12-03-2024
 

Nağıyev Farid Nadir oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

25 yanvar 1981-ci ildə Naxçıvan MR Şahbuz rayonunun Şahbuz qəsəbəsində (indiki Şahbuz şəhəri) ana­dan ol­ub. 1998-ci ildə Şahbuz qəsəbə orta məktəbini bitirib

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2002 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinı Kimyaçı ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini bitirib

2004 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini Üzvi kimya ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini bitirib

2009 "Üzvi kimya" ixtisası üzrə kimya elmləri namizədi. Dissertasiya işinin mövzusu: "Bəzi metilenaktiv birləşmələrin çevrilmələri"

2016 Dosent

2021 "Üzvi kimya" ixtisası üzrə kimya elmləri doktoru. Dissertasiya işinin mövzusu: "Polyarlaşmış ikiqat rabitə saxlayan subs­trat­lar və metilenaktiv reagentlər əsasında bioloji-aktiv maddələrin sin­te­zi, qu­ru­luş-xassə para­metr­lə­ri­nin təyinində yeni yanaşmalar"

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002-2008 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Üzvi kimya kafedrası nəzdində "Zərif üzvi sintez" ETL-da baş laborant

2008-2011 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Üzvi kimya kafedrası nəzdində "Zərif üzvi sintez" ETL-da elmi işçi

2011-2015 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Üzvi kimya kafedrası nəzdində "Zərif üzvi sintez" ETL-da böyük elmi işçi

2015-2023 Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Üzvi kimya kafedrası nəzdində "Zərif üzvi sintez" ETL-da aparıcı elmi işçi

2022-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Elmi işlər üzrə dekan müavini

hal-hazıradək

2023-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Üzvi kimya kafedrası, dosent

hal-hazıradək

MÜKAFATLAR

2019 “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, Üzvi sintez, NMR spektroskopiyası

Polyarlaşmış ikiqat rabitəli birləşmələr əsasında müxtəlif funksionaləvəzli birləşmələrin sintezi və quruluşlarının tədqiqi

Respublika və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuş 100-dən çox elmi əsərin və 1 patentin müəllifidir. 25-dən çox Beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrinin tezisləri çap olunub. ED 2.16 Dissertasiya Şurasının 2306.01 - Üzvi kimya ixtisası üzrə üzvü və elmi katibidir.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, SİMPOZİUM VƏ SEMİNARLARDA İŞTİRAKI  

2013 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Prob­­­­­­­lemləri” VII Res­pub­lika Elmi Konfransı, Bakı

2014 8th Eurasian meeting on Heterocyclic Chemistry, Tbilisi

2014 Dedicated to the 91st Anniversary of the National lea­­der of Azerbaijan, Heydar Aliyev.    II Inter­na­tio­nal Scientific Conference of Young Re­se­ar­­che­rs, Baku

2014 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 91-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Prob­­­­­­­lemləri” VIII Respublika Elmi Konfransı, Bakı

2016 International Conference on Organic Chemistry, Las Vegas

2017 Все­российская конференция молодых ученых, посвященная празднованию 100-ле­тия образо­ва­ния Республики Башкортостан. Химия и Тех­но­­­логия Гете­ро­цик­ли­ческих Соединениий, УФА

2017 Advances in synthesis and complexing. The Fourth İnternational Scientific Conference-Moscow

2017 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Prob­­­­­­­lemləri” XI Respublika Elmi Konfransı, Bakı

2018 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 95-ci ildönümünə həsr olunmuş, doktorant, ma­gis­tr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı

2018 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 95-ci ildönümünə həsr olunmuş, doktorant, ma­gis­tr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı

2019 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 96-cı ildönümünə həsr olunmuş, dokto­rant, ma­gis­tr və gənc tədqiqatçıların “Kimya­nın aktual prob­lem­lə­ri” XIII Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. R.R.Yadigarov, A.N.Khalilov, I.G.Mamedov, F.N.Nagiev, A.M.Magerramov & M.A.Allakh­ver­diev. Reaction of 3-chloro-1-(2,4,6-trimethylphenyl)propan-2-one with amines. Russian Journal of Organic Chemistry, 2009, vol.45, iss.12, p.1856–1858. https://doi.org/10.1134/S1070428009120185
 2. A.M.Magerramov, F.N.Nagiev, I.G.Mamedov & M.A.Allakhverdiev. Investigation of reac­ti­on of dimedone and ethyl acetoacetate with 1,2-epoxy-3-chloropropane. Russian Journal of Organic Chemistry, 2010, vol.46, p.1658–1661. https://doi.org/10.1134/S1070428010110072
 3. V.M.Ismailov, F.N.Nagiev & N.N.Yusubov. Convenient synthesis of 3-amino-2-hydroxy-5-methylbenzenesulfonic acid. Russian Journal of Organic Chemistry, 2013, vol.49, iss.6, p.933-935. https://doi.org/10.1134/S1070428013060249
 4. Farid N.Naghiyev, Atash VGurbanov, Abel M. Maharramov, Ibrahim G.Mamedov, Mirze A.Allahverdiyev & Kamran T.Mahmudov. One-pot insertion of chalcones into the benzoylacetone backbone. Journal of the Iranian Chemical Society, 2016, vol.13, p.1–6. https://doi.org/10.1007/s13738-015-0705-x
 5. V.M.Ismailov, G.G.Ibragimova, N.D.Sadykhova, I.A.Mamedov, F.N.Nagiev & N.N.Yusubov. Alkylation of methyl 4-chloro-3-oxobutanoate with di- and tribromoalkanes. Russian Journal of Organic Chemistry, 2017, vol.53, p.1099-1101. https://doi.org/10.1134/S1070428017070247
 6. F.N.Naghiyev, A.M.Maharramov, İ.M.Akhmedov, Kh.A.Asadov, A.N. Khalilov, A.V.Gurba­nov, G.Z.Mammadova, A.R.Asgarova, E.Z.Guseynov, I.G.Mamedov . One-pot synthesis of substituted imino- and imidazopyridines under catalyst-free condi­ti­ons. Bulgarian Chemical Communications, 2018, v.50, iss.4, p.568 – 574. https://www.bcc.bas.bg/BCC_Volumes/Volume_50_Number_4_2018/BCC-50-4-2018-568-574-Mamdedov-4931.pdf
 7. A.M.Magerramov, F.N.Naghiyev, G.Z.Mamedova, Kh.A.Asadov & I.G.Mamedov. Synthe­sis of Spiroindolines on the Basis of Isatylidene Malononitrile. Russian Journal of Organic Chemistry, 2018, vol.54, iss.11, p.1731–1734. https://doi.org/10.1134/S1070428018110192
 8. F.N.Naghiyev, A.M.Maharramov, A.R.Asgarova, A.G.Rahimova, M.A.Akhundova, I.G.Mamedov. The investigation of reaction of various thiophene based knoevenagel adducts with acetoacetanilide. Chemical Problems, 2018, №3, p.337-342. DOI: 10.32737/2221-8688-2018-3-337-342
 9. F.N.Naghiyev. Research into one-step three component reaction of some yli­dene­cya­no­acetamides (or ylidenemalononitriles), malononitrile and 1,3-diaminopropane. Chemical Problems, 2019, №2, p.275-281. DOI: 10.32737/2221-8688-2019-2-275-281
 10. F.N.Naghiyev, A.M.Maharramov, Kh.A.Asadov & I.G.Mamedov. Rearrangement in the Series of Acetyltetrahydropyridine Derivatives. Russian Journal of Organic Chemistry, 2019, vol.55, iss.3, p.388–391. https://doi.org/10.1134/S1070428019030217
 11. Farid Naghiyev, Ibrahim Mamedov, Victor Khrustalev, Namiq Shixaliyev, Abel Maharramov. A new direction in the alkylation of 5‐ace­tyl‐2‐amino‐6‐me­thyl‐4‐phe­nyl‐4H‐py­­ran‐3‐car­bo­nit­rile with active methylene reagents. Journal of the Chinese Chemical Society, 2019, 66(3), p.253-256. https://doi.org/10.1002/jccs.201800283
 12. Ibrahim G.Mamedov, Victor N.Khrustalev, Pavel V.Dorovatovskii, Farid N.Naghiev, Abel M.Maharramov. Efficient synthesis of new tricyclic pyra­no[3,2-c]py­ridine derivatives. Mendeleev Communications, 2019, 29, p.232–233. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2019.03.040
 13. F.N.Naghiyev, I.G.Mamedov, Kh.A.Asadov, P.V.Dorovatovskii, V.N.Khrustalev & A.M.Mahar­ramov. Synthesis of Functionalized Bicyclic Compounds Based on 2-(1-Aryl­ethyli­de­ne)ma­lo­nonitriles. Russian Journal of Organic Chemistry, 2019, vol.55, iss.12, p.1967–1970. https://doi.org/10.1134/S1070428019120273
 14. Farid N.Naghiyev, Mehmet Akkurt, Rizvan K.Askerov, Ibrahim G.Mamedov, Rovnag M.Rzayev, Taras Chyrkad and Abel M. Maharramov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 6-benzoyl-3,5-di­phenyl­cyclo­hex-2-en-1-one. Acta Crystallographica Section E, 2020, vol.76, p.720-723. https://doi.org/10.1107/S2056989020005381
 15. Farid N.Naghiyev, Jonathan Cisterna, Ali N.Khalilov, Abel M.Maharramov, Rizvan K.Aske­rov, Khammed A.Asadov, Ibrahim G.Mamedov, Khaver S.Salmanli, Alejandro Cárdenas and Ivan Brito. Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of Aceto­ace­ta­ni­lide Based Reaction Products. Molecules, 2020, 25(9), p.2235-2246. https://doi.org/10.3390/molecules25092235
 16. Farid N.Naghiyev, Gunay Z.Mammadova, Ibrahim G.Mamedov, Afet T.Huseynova, Sevim Turktekin Celikesir, Mehmet Akkurt and Anzurat A.Akobirshoeva. Crystal structure and Hirshfeld surface ana­ly­sis of phenyl(5,7,8a-triphenyl-1,2,3,7,8,8a-he­­xahyd­ro­imi­dazo[1,2-a]py­ri­­­din-6-yl)me­tha­­none with an unknown sol­vent. Acta Crystallographica Section E, 2020, E76, p.1365–1368. https://doi.org/10.1107/S2056989020009871
 17. Ibrahim Mamedov, Farid Naghiyev, Abel Maharramov, Owens Uwangue, Anne Farewell, Per Sunnerhagen, Mate Erdelyi. Antibacterial activity of 2-amino-3-cyano­py­ridine derivatives // Mendeleev Communications, 2020, 30(4), p.498-499. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2020.07.031
 18. F.N.Naghiyev, T.A.Tereshina, V.N.Khrustalev, M.Akkurt, R.M.Rzayev, A.A.Akobirshoeva and İ.G.Mamedov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 6-amino-8-(2,6-di­chlorophenyl)-1,3,4,8-tetrahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-7,9-dicarbonitrile. Acta Crystallographica Section E. 2021, E77, 516-521. https://doi.org/10.1107/S2056989021003583
 19. Farid N.Naghiyev, Maria M.Grishina, Victor N.Khrustalev, Ali N.Khalilov, Mehmet Akkurt, Anzurat A.Akobirshoeva and İbrahim G.Mamedov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 3-amino-1-oxo-2,6,8-tri­phenyl-1,2,7,8-tetrahydroisoquinoline-4-carbonitrile. Acta Crystallographica Section E, 2021, vol.77, p.195-199. https://doi.org/10.1107/S2056989021000785
 20. Farid N.Naghiyev, Maria M.Grishina, Victor N.Khrustalev, Mehmet Akkurt, Afet T.Huseynova, Anzurat A.Akobirshoeva and İbrahim G.Mamedov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of ethyl 6′-amino-2′-(chloro­meth­yl)-5′-cyano-2-oxo-1,2-di­hydro­spiro­[indoline-3,4′-pyran]-3′-carboxylate. Acta Crystallographica Section E, 2021, vol.77, p.739-743. https://doi.org/10.1107/S2056989021006459
 21. Farid N.Naghiyev, Anastasiya V.Pavlova, Victor N.Khrustalev, Mehmet Akkurt, Ali N.Khalilov, Anzurat A.Akobirshoeva and İbrahim G.Mamedov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (Z)-2-amino-4-(2,6-di­chlorophenyl)-5-(1-hydroxyethylidene)-6-oxo-1-phe­nyl-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carbonitrile. Acta Crystallographica Section E, 2021, vol.77, p.930-934. https://doi.org/10.1107/S2056989021007994
 22. Farid N.Naghiyev, Gunay Z.Mammadova, Ali N.Khalilov, Zeliha Atioğlu, Mehmet Akkurt, Anzurat A.Akobirshoeva and İbrahim G.Mamedov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 5,7-di­phenyl-1,2,3,5,6,7-hexa­hydro­imidazo[1,2-a]pyridine-6,6,8-tricarbonitrile methanol mono­solvate. Acta Crystallographica Section E, 2021, vol.77, p.600-604. https://doi.org/10.1107/S2056989021004655

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı