Kimya sənayesinin prosesləri və aparatları-1 - k.e.d., dos.Səfərov Aqil Rafiq oğlu

Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləri - k.ü.f.d., dos. Hüseynova Rəhilə Əşrəf qızı

Neft və qazın kompleks emalının elmi əsasları - k.ü.f.d., dos. Hüseynova Rəhilə Əşrəf qızı

Neft məhsulları əsasında pestisidlərin alınması - k.ü.f.d., dos. Hüseynova Rəhilə Əşrəf qızı

Neftin kimyasında fiziki tədqiqat üsulları - k.ü.f.d., dos. Nağıyev Fərid Nadir oğlu

Ağır neft xammalının emalı - k.ü.f.d. Mehdiyeva Günay Müzakir qızı

Kimya texnologiyası - k.e.d., prof. Məmmədov İbrahim Qərib oğlu

Üzvi əlagələndirici maddələrinin texnologiyası - k.ü.f.d. Əzimova Nərgiz Vəliyəddin qızı

Sürtkülərin istehsal texnologiyası - k.ü.f.d. Cavadova Ofelya Nazim qızı 

Neftin emala hazırlanması - k.ü.f.d. Cavadova Ofelya Nazim qızı 

Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası - k.ü.f.d. Cavadova Ofelya Nazim qızı 

Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası - k.e.d., prof. Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu

Neft xammalının kimyəvi emalı - k.ü.f.d., dos. Qasımova Şərqiyə Zeynal qızı

Neft kimyası və neftin emalı - k.ü.f.d., Məmmədova Yeganə Vaqif qızı

Kimyəvi kibernetika - dos.Zeynalov Natiq Yusif oğlu

Kimyəvi proseslərin riyazi modelləşdirilməsi - dos.Zeynalov Natiq Yusif oğlu

Kimya mühəndisliyi tarixi və metodologiyası - dos.Zeynalov Natiq Yusif oğlu

Neft emalı və neft kimyəvi sintez proseslərinin kinetikası və kataliz - dos.Zeynalov Natiq Yusif oğlu

Ümumi kimya texnologiyası - dos.Zeynalov Natiq Yusif oğlu