1943-cü ildə Y.H.Məmmədəliyevin tə­şəbbüsü ilə Neft kimyası (hazırda Neft kimyası və kimya texnologiyası) kafedrası yaradıldı. Kafedraya akad. Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev (1943-1959), prof. Şamil Teymur oğlu Əhmədov (1959-1965), prof. Cəbrayıl Ələkbər oğlu Hüseynov (1965-1967), dos. Abdulla İsgəndər oğlu Cabbarov (1967-1971), prof. Ağarəfi Hilal oğlu Ağayev (1971-1978), dos. Musa Rza oğlu Bayramov (1978-1984), prof. Vaqif Məlik oğlu Əhmədov (1984-1988) rəhbərlik etmişlər. 1988-ci ildən yenə də kafedraya Əməkdar Elm Xadimi, k.e.d., prof. Musa Rza oğlu Bayramov rəhbərlik edir.

"Neft kimyası və kimya texnologiyası" kafedrasının professor-müəllim heyəti:

1. Bayramov Musa Rza o. - k.e.d., professor, kafedra müdiri

2. Hüseynov Qasım Zülfəli o. - k.e.d., professor

3. Məmmədov İbrahim Qərib o. - k.e.d., professor

4. Qasımova Şərqiyyə Zeynal q. - k.e.n., dosent

5. Zeynalov Natiq Yusif o. - k.e.n., dosent

6. Hüseynova Rahilə Əşrəf q. - k.e.n., dosent

7. Həsənova Gülnarə Musa q. - k.e.n., dosent

8. Cavadova Ofelya Nazim q. - k.e.n., müəllim 

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Hüseynova Rəhilə Əşrəf qızı - k.e.n., dosent, laboratoriya müdiri

2. Cavadova Ofelya Nazim qızı - k.e.n., böyük laborant

3. Həşimova Brilyant Həşim qızı - böyük laborant

4. Əsədova Pakizə Həbib qızı - böyük laborant

5. Məmmədova Yeganə Vaqif qızı - böyük laborant

Kafedraya aka­demik Yusif Məm­mədəliyevin rəhbərlik etdiyi müddətdə ben­zolun piroliz qazları ilə alkilləşməsi istiqamətində qiymətli elmi-tədqiqat işləri aparılmış və yüksək keyfiyyətli aviobenzin alınmışdır. Onun bu sahədə apardığı tədqiqat işləri Stalin mükafatına layiq görülmüş, özü isə «Lenin ordeni» ilə təltif olunmuşdur.

Kafedrada prof. M.R.Bayramovun rəhbərliyi ilə sənaye əhəmiyyətli bir çox yeni polifunksional monomerlərin sintezinin elmi əsasları işlənib hazırlanmışdır ki, onlardan p-izopropenilfenol əsasında polimerləşmə metodu ilə termoreaktiv formaya keçən yeni nəsil doymamış fenol-formaldehid oliqomerləri alınmış və istehsalı EA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun nəzdində olan Təcrübi-istehsalat zavodunda həyata keçirilmişdir. Alınmış oliqomerlər əsasında keçmiş Ümumittifaq Aviasiya Materialları İnstitutunun bir qrup əməkdaşları ilə birlikdə BK-50 yapışqanı alınaraq aviasiyada tətbiq olunmuşdur. Kafedrada piroliz prosesini aşağı temperaturda aparmaq, dizel yanacaqlarının donma temperaturunu aşağı salmaq, yüksək oktan ədədli benzin almaq üçün seolit əsasında yeni katalizatorlar yaradılmışdır.

Prof. M.M.Hacıyev α-hallogen efirlərin doymamış karbohidrogenlərə birləşmə reaksiyalarının tədqiqi və alınan məhsullar əsasında yeni pestisid inhibitor və flotoreagentlərin alınması istiqamətində tədqiqat işləri aparır.

Prof. Q.Z.Hüseynovun təşəbbüsü ilə sürtgü yağlarının, yanacaqların keyfiyyətini yaxşılaşdı­ran aşqarların, metalları korroziyadan qoruyan inhibitorların və analitik reagentlərin sintezi sa­həsində elmi araşdırmalar aparırlar.

Son zamanlar kafedrada aparılan elmi-təd­qiqat işlərinin bir istiqaməti də prof. İ.Q.Məm­mədov tərəfindən tibdə xərçəngin, diabetin, qan xəstəliklərinin və s. müalicəsində istifadə edilən fenol əsaslı xalkon, flavon törəmələrinin alınması, müxtəlif məhlul sistemlərinin NMR metodu ilə tədqiqinə həsr edilmişdir.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən 20-dən çox dərslik, monoqrafiya, dərs vəsaiti, metodik göstərişlər, 600-dən çox elmi məqalə nəşr olunmuş, 100-dən çox müəlliflik şəhadətnaməsi və 20-yə qədər patent alınmışdır. Kafedra respublika və xarici ölkələr üçün ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasında da işlər aparır. Son illər kafedrada prof. M.R.Bayramovun rəhbərliyi ilə 20-yə qədər doktorluq və kimya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyaları müdafiə olunmuşdur. Bunlardan 7 nəfəri xarici ölkə vətəndaşıdır.

1991-ci ildə kafedranın nəzdində «Alkenilfenollar və karbonilli birləşmələr kimyası» (in­diki «Alkenilfenollar kimyası») elmi-tədqiqat la­boratoriyası yaradılmışdır. Laboratoriyada prof. Musa Rza oğlu Bayramov, prof. İbrahim Qə­rib oğlu Məmmədov, elmlər namizədləri Ma­hirə Aybala qızı Ağayeva, Misir Əhməd oğlu Cavadov, Sevil Qaçay qızı Əliyeva, b.e.i.Güllü Muraz qızı Əsgərova, e.i.Ələkbər Elmar oğlu Hüseyn-zadə və laborant Zülfiyyə Müseyib qızı Cavadova çalışır.

Hazırda kafedrada 3 nəfər kimya üzrə fəlsəfə doktoru proqramı çərçivəsində elmi-tədqiqat işləri aparır. ETL-də aparılan elmi-tədqiqat işləri ilə əlaqədar 2 nəfər doktorluq, 6 nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Akad. A.M.Mə­hərrəmov və professor M.R.Bayramovun mü­əl­lifliyi ilə «Alkenilfenollar kimyası» monoqrafiyası (BDU nəşiryatı, 2002, 245 s.) 100-dən çox elmi məqalə dərc edilmiş, 20-yə qədər patent alınmışdır. Laboratoriyanın əməkdaşlarının iştirakı ilə
2 dərs vəsaiti nəşr edilmişdir.