KAFEDRANIN TARİXİ

Fa­kül­tə­nin ilk kafedrası olaraq 1919-cu ildə Tibb fakültə­si nəzdində 3 nəfər əməkdaşla fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda kafedrada 38 əməkdaş çalışır.

Kafedra nəzdində 1988-ci ildən «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Elmi-tədqiqat laboratoriyasında a.e.i. Zakir Islam oğlu İsmayılov, b.e.i.-lər Şahlar Şövkət oğlu Şıxəlibəyli, Güntəkin Mirələm qızı Şükürova, k.e.i.-lər Aytən Nizami qızı Sultanova, Kəmalə Zirəddin qızı Mustafayeva, baş laborant Təranə Quliyeva, Rəhman Fətullazadə, Ə.İ. Əhmədov    b.e.i. k.e.n., S.M. Hacıyev       apar.el.i., e.i. Rahilə Cümşüd qızı Mirzəyeva, Zivər Tofiq qızı Həsənova, Səminə Qeyis qızı Sultanova, Aysel Ruflan qızı Rəhimova, Təranə Rəcəb qızı Qurbanova çalışırlar.

Kafedranın ilk müdiri Pyotr İvanoviç Kuznetsov olmuşdur. 1936-cı ildə onu Almaniyanın Darmştat Kimya Texnologiya İnstitutunu bitirmiş kimyaçı-mühəndis prof. Sadıq Cavad oğlu Hüseynov əvəz etmişdir. Universitetdə qeyri-üzvi kimya sahəsində ilk elmi işləri də prof. S.C.Hüseynov başlamışdır. Kafedraya 1952-1957-ci illərdə professor Ağarəfi Hilal oğlu Ağayev, 1957-1982-ci illərdə isə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, prof. Cümşüd İsmayıl oğlu Zülfüqarlı rəhbərlik etmişlər.

Kafedraya 1983-1989-cu illərdə qeyri-üzvi madd­ələrin kimyası və texnologiyası sahəsində tanınmış alim, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Pa­şa Həbib oğlu Rüstəmov, 1989-1993-cü illərdə prof. Sərdar Məhəmməd oğlu Hacıyev, 1994-2005-ci illərdə prof. M.B.Babanlı rəhbərlik etmişdir. 2005-ci ildən bu günədək kafedraya prof. Tey­mur Məmməd oğlu İlyaslı rəhbərlik edir.

"Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professor-müəllim heyəti:

1. İlyaslı Teymur Məmməd oğlu - k.e.d., professor, kafedra müdiri

2. Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu - k.e.d., professor

3. Yaqubov Nağı İbrahim oğlu - k.e.d., professor əvəzi

4. Əliyev Oktay Əkbər oğlu - k.e.n., dosent

5. Hüseynova Humay Ələsgər qızı - k.e.n.,

6. Abbasova Rəna Firudun qızı - k.e.n., dosent

7. Veyisova Sitarə Malik qızı - k.e.n., baş müəllim

8. Məmmədova Səba Hüseynxan qızı - k.e.n., müəllimdosent

 9. Məmmədova Lalə Əlihəsən qızı - k.e.n., dosent

10. Əliyeva Kəmalə İsmayil qızı - k.e.n., müəllim

11. Əliyev Kazım Əziz oğlu - k.e.n., dosent

12. Cəfərova Yeganə Kərim qızı - k.e.n., müəllim

13. Bağıyeva Məlahət Rüstəm qızı - k.e.n., müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Quliyeva Yeganə Qiyas qızı - laboratoriya müdiri

2. Məmmədova Nərmin Şahin qızı - böyük laborant

3. Adıgözəlova Zöhrə Vəliəmin qızı - böyük laborant

4. Əliyeva Zöhrə İbrahim qızı - böyük laborant

5. Hüseynova Kəmalə Firuddin qızı - böyük laborant

6. Qasımova Tərlan Qiyas qızı - böyük laborant

7.Qənbərova Gunel Tapdıq qızı-laborant

8. Qəhrəmanova Günel Hacı qızı - laborant

9. Ələkbərova Türkan Müzahim qızı - laborant

10. Həsənova Dünya Taleh qızı - laborant

11. Aslanlı Ziya Əzizxan oğlu - laborant

Kafedranın elmi tədqiqatlarının əsas isti­qa­mətini müasir qeyri-üzvi materialşünaslığın, o cümlədən yarımkeçirici materialşünaslığın aktual problemləri təşkil edir.

Elmi istiqamət

Laboratoriya və ya qrupun adı

Əlaqələndirici

Qeyri-üzvi kimya

Qrup 1.

prof.İlyaslıT.M.(məsul şəxs),dos.L.Ə.Məmmədova,

dos.R.F.Abbasova,k.e.n.b.m. S.M.Veysova, G.H.Qəhrəmanova

 

Qrup 2.

Məsul şəxs F.M.Sadıqov,

 k.e.n.m. Məmmədova S.H., k.e.n.m. Y.K.Cəfərova, Qənbərova G.T

 

Qrup 3.

Məsul şəxs dos.Əliyev O.Ə.

k.e.n. Bağıyeva M.R

 

Qrup 4.

dos.N.İ.Yaqubov(məsul), dos.H.Ə.Hüseynova, dos.K.Ə.Əliyev.

 

Elmi nəşrlərXarici jurnallarda çap edilmiş məqalələr

 

Mövzunun adı

Jurnalın adı,tarixi,№-si, səh.

Işin həcmi

Müəlliflər

 

1

Phase equılıbrıa ın the CuInSe2-Ge-Se quasiternary system

CHEMICAL PROBLEMS. 2020, no. 2 (18), p.244-249

 

6

Allazova N.M. ,

Abbasova R.F. ,

 Ilyasli T.M. ,

Aliyev I.I. ,

 Allazov M.R

2

Фазовое равновесие в системе Sb2Se3-TmSe

//3сü Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-FEN ve Sağlık Bilimleri Kongresi . 29 noyabr-1 dekabr 2019, Türkiyə, Şanlıurfa

 

А.В.Джафарлы, Ф.М.Садыгов, С.Г.Мамедова, Е.К.Джафарова, Дж. А.Ахмедова

 

3

 СИНТЕЗ И ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ PrSbSe3                             

Евразийский союз ученых № 2 (71) 2020 3 часть

 

Садыгов Фуад Микаил , Мамедова Гулер Велияддин ,

Исмаилов Закир Ислам  

Respublika jurnallarında çap edilmiş məqalələr

 

Mövzunun adı

Jurnalın adı,tarixi,№-si, səh.

Müəlliflər

 

1

As2Se3- Tm2Se3 kəsiyi və TmAsSe3 birləşməsinin homogenlik sahəsinin tədqiqi

Sumqayit Dovlet Universiteti SDU-nun xəbərləri

Qəhrəmanova Günel Hacı

 

Respublikada çap olunmuş tezislər

 

Mövzunun adı

Jurnalın adı,tarixi,№-si, səh.

Müəlliflər

 

1

LnAs4S7 (Ln-Yb,Sm) tipli birləşmələrin sintezi

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” TƏLƏBƏLƏRİN I VIRTUAL ELMİ KONFRANSI 18–19 May 2020, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti

S.F.Vəliyeva, T.M.İlyaslı

 

 

2

Ga2Se3 – CoSe sistemində monotektik tarazlıq.

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” TƏLƏBƏLƏRİN I VIRTUAL ELMİ KONFRANSI 18–19 May 2020, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti s.77

 Sarxanlı R.Ə.,

Qurbanova T.R.,

Abbasova R.F.,

Allazov M.R.

 

3

Itterbium telluroindatların alınması və xassələrinin tədqiqi

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” TƏLƏBƏLƏRİN I VIRTUAL ELMİ KONFRANSI 18–19 May 2020, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti

H.Ə.Hüseynova,

G.E.Rzazadə

4

Ho2Te3 –İn2Te3  sistemində faza tarazliği

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” TƏLƏBƏLƏRİN I VIRTUAL ELMİ KONFRANSI 18–19 May 2020, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti

H.Ə.Hüseynova,

P.R.Kərimova

 

6

Bi2Se3 – Pr2Se3 SİSTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ   QARŞILIQLI  TƏSİR

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” TƏLƏBƏLƏRİN I VIRTUAL ELMİ KONFRANSI 18–19 May 2020, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti

F.M. Sadıqov,

G.V. Məmmədova

 

7

Bi2Se3 – Er2Se3  SİSTEMİNDƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ   QARŞILIQLI  TƏSİR

“KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR” TƏLƏBƏLƏRİN I VIRTUAL ELMİ KONFRANSI 18–19 May 2020, Bakı, Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti

F.M. Sadıqov,

N.M.Əlizadə

      KİTABLAR

  1. T.M.İlyaslı  “Qeyri-üzvi kimya” 2020 s 647.
  2. Metallar (315 s.)  (dərs vəsaiti) Bağıyeva Məlahət 2020

 

FOTOQALEREYA

 

Beynəlxalq Əlaqələr

Türkiyə Cumhuriyyəti Kars Kafkaz Universiteti

Rusiya Moskva

Nailiyyətlər

BDU-nin 100 illiyi ilə əlaqədar yubiley medalları

İxtisaslar

Bakalavr

Ixtisasın şifri

İxtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

050504

Kimya

4

Bakalavr

050111

Kimya müəllimliyi

4

bakalavr

050641

Kimya mühəndisliyi

4

bakalavr

Magistratura

Ixtisasın şifri

İxtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

060504

Qeyri-üzvi kimya

2

Magistr

060504

Bərk cisimlər kimyası

2

magistr

Doktorantura

Ixtisasın şifri

İxtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

2303.01

Kimya

3

Fəlsəfə doktoru

2303.01

Kimya

4

Elmlər doktoru

Fənlərin siyahisi

Bakalavr

Fənlərin adı

Fənlərin növü (ümumtəhsil və seçmə)

1

Ümumi kimya                                     

Ümumtəhsil

2

Qeyri-üzvi kimya-1

“_____”

3

Qeyri-üzvi kimya -2

“_____”

4

Fiziki-kimyəvi analiz(FKA)

“_____”

5

Yarimkeçiricilər kimyası (YKK)

“_____”

6

Bərk cisimlər kimyası

Seçmə

7

Radiasiya kimyası

Seçmə

8

Qeyri-üzvi biokimya

Seçmə

9

Qeyri-üzvi materialşünaslığın əsasları

Seçmə

10

Qeyri-üzvi maddələrin istiqamətli sintezi

Seçmə

11

Dərman preparatları kimyasının texnologiyası

Seçmə

Magistratura

Fənlərin adı

Fənlərin növü (ümumtəhsil və seçmə)

1

Fiziki-kimyəvi analiz(FKA)

Ümumtəhsil

2

Yarimkeçiricilər kimyası (YKK)

“_____”

3

Bərk cisimlər kimyası

“_____”

4

Rentgen faza analizi

“_____”

5

Qeyri-üzvi biokimya

“_____”

6

Qeyri-üzvi materialşünaslığın əsasları

“_____”

7

Faza tarazlığının termodinamikası

“_____”

8

Keramiki materiallar

“_____”

9

Kristallokimya

“_____”

10

Amorf və şüşəvari maddələrin kimyası

“_____”

11

Oksid şüşələr

“_____”

12

Kompleks birləşmələrin əsasları

“_____”

13

Bəzi q-üzvi birləşmələrin sintezi

“_____”

14

Q-üzvi birləşmələrin kompozisiya materialı

“_____”

15

Elektron texnikasının materialları

“_____”

16

Təbii və qeyri-üzvi birləşmələr kimyası

“_____”

17

Qeyri-üzvi maddələrin tədqiqat üsulları

“_____”

18

Qeyri-üzvi sintezin əsasları

“_____”