1935-ci ildə yaradılmış və ilk müdiri dos. Məmmədəmin Hacıəhməd oğlu Əfəndi olmuşdur. Sonralar kafedraya prof. Vsevolod Fyodoroviç Neqreyev (1937-1941), prof. Murtuza Qasım oğlu Əhmədli (1941-1979) və prof. Dəmir Heydər oğlu Qəmbərov (1979-2006) rəhbərlik etmiş, 2006-cı ildən kafedranın müdiri prof. Famil Musa oğlu Çıraqovdur.

"Analitik kimya" kafedrasının professor-müəllim heyəti:

1. Çıraqov Famil Musa oğlu - k.e.d., professor, kafedra müdiri

2. Nağıyev Xəlil Camal oğlu - k.e.d., professor

3. Babayev Əhməd Qasım oğlu - k.e.n., dosent 

4. Abdullayev Rizvan Əhməd oğlu - k.e.n., dosent 

5. Muğalova Gülşən Ramiz qızı - k.e.n., dosent 

6. Məmmədov Polad Rasim oğlu - k.e.n., dosent 

7. Həmidov Sahil Zəhid oğlu - k.e.n., dosent əvəzi

8. Xəlilova Fərqanə Qurban qızı - k.e.n., müəllim

9. Məmmədova Minayə Fərhad qızı - k.e.n., müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Məmmədov Məmməd Namaz oğlu - laboratoriya müdiri

2. Güllərli Ülviyyə Aydın qızı - k.e.n., böyük laborant

3. Məmmədova Minayə Fərhad qızı - k.e.n., böyük laborant

4. Aslanova Fəridə Tərlan qızı - böyük laborant

5. Eyyubova Esmira Cəlil qızı - böyük laborant

6. Əfəndiyeva Nərmin Tofiq qızı - böyük laborant

7. Babayeva Lalə Şahlar - laborant

Kafedranın əsas elmi istiqamətini analitik kimyanın müasir metodlarından istifadə et­məklə mürəkkəb tər­­kibli obyektlərdə üz­­vi və qeyri-üzvi mad­dələrin qatılaşdırılma­sı və təyini üçün yüksək həssaslığa və se­çiciliyə malik, sadə və iqtisadi sə­mərəli olan me­todların işlənilməsi təşkil edir. Kafedra əməkdaşlarının el­­mi tədqiqat işlə­rin­­də məlum üzvi re­ak­tiv­­lərlə yanaşı, sintez edilən yeni sinif reak­tivlərdən də geniş is­­tifadə edilir. Son dövr­lər kafedra­da pi­roqallol və ß-di­ke­ton­­lar əsasında üzvi reaktivlərin sintezinə böyük diqqət yetirilmiş, bu reaktivlərin analitik tətbiqinə və müxtəlif metal ionları ilə kompleks əmələ gətirməsinin tədqiqinə həsr edilmiş 4 doktorluq və 20-dən artıq fəlsəfə doktoru namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Piroqallol əsasında sintez edilmiş üç azobirləşmə keçmiş SSRİ-də sənaye miqyasında istehsal olunmuş və hazırda bir çox metal ionlarının təyini üçün geniş istifadə edilir.

Müxtəlifliqandlı kompleks birləşmələrin əmə­­ləgəlmə qanunauyğunluqlarının tədqiqi və ye­ni sinif polimer sorbentlərin analitik kimyaya tətbiqi kafedranın son dövrlər apardığı yeni elmi istiqamətlər sırasına daxildir. Müxtəlifliqandlı kom­plekslərin əmələ gəlməsi və analitik xas­sə­lərinin kompleksəmələgətirici və liqandların təbiətindən asılılığının öyrənilməsinə, üçüncü komponentlərin seçilmə qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsinə dair hazırda intensiv tədqiqat işləri aparılır. Kafedrada xarici ölkələr üçün mütəxəssis hazırlığına xüsusi diqqət yetirilir və indiyə qədər Vyetnam, Suriya, Əlcəzair, Misir və İran İslam Respublikası üçün analitik kimya üzrə mütəxəssislər yetişdirilmişdir.

Müxtəlif vaxtlarda kafedrada akademik Hə­bibulla Baxşəli oğlu Şaxtaxtinski və kimya elmləri namizədləri Ənvər Ağamirzə oğlu Bəşirov, Qeybulla Əhməd oğlu Abbasov, Cümşüd Əli oğlu Əfəndiyev, Cəlal Həsən oğlu Həsənov, Polina Borisovna Qranovskaya, Eleonara Lazerovna Qluşenko, Asya Kərim qızı Kazımova, Səltənət Rəhim qızı Əzimova, Nüşabə Sədrəddin qızı Xə­lilova, Almara Mikayıl qızı Eyyubova, Şahid Rufət oğlu İslamov, Aliyə Abdulla qızı Qafarova, Abu-əli Qulam oğlu Hüseynli, Rəhim İsfəndiyar oğlu Süleymanov, Tuba Əyyub qızı Abdullayeva çalışmışdır. Son 15 il ərzində kafedra əməkdaşlarının elmi araşdırmalarının nəticələri 100-dən artıq elmi məqalədə, habelə 60-a yaxın ixtiraya müəlliflik şəhadətnaməsində və patentlərdə öz əksini tapmışdır.