOI 10.12851/EESJ201905 
 13. Махмудова Н.И. Синтез и исследование физико-химические свойств наночастиц шпинельных фаз DyхMg1–хAl2О4. Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərlər jurnalı, Sumqayıt, cild 20, №4 2020, s.41. https://www.ssu-scientificnews.edu.az/pdf/T20-4.pdf
 14. F.Sh. Kerimli, T.M. Ilyasli, S.E. Mamedov, N.F. Akhmedova, E.S. Mammadov, N.I. Makhmudova, E.I. Akhmedov. Evaluation of the properties of ZSM-5 type zeolites modified with CexMg1–xAl2O4 nanopowders in the toluene disproportionation reaction, Petroleum chemistry, 2021,v.61,p.895-900. DOI: 10.1134/S0965544121080041

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı