Nüvə maqnit rezonansı laboratoriyası 2002-ci il noyabr ayının 22-də ya­ra­dıl­mış­dır. La­bo­ra­to­­­riyada Almaniyanın “BRUKER” firmasının istehsalı olan bir çox nü­və­ləri təyin etmək imkanına ma­­lik və impuls rejimində işləyən «BRUKER 300» FT NMR spektrometri fəaliyyət göstərir. Çox­nü­­­­vəli NMR spektrometri 14-121, 300 MHs tezliklərində işləmək imkanina malikdir. Maddə qu­ru­luş­­­­larının öyrənilməsində 1H, 13C, 31P, 14N, 15N, 17О, DEPT, 1H OFF-resonance, the gated 1H- and the inverse gated 1H decoupling techniques, homodecoupling, 1H NOE, INEPT, water suppression, 2D J-resolved 1H NМR-spectroscopy, T1 relaxation, DOSY, COSY, HMBC, HMQC, TOCSY, NOESY, ROESY, 2D INADEQUATE, EXSY və s. NMR eks­pe­ri­ment­lə­­rindən is­­­tifadə olunur. La­bo­ratoriyada müxtəlif məhlul sistemlərində baş verən dinamik pro­ses­lə­rin, eləcə də yeni sintezlər nəticəsində əldə edilmiş birləşmələrin öyrənilməsi isti­qa­mə­tində təd­­­qiqat işləri apa­rı­lır.

NMR laboratoriyasının əməkdaşları:

Məmmədov İbrahim Qarib oğlu- k.e.d., prof., [email protected]

Nağıyev Farid Nadir oğlu- k.ü.f.d., dos., aparıcı elmi işçi, [email protected]

Məmmədov Məmməd Mürsəl oğlu- baş metodist, [email protected]

Seçilmiş əsərlər:

1. The molecular mobility of 2-propenylphenols capable of hydrogen bonding, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2008, 82 (7), p. 1229-1231

2. Molecular dynamics of cis-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone oxime and N-(2-hydroxy-4-methylphenyl)acetamide in solution studied by NMR spectroscopy, Magnetic Resonance in Chemistry, 2010, 48, p. 671-677

3. Investigation of the molecular dynamics of some phenols and their acetyl isomers in solutions by NMR relaxation, Russian Journal of Physical Chemistry A, 2010, 84, (12), p. 2182–2186

4. Molecular dynamics of alkenylphenol de­ri­va­tives in solution as studied by NMR spec­tros­copy, Applied Magnetic Resonance, 2010, №38, 257-269

5. Molecular dynamics of (Z)-1-(2-hydroxy-5-met­hyl-3-nitrophenyl)­et­hanone oxime and (E)-2-hyd­roxy-5-methylacetophenone thiose­mi­car­ba­zo­ne in solution studied by NMR Spectroscopy// Central Europian Journal of Chemistry,    10 (1), 2012, р. 241-247

6. Molecular dynamics of (E)-6-acetyl-3-(2-hydroxy-5-met­hyl­phenyl)-5-styryl cyclohex-2-en­-1-one and (E)-6-ethyl­car­boxylate-3-(2-hyd­roxy-5-me­thylphenyl)-5-styryl cyclohex-2-en-1-one in a solution studi­ed by NMR spectroscopy// Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, №51, p. 600-604

7. Molecular dynamics of 6-methyl-2-phenyl-2,3-dihydro-, 6-methyl-2-(4-nitrophenyl)-2,3-di­­­hyd­ro-4H-chromen-4-one (flavanone) derivatives in solution studied by NMR spectroscopy// Magnetic Resonance in Chemistry, 2013, 51, p. 234-239

8. NMR sudies of some 4-hydroxy-2-methyl­ace­to­phe­none thiosemicarbazones in solutions, İndian Journal of Chemistry, 54B, 2015, p. 1518-1527

9. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives// Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, 53, p. 147-153

10. One-pot insertion of chalcones into the benzoylacetone backbone// İranian Journal of Chemical Society, 2016, 13, p. 1-6

11. Synthesis of a new 1,2,3,4,5-pentasubstituted cyc­lo­hexanol and determination its ste­reo­che­mis­try by NMR spectroscopy and quantum-chemical calculations// Magnetic Resonance in Chemistry, 2016, 54, p. 315-319

Kitablar:

1. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşiriyyatı, 2006, 140 səh.
2. Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum, ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşiriyyatı , 2007, 360 səh.