Fa­kül­tə­nin ilk kafedrası olaraq 1919-cu ildə Tibb fakültə­si nəzdində 3 nəfər əməkdaşla fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda kafedrada 36 əməkdaş çalışır.

"Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının professor-müəllim heyəti:

1. İlyaslı Teymur Məmməd oğlu - k.e.d., professor, kafedra müdiri

2. Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu - k.e.d., professor

3. Əliyev Oktay Əkbər oğlu - k.e.n., dosent

4. Hüseynova Humay Ələsgər qızı - k.e.n., dosent

5. Məmmədova Lalə Əlihəsən qızı - k.e.n., dosent

6. Yaqubov Nağı İbrahim oğlu - k.e.d., professor əvəzi

7. Əliyev Kazım Əziz oğlu - k.e.n., dosent

8. Abbasova Rəna Firudun qızı - k.e.n., dosent

9. Məmmədova Səba Hüseynxan qızı - k.e.n., müəllim

10. Cəfərova Yeganə Kərim qızı - k.e.n., müəllim

11. Veyisova Sitarə Malik qızı - k.e.n., baş müəllim

12. Bağıyeva Məlahət Rüstəm qızı - k.e.n., müəllim

13. Əliyeva Kəmalə İsmayil qızı - k.e.n., müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Quliyeva Yeganə Qiyas qızı - laboratoriya müdiri

2. Məmmədova Nərmin Şahin qızı - böyük laborant

3. Adıgözəlova Zöhrə Vəliəmin qızı - böyük laborant

4. Əliyeva Zöhrə İbrahim qızı - böyük laborant

5. Hüseynova Kəmalə Firuddin qızı - böyük laborant

6. Qasımova Tərlan Qiyas qızı - böyük laborant

7. Səfərli Kəmalə Rizvan qızı - laborant

8. Qəhrəmanova Günel hacı qızı - laborant

9. Ələkbərova Türkan Müzahim qızı - laborant

10. Həsənova Dünya Taleh qızı - laborant

11. Aslanlı Ziya Əzizxan oğlu - laborant

Kafedra nəzdində 1988-ci ildən «Qeyri-üzvi materialşünaslıq» elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Elmi-tədqiqat laboratoriyasında a.e.i.-lər Mah­mud Rüstəm oğlu Allazov, Zakir İslam oğlu İsmayılov, b.e.i.-lər Şahlar Şövkət oğlu Şıxəlibəyli, Güntəkin Mirələm qızı Şükürova, k.e.i.-lər Aytən Nizami qızı Sultanova, Kəmalə Zirəddin qızı Mustafayeva, e.i. Rahilə Cümşüd qızı Mirzəyeva, Zivər Tofiq qızı Həsənova, Səminə Qeyis qızı Sultanova, Aysel Ruflan qızı Rəhimova, Təranə Rəcəb qızı Qurbanova çalışırlar.

Kafedranın ilk müdiri Pyotr İvanoviç Kuznetsov olmuşdur. 1936-cı ildə onu Almaniyanın Darmştat Kimya Texnologiya İnstitutunu bitirmiş kimyaçı-mühəndis prof. Sadıq Cavad oğlu Hüseynov əvəz etmişdir. Universitetdə qeyri-üzvi kimya sahəsində ilk elmi işləri də prof. S.C.Hüseynov başlamışdır. Kafedraya 1952-1957-ci illərdə professor Ağarəfi Hilal oğlu Ağayev, 1957-1982-ci illərdə isə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, prof. Cümşüd İsmayıl oğlu Zülfüqarlı rəhbərlik etmişlər.

Kafedraya 1983-1989-cu illərdə qeyri-üzvi madd­ələrin kimyası və texnologiyası sahəsində tanınmış alim, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Pa­şa Həbib oğlu Rüstəmov, 1989-1993-cü illərdə prof. Sərdar Məhəmməd oğlu Hacıyev, 1994-2005-ci illərdə prof. M.B.Babanlı rəhbərlik etmişdir. 2005-ci ildən bu günədək kafedraya prof. Tey­mur Məmməd oğlu İlyaslı rəhbərlik edir.

Kafedranın elmi tədqiqatlarının əsas isti­qa­mətini müasir qeyri-üzvi materialşünaslığın, o cümlədən yarımkeçirici materialşünaslığın aktual problemləri təşkil edir.

Prof. T.M.İlyaslı şüşəvari yarımkeçirici xalko­genidlərin sintezi və tədqiqi sahəsində sistemli tədqiqatlar aparır. Bu tədqiqatlar nəticəsində elektron sənayesi üçün yeni fotohəssas materiallar alınmış və onlar əsasında «Vidikon» tipli verici televiziya boruları hazırlanmışdır. Bu sahədə prof. T.M.İlyaslının rəhbərliyi ilə 6 aspirant və dissertant müdafiə etmiş, LnAs4X7, LnAs2X4, LnAsX3 və Ln3As4X9 tipli birləşmələr sintez edilmiş və onların kristal quruluşları açılmışdır. Son illərdə prof. T.M.İlyaslının rəhbərliyi ilə LnxMg1-xAl2O4 tipli keramik piqmentlər alınmış və onların xassələri öyrənilmişdir

Kafedranın professoru M.B.Babanlı üçkom­ponentli və daha mürəkkəb xalkogenidli sis­temlərin fiziki-kim­­yəvi analizinin ənə­nəvi üsulları sırasına elektrik hərəkət qüv­vəsi üsulunu daxil etmişdir.

Prof. F.M.Sadıqov və k.e.n. M.R.Allazov nadir torpaq ele­ment­lərinin xalkogenidləri əsasında termoelektrik və maqnit materiallarının alınmasının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması, dos. B.Ə.Heydərov qaz­­daşıyıcı reaksiya­lar üsulu ilə yarımke­çirici fazaların mo­nokristallarının alın­ması və tədqiqi, dos. O.Ə.Əliyev boratların sintezi və tədqiqi istiqamətlərində səmərəli elmi tədqiqat işləri aparırlar. Son illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 20-yə yaxın dərslik və dərs vəsaiti, 400-dən çox elmi məqalə çap etdirilmişdir.