Kafedra xəbərləri

Kafedrada İbrahim Məmmədov kafedra müdiri, Ofelya Cava­do­va isə 0,5 ştat müəllim vəsifəsinə seçiımişdir. Kafedranın nəzdində olan “Alkenil­fe­nollar kimyası” ETL-nin əməkdaşı G.M.Əsgərova kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiəyə təqdim etmişdir. Neft kimyası və kimya texnologiya­sı kafedrasının mütəmadi olaraq iclasları keçirilir, elmi-metodik, tədris məsələləri mü­za­kirə olunur.

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası. 1943-cü ildə Y.H.Məmməd­əli­ye­vin tə­şəb­büsü ilə Neft kimyası (hazırda Neft kimyası və kimya texnologiyası) kafedrası ya­ra­dıl­mış­dır. Kafedraya akad. Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev (1943-1959), prof. Şamil Teymur oğlu Əhmə­dov (1959-1965), prof. Cəbrayıl Ələkbər oğlu Hüseynov (1965-1967), dos. Abdulla İs­gən­­dər oğlu Cabbarov (1967-1971), prof. Ağarəfi Hilal oğlu Ağayev (1971-1978), prof. Vaqif Məlik oğlu Əhmədov (1984-1988), prof. Musa Rza oğlu Bayramov (1978-1984, 1988-2019), rəh­bərlik etmişlər. 2019-cu ildən kafedraya prof. İbrahim Qərib oğlu Məmmə­dov rəhbərlik edir.

Hazırda kafedrada professorlar İbrahim Qərib oğlu Məmmədov, Musa Rza oğlu Bayramov, Qasım Zülfəli oğlu Hüsey­nov, dosentlər Şərqiyə Zeynal qızı Qasımova, Natiq Yusif oğlu Zeynalov, Rahilə Əşrəf qızı Hüseynova, Gülnarə Musa qızı Həsənova, müəllim Ofel Nazim qızı Cavadova, böyük laborantlar Brilyant Həşim qızı Həşimova, Pakizə Həbib qızı Əsədova, kimya üzrə fəlsəfə doktorları Nərgiz Vəliəddin qızı Əzimova, Yeganə Vaqif qızı Məmmədova çalışırlar.

Kafedraya akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərlik etdiyi müddətdə benzolun pi­ro­liz qazları ilə alkilləşməsi istiqamətində qiymətli elmi-tədqiqat işləri aparılmış və yüksək keyfiy­yətli aviobenzin alınmışdır. Onun bu sahədə apardığı tədqiqat işləri “Stalin” mükafatına layiq görülmüş, özü isə “Lenin ordeni” ilə təltif olunmuşdur.

Kafedranın yaxın tarixində yeni nəsil doy­mamış fenol-formaldehid oliqomerləri alın­mış və isteh­salı Neft-Kimya Pro­ses­ləri İnsti­tu­tu­nun nəzdində olan Təc­rü­bi-İsteh­sal­at Zavo­dunda həyata keçirilmişdir. Alınmış oli­qomerlər əsa­sında keçmiş Ümum­it­ti­faq Avi­asiya Materialları İnstitutunun bir qrup əmək­daş­ları ilə bir­lik­də BK-50 ya­pış­qa­n­ı alınaraq avia­siya­da tətbiq olunmuşdur.

Kafedrada prof. İ.Q.Məmmədovun rəhbərliyi ilə biokütlədən biodizel, bu pro­ses­də əla­və məhsul olan qliserin əsasında yüksək oktan ədədli komponentlərin, müxtəlif ya­na­caq növləri­nin, eləcə də neft fenolları əsasında tibdə xərçəngin, diabetin, qan xəs­­tə­lik­lə­ri­nin və s. mü­a­licə­sində isti­fadə potensialı olan xalkon, flavon, pirazol, izok­sa­zol törəmə­lərinin alınması, müxtəlif məhlul sis­temlərinin NMR metodu ilə tədqiqi isti­qa­mət­lə­rində işlər aparılır.  

prof. M.R.Bayramovun rəhbərliyi ilə sənaye əhə­miy­yətli polifunk­si­onal mono­mer­lə­rin, termoreaktiv formaya keçən yeni nəsil doy­mamış fenol-formaldehid oliqo­mer­lərin, ağır radionuklidlərin tutulması üçün polimer sorbentlərin, müxtəlif xassəli aş­qar­ların, korroziya inhibitorlarının sintezi istiqamətlərində işlər həyata keçirilir.

Prof. Q.Z.Hüseynovun təşəbbüsü ilə sürtkü yağlarının, yanacaqların keyfiyyətini yax­şı­laş­­­dı­ran aşqarların, inhibitorların sintezi sahəsində elmi araşdırmalar aparırlır.

Kafedranın mərhum professoru M.M.Hacıyev α-hallogen efirlərin doymamış karbohidro­gen­lərə birləşmə re­ak­si­ya­la­­rının tədqiqi və alınan məhsullar əsasında yeni pestisid inhibitor və flotoreagentlərin alınması istiqamətində tədqiqat işləri aparmışdır.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən 20-dən çox dərslik, monoqrafiya, dərs vəsaiti, me­to­dik göstərişlər, 700-dən çox elmi məqalə nəşr olunmuş, 100-dən çox müəlliflik şəha­dət­na­mə­si və 30-a qədər patent alınmışdır. Kafedra əməkdaşlarının iştirakı ilə 7 dərslik və 5 dərs vəsaiti nəşr edilmişdir. Kafedra respublika və xarici ölkələr üçün ixtisasçı mütə­xəs­­­sislərin hazırlanması üzrə də işlər aparmış və 7 nəfər xarici ölkə vətəndaşı elmi dərəcə almışdır.  

1991-ci ildə kafedranın nəzdində «Alkenilfenollar və karbo­nil­li birləşmələr kimyası» (indiki «Alkenilfenollar kimyası») elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradılmışdır. Laboratori­ya­da prof. Musa Rza oğlu Bayramov (müdir), fəlsəfə doktorları  Mahirə Aybala qızı Ağa­yeva, Misir Əhməd oğ­­lu Cavadov, Günay Müzakir qızı Mehdiyeva, elmi işçilər Güllü Mu­raz qızı Əsgərova, İradə Mais qızı Şıxaliyeva calışırlar.

ETL-də aparılan elmi-tədqiqat işləri ilə əlaqədar 2 nəfər doktorluq, 6 nəfər isə fəlsəfə dok­toru dis­ser­ta­si­yası müdafiə etmiş, 2 monoqrafiya, 100-dən çox elmi məqalə dərc edilmiş, 20-yə qə­dər patent alınmışdır.

Professor - müəllim heyəti
Məmmədov İbrahim Qərib oğlu - kafedra müdiri k.e.d., prof. (0,5 şt)
Bayramov Musa Rza oğlu – k.e.d., prof. (0,5 şt)
Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu - k.e.d., prof. (1,0 şt)

Qasımova Şərqiyyə Zeynal qızı - k.ü.f.d., dos. (1.0 şt)
Hüseynova Rahilə Əşrəf qızı - k.ü.f.d., dos. (1.0 şt)
Zeynalov Natiq Yusif oğlu - k.ü.f.d., dos. (1.0 şt)
Həsənova Gülnarə Musa qızı- k.ü.f.d., dos. (1.0 şt)
Cavadova Ofelya Nazim qızı -  k.ü.f.d., (0,5 şt)

Elmi-Tədqiqatlar və layihələr

Elmi İstiqamət

Elmi-tədqiqat və ya

layihənin adı

Laboratoriya və

ya qrupun adı

Əlaqələndirici

Neft kimyası və neft-kim­yəvi sintez

 Yeni katalitik sistemlərin iş­ti­rakında bio­dizelin və ya­na­caq kom­po­nent­lə­ri­nin alın­ması

İ.Q.Məmmədov

O.N.Cavadova

N.V.Əzimova

O.N.Cavadova

“________”_________”

Xalkonlar əsasında yeni bi­oloji-aktiv maddələrin sin­te­­zi və tədqiqi

İ.Q.Məmmədov

Y.V.Məmmədova Ş.Z.Qasımova

R.Ə.Hüseynova

Y.V. Məmmədova

“________”_________”

2-Allilfenolun yeni növ azot­sax­layan tö­rə­­mə­lə­ri­nin və onl­arın çevrilmə məh­sul­la­rı­nın sintezi və tədqiqi

M.R.Bayramov

G.M.Həsənova

 

G.M.Həsənova

 

“________”_________”

Tərkibində funksional qrup­lar olan kü­kürd­­lü üzvi bir­ləş­mə­lərin sintezi və neft məh­sullarına aşqar kimi tədqiqi  

Q.Z.Hüseymov

Q.Z.Hüseymov

“________”_________”

Katalitik krekinqin C3-C4 fr­a­k­­si­ya­sının yeni istifadə tex­nologiya­sı­nın mo­del­ləş­di­­rilməsi

N.Y.Zeynalov

N.Y.Zeynalov

 

Elmi nəşrlər

1. F.N.Naghiyev, J.Cisterna, A.N.Khalilov, A.M.Maharramov, R.K.Askerov, İ.Q.Məm­mə­dov, K.A.Asadov, K.S.Salmanli, A.Cárdenas,I. Brito. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of acetoacetanilide based reaction products. Molecules, 2020, 25, 2235, p. 1-13

2. F,N.Naghiyev, A.M.Maharramov, O.Uwangue, A.Farewell, P.Sunnerhagenb, M.Erdelyi. Antibacterial activity of 2-ami­no-3-cyanopyri­di­ne derivatives. Mendeleev Communications, 2020, 30, 498-499

3. F.N.Naghiyev,  Kh.A.Asadov, P.V.Dorovatovskii, V.N.Khrustalev, A.M.Mahar­ramov. Synthesis of functionalized bi­cyc­lic compounds based on 2-(1-arylethyli­de­ne)malononitriles, Russian Journal of Organic Chemistry, 2020, 55, p. 1967-1970

4. İ.G.Mamedov, İ.M.Shikhaliyeva, Y.V.Mamedova, S.G.Abdurahmanl, A.M.Mahar­ramov. Antibacterial and antifungal ac­­ti­vities of thi­ose­mi­car­ba­zo­ne, pyrazole, indole, cyclo­hex­a­nol de­ri­vatives of 2-hydroxy-5-met­hyl- and 4-bromo­ace­to­phe­nones. İndian Journal of Chemistry, 2019, 58B, p. 930-934

5. A.M.Maharramov, F.N.Naghiyev, G.Z.Mamedova, Kh.A.Asadov, İ.G.Mamedov. Synthesis of spiroindolines on the basis of isatylidene ma­lono­nitrile. Russian Journal of Organic Chemistry, 2018, 54 (11), p. 1731-1734

6. F.N. Naghiyev, A.R. Asgarova, N.G. Shikhaliev, G.Z. Mammadova, E.Z. Guseynov, İ.G. Mamedov. Synthesis of the polar double bonded compo­unds. New Materials, Compounds and Applicati­ons, 2018, 2, (3), p. 243-246

7. İ.G.Mamedov, V.N.Khrustalev, P.V.Dorovatovskii, F.N.Naghyiev, A.M.Maharramov. Efficient synthesis of new tricyclic pyrano[3,2-c]pyridine derivatives. Mendeleev communications, 2019, 29, p. 232-233

8. F.N.Naghiyev, İ.G.Mamedov, V.N.Khrustalev, N.G.Shikhaliev, A.M.Maharramov. A new direction in the alky­la­ti­on of 5-acetyl-2-amino-6-met­hyl-4-phenyl-4H-pyran-carbo­nitrile with active methylene reagents. Journal of the Chinese Chemical Society, 2019, 66 (3), p. 253-256

9. A.M.Maharramov, F.N.Naghiyev, Kh.A.Asadov, İ.G.Mamedov. Rearrangement in the series of acetyltetrahydropyridine derivatives. Russian Journal of Organic Chemistry, 2019, 55 (3), p. 451-455

10. Ф.Н.Нагиев, И.Г.Мамедов, Х.А.Асадов, П.В.Дороватовский, В.Н.Хрусталев, А.М.Магеррамов. Синтез функционализиро­ван­­­­ных бициклических со­еди­нений на основе зам­ещ­ен­ных арилэтилиден­мало­но­нит­рилов. Журнал Орга­ни­ческой Химии, 2019, 55(12), с. 1933-1937

11. A.M.Maharramov, M.R.Bayramov, Y.Kh.Shakhverdiev, I.G.Mame­dov, Z.M.Java­dova, M.A.Javadov, Studying of quaternary salt of 2-allyl-4-isooctyl-6-pi­pe­ri­di­no­methylphenol as corrosion in­hi­bitor in water-salt and hyd­ro­car­bon media. Russian Journa of Physical Chemistry A, 2019, 11, p. 2163-2166

12. Г.М.Аскарова, М.А.Агаева, Ш.Я.Айдынова, Р.А.Гусейнова, Г.М.Гасанова. Про­дукты кватернизации 1-бромпропилокси-2-амино-метилфенолов в ка­чест­ве ингибиторов коррозии. Научно-технологический журнал «Технологии нефти и газа», 2019, 5(124), с.26-29

13. М.Р.Байрамов, Ф.М.Велиева, Н.Ю.Зейналов, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, Г.М.Гасанова, О.Н.Джавадова, Р.А.Гусейнова. Оптимизация процесса ради-кальной соолигомеризации сти­рола с аллиловым эфиром п-изопро­пе­нил­фенола. Научно-технологический журнал «Технологии нефти и газа», №5(124), 2019, с.23-26

14. М.Р. Байрамов, Ф.М. Велиева, Н.Ю. Зейналов, М.А. Агаева, Г.М. Мехтиева,, Г.М. Гасанова, М.А. Джавадов. Моделирование процесса инициированного фосфорилирования 4-изопропенилфенола диметилфосфитом. Журнал «Неф­тепереработка и нефтехимия», №7, с. 16-19, 2019

15. A.M.Maharramov, Y.V.Mamedova, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Chalcone derivatives as cor­ro­sion inhibitors for mild steel in brine-kerosene solution. Rus­sian Journal of Physical Che­mistry, 2018, 92 (11), p. 2154-2158

16. A.E.Farzaliyeva, Y.V.Mamedova, N.N.Hasanova, M.R.Bayramov, A.M.Mahar­ra­mov. Antibacterial and antifungal ac­tivities of some hyd­ro­xy­ace­to­phenone derivatives. İndian Journal of Chemistry, 57B, p. 1310-1314

17. F.N.Naghiyev, A.M.Maharramov, İ.M. Akhmedov, K.A. Asadov, A.N. Khalilov, A.V.Gurbanov, G.Z.Mammadova, A.R.Asgarova, E.Z.Guseynov, İ.G.Mamedov. One-pot synthesis of subs­ti­tu­ted imino- and imi­da­zo­py­ri­di­nes under catalyst-free con­di­ti­ons. Bulgarian Chemical Com­mu­ni­ca­ti­ons, 2018, 50 (4), p. 118-124

18. A.M.Maharramov, M.A.Ramazanov, G.A.Guliyeva, A.E.Huseynzada, U.A. Hasanova, N.G.Shikhaliyev, İ.G.Mamedov, G.M. Eyvazova, S.F. Hajiyeva, M.M. Aghayev. Synthesis, investigation of the new derivatives of dihyd­ro­py­ri­midines and determination of the­ir biological activity. Journal of Molecular Structure, 2017, 1141 p. 39-43

19. İ.G.Mamedov, Y.V.Mamedova, V.N.Khrustalev, M.R.Bayramov, A.M.Mahar­ra­mov. Dependence of biological ac­ti­vi­ties of some chalcone de­ri­va­ti­ves from the molecular struc­tu­re cal­cu­lations. Indian Journal of Chemistry, 2017, 56B, p. 192-196

20.F.N.Naghiyev, A.V.Gurbanov, A.M.Maharramov, İ.G.Mamedov, M.A.Allahverdi­yev, K.T.Mahmudov. One-pot insertion of chalco­nes into the benzoylacetone back­­bone. İranian Journal of Chemical Society, 2016, 13, p.1-6

21. İ.G.Mamedov, R.Abbasoglu, M.R.Bayramov, A.M.Maharramov. Synthesis of a new 1,2,3,4,5-pentasubstituted cyc­lo­hexanol and determination its ste­reo­che­­mis­try by NMR spec­tros­co­py and quantum-chemical cal­cu­lations. Magnetic Resonance in Chemistry, 2016, 54, p. 315-319

22. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, И.Г.Мамедов. Алкенил­фенолы: получение, превращения и применение. Успехи Химии, 2015, №12, с. 1258-1278

23. I.G.Mamedov, M.R.Bayramov, Y.V.Mamedova, A.M.Maharramov. New synthesis on the basis 2-allyloxy chalcone and NMR studies its some derivatives. Magnetic Resonance in Chemistry, 2015, №53, s. 147-153

24. I.G. Mamedov, M.R. Bayramov, A.M. Maharramov. NMR studies of some 4-hyd­ro­xy-2-methylaceto­phe­none thi­ose­micarbazones in so­lu­tions. Indian Journal of Chemistry, 2015, 54B, p. 1518-1527

25. A.M.Магеррамов, М.Р.Байрамов, М.А.Агаева, Г.М.Мехтиева, Г.М.Гасанова,  Ш.Б.Хосеинзаде. Пиридиниевые соли на основе алкенилфенолов в качест­ве ингибиторов серо­во­до­родной коррозии и ре­аген­тов для подавления рос­та сульфатвосстанавли­ваю­щих бактерий (СВБ) при нефтедобыче. Нефте­хи­мия, 2015, том 55, №3, с. 260-264

Dərs vəsaiti, dərsliklər və monoqrafiyalar

1. M.R.Bayramov, M.R.Mirzəyeva, M.M.Hacıyev. Neft kimyasından təcrübə məşğələləri (dərs vəsaiti) / Bakı, BDU- nun nəşriyyatı, 2000

2. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez (ali məktəblər üçün dərslik) / Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2003, 562 s.

3. S.H.Hacıyeva, M.R.Bayramov, Ş.Z.Qasımova. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi (dərslik) / Kür nəşriyyatı, 2004, 169 s.

4. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez (ali məktəblər üçün dərslik) / Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2006, 604 s.,( 2-ci nəşri)

5. M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev, M.R.Mirzəyeva, İ.Q.Məmmədov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintezdən praktikum (dərs vəsaiti) / Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2007, 359 s.

6. A.M.Məhərrəmov. M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar (dərs vəsaiti) / BDU-nun nəşriyyatı, 2006, 140 s.

7. М.М.Гаджиев, М..Байрамов. Технология органических веществ (учебное пособие) / Баку, изд. БГУ, 1998, 140 с.

8. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов (монография) /Баку, изд. БГУ, 2002, 246 с.

9. М.М.Гаджиев, М.Р.Байрамов. Технология органических веществ (Учебное пособие для ВУЗ-ов), BDU-nun nəşriyyatı, 2006, 2-ci nəşri

10. A.M.Məhərrəmov, R.A. Əhmədova, N.F.Əhmədova. Химия нефти и нефте переработки, Баку, 2010, 660 с.

11. A.M.Məhərrəmov. M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov. Ümumi kimya texnologiyası, Bakı, 2011, 310 s.

12. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, G.M.Bayramova. Karbohidrogen xammalının kimyəvi emalı (ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 260 s.

13. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov. Neft kimyası və neft kimyəvi sintez (ali məktəblər üçün dərslik), Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2012, 458 s.

14. A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov, B.Ə.Hüseynova, Ş.Z.Qasımova, G.M.Həsənova. Neftin heteroatomlu birləşmələri (ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2015, 248 s.

15. А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов. Химия алкенилфенолов (monoqrafiya), Moskva, Texnosfera, 2018, 345 s.

16. A.M.Maharramov, İ.G.Mamedov, M.R.Bayramov. Dyanamic NMR spectroscopy, Moskva, Texnosfera, 2018, 266 s.

17. M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev, M.R.Mirzəyeva, İ.Q.Məmmədov. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintezdən praktikum (dərs vəsaiti), Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2018, 360 s.

Akademik mobillik və stajkeçmələr

Kafedranın professor-müəllim heyəti qrafikə uyğun stajkeçmə, eləcə də akademik mobillik  kurslarında iştirak edirlər.

Adı, familiyası, atasının adı

Mövzu

Təlimin həyata keçirildiyi yer və tarix

Təlimin həyata keçirildiyi müəssisənin adı

Saatların miqdarı

Təlimin yekun forması

 1.  

İ.Q.Məmmədov

Üzvi kimya və neft kimyasında NMR spektroskopiyasının müasir imkanları

Bakı, 01.11.18-01.12.18

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

176

Sertifikat

 1.  

Ş.Z.qasımova

Termokatalitik proseslərin ekoloji problemləri

Bakı, 25.11.16-25.12.16

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

176-

 

 1.  

R.Ə.Hüseynova

Kimyəvi texnoloji proseslərin ekoloji problemləri

25.11.16-25.12.16

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

176

 

 1.  

N.Y.Zeynalov

Kimyəvi texnoloji proseslərin modelləşdirilməsi

Bakı, 25.11.16-25.12.16

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

176

 

 1.  

G.M.Həsənova

Alkenilfenollar əsasında alınan çoxfunksiyal birləşmələrin aşqar kimi tədqiqi

Bakı, 01.11.18-01.12.18

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

176

 

 1.  

O.N.Cavadova

Təhsil prosesində sillabusları tərtib edilməsi

Bakı,

05.04.-05.05-2018

Bakı Dövlət Universiteti

66

Sertifikat

Beynəlxalq təcrübə

1 İ.Q.Məmmədov Əsas NMR metodları- training kursu Moskva, REA N.D.Zelinski adına Üzvi kimya institutu 5-15 iyun, 2013


 

 

Kafedranın professor-müəllim heyəti gənc nəslin yetişdirilməsində, onların elmi-tədqiqata cəlb edilməsində, eləcə də dövlətçilik, vətənpərvərlik mövzularında sosial tərbiyə yönümlü işlər aparırlar.Sosial-tərbiyə işləri

Sənədlər 

1. Kafedranın planı

2. Kafedra haqqında əsasnamə

3. Kafedranın siyasəti

4. Kafedranın inkişaf strateqiyası

5. Müəllimlər haqqında əsasnamə

6. Sillabuslar

Magistr dissertasiyası işlərinin mövzuları

2016-2017

İxtisas –Neft kimyası

1. Salisil aldehidi əsasında bəzi sintez və reaksiya məhsullarının tədqiqi.             

2. 2-Alkenilfenollar əsasında texniki əhəmiyyətli maddələrin alınması.                                                                                                      

3. 3-alkoksimetil-1,3-oksaza tsikloalkanların sintezi və bioloji aktivliyinin tədqiqi.

2017-2018

İxtisas- Neft kimyası

 1. Aromatik aldehidlər əsasında bəzi azotsaxlayan törəmələrin sintezi və tədqiqi.
 2. Parakrezol əsasında polifunksional birləşmələrin sintezi və tədqiqi.
 3. Funksional əvəzli fenolsıra birləşmələrin sadə efirləri əsasında bioloji aktiv maddələrlə sintezi və tədqiqi.

2018-2019

İxtisas- Neft kimyası

 1. p-İzopropenilfenolun heteroatom saxlayan birləşmələrinin alınması və tədqiqi.
 2. Doymamış fenolformaldehid oliqomerləri əsasında sorbentlərin alınması və tədqiqi
 3. 3-Alkoksimetil-1,3 oksaza tsikloalkanların alın­ması və bioloji xassələrinin təd­qiqi.
 4. İzadin əsaslı sintezlər və reaksiya məhsullarının tədqiqi.
 5. Pirazol törəmələrinin sintezi və tədqiqi.

2019-2020

İxtisas- Neft kimyası

 1. Molekulunda mürəkkəb efir qrupu və kükürd atomu olan ketonların sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi.
 2. Bəzi aromatik keton- və aldehidlərin çoxkomponentli çoxkomponentli kondens­ləş­mə­sindən polifunksional birləşmələrin sintezi.
 3. 2-Alilfenol əsasında heterotsiklik birləşmələrin alınması və tədqiqi.
 4. 2-Propenilfenol əsasında heterotsiklik birləşmələrin alınması və tədqiqi.
 5. Biodizelin alınması, alternativ yanacaq kimi xassələrinin tədqiqi.
 6. Bərpa olunan xammaldan oksigenli komponentin sintezi və xassələrinin öyrənilməsi
 7. 4-Aminofenol və simmetrik dibrom­alkan­ların qarşılıqlı təsir reaksiyalarının tədqiqi.

2019-2020

İxtisas -neftin emalı texnologiyası

 1. Etil 3-lü butil efirinin istehsal texnologiyasının modelləşdirilməsi

Fotoqalereya

 

Kafedranın həyatı

-  kafedranın professor-müəllim heyətinin bakalavr, magistr pilləsində təhsil alan tələ­bə­lərin təhsil və təlim-tərbiyə işləri;

- plana uyğun elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi;

-tələbələrin elmi-tədqiqata cəlb edilməsi;

- universitetin və fakültənin ictimai həyatında iştirakı;

- kafedra əməkdaşlarının ad günü-yubiley tədbirləri;

- sosial-mədəni tədbirlər.   

Elmi kəşflər

Əsası 1943-cü ildə qoyulmuş Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının elmi istiqaməti neft kimyası, neft-kimyəvi sintez, kimya texnologiyası olmuşdur. Bu isti­qa­mət­lərdə fəaliyyət göstərən kafedra əməkdaşları bir çox elmi kəşflərə imza atmış, əldə olunan nəticələr beynəlxalq konfranslarda məruzə, nüfuzlu jurnallarda çap edilmiş və xa­rici və yerli patentlərdə öz əksini tapmışdır. 

Kafedranın nailiyyətləri və mükafatları

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası yarandığı gündən universitet daxili və respublika səviyyəli müsabiqələrdə iştirak etmiş, dəfələrlə ilin kafedrası, ilin kaferda müdiri, ilin alimi nominasiyalarının qalibi olmuşdur. Kafedranın əməkdaşları prof.M.R.Bayramov əməkdar elm xadimi, prof. Q.Z.Hüseynov əməkdar müəllim fəxri adlarına layiq görülmüş, prof. i.Q.Məmmədov, dos. R.Ə.hüseynova, dos. Ş.Z.Qası­mo­va “Bakı Dövlət universitetinin 100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Res­pub­likasının Yubiley Medalı ilə təltif edilmişdir. 

Tədbirlərin təqvimi (infoqrafiya)

Kafedrada mütəmadi olaraq elmi-praktiki tədbirlər təşkil olunur, prof-müəllim hey­əti beynəlxalq və respublika səviyyəli konfranslarda iştirak edir.

23-28 sentyabr, Moskva 2007: XVIII-Менделеевский съезд по общей и прикладной химии: M.R.Bayramov

23-28 sentyabr, Kazan 2007: Actual problems of magnetic resonance and its aplication XI international confrence: İ.Q.Məmmədov

05-09 oktyabr, Kazan 2009: Actual problems of magnetic resonance and its aplication XII international confrence: İ.Q.Məmmədov

14-17 may, Санкт-Петербург 2014: Всероссийская конференция с между­но­род­ным участием: И.Г.Мамедов 

14.10.19: prof. İ.Q.Məmmədovun kafedranın professor-müəllim heyəti və kafed­ra­da ixtisaslaşan doktorant və magistrlər qarşısında “Nüvə Maqnit Rezonansı spek­tros­kopiyası”-dünən, bugün, sabah mövzusunda məruzəsi.

12.11.19: prof. İ.Q.Məmmədovun kafedranın professor-müəllim heyəti və kafed­ra­da ixtisaslaşan doktorant və magistrlər qarşısında “Qeyri-ənənəvi enerji mənbələri” möv­zu­sunda mə­ru­zəsi

13.08.20. prof. İ.Q.Məmmədovun “Üzvi- və neft kimyəvi sintezdə NMR metodunun rolu” möv­zu­sunda fakülətə seminarı

Kafedranın kadr hazırlığı

Ixtisasın şifri

ixtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

Bakalavriat

050504

kimya

4

bakalavr

050111

Kimya müəllimliyi

4

bakalavr

050641

Kimya mühəndisliyi

4

bakalavr

Magistratura

 

Neft kimyası

2

magistr

 

Neftin emalı texno­lo­giyası

2

magistr

doktorantura

Fəsəfə doktoru

Neft kimyası

3

Fəlsəfə doktoru

Elmlər doktorluğu

Neft kimyası

3

Elmlər doktoru

Fənnlərin siyahısı

Bakalavriatura pilləsi

Fənnlərin adı

Fənnlərin növü (ümum­təh­sil və seçmə)

050504- kimya

1

 Neft kimyası və neft kimyəvi sintez

ümumtəhsil

2

Kimya texnologiyası

ümumtəhsil

3

Neft xam­ma­lının kimyəvi emalı

seçmə

4

Neftin hete­roatom­lu birləşmələri ikim­­­­­­­yası

seçmə

050111-Kimya müəllimliyi

1

Kimya tex­nolo­gi­yası

ümumtəhsil

2

Neft kimyası və kar­bo­hid­rogenlərin termo­kata­litik çevrilmələri

ümumtəhsil

3

Neft emalı sə­na­yesinin ekolo­giya­sı

seçmə

050641-Kimya mühəndisliyi

1     

Ümumi kimya tex­n­olo­giyası

ümumtəhsil

2

Kimya sənayesinin pro­ses və aparatları

ümumtəhsil

3

Alternativ yanacaqların alınma texnologiyası

ümumtəhsil

4

 Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

ümumtəhsil

5

 Kimyəvi kibernetika

ümumtəhsil

6

 Əmtəə neft-kimya məh­sul­ları

ümumtəhsil

7

Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin tex­­no­logiyası

seçmə

Magistratura pilləsi

Fənnlərin adı

Fənnlərin növü (ümum­­təh­sil və seçmə)

 060504 - Neft kimyası

1

Neft emalı səna­ye­si­­nin ekoloji probleml­ə­ri

ümumtəhsil

2

Neft məhsulları əsa­­­­­­sınd­a peptisidlərin alın­­­ma­sı

ümumtəhsil

3

Neft kimyasında mü­­­a­sir fiziki tədqiqat me­tod­ları

ümumtəhsil

4

Neft və qaz əsasında tex­niki əhəmiyyətli mad­də­­ərin sintezi

ümumtəhsil

5

 Neft və qazın kom­pleks emalının elmi əsas­ları

ümumtəhsil

6

Neft və qaz emalı xa­ric­də

ümumtəhsil

7

Funksionaləvəzli fenol bir­l­əş­mələri kimyası

ümumtəhsil

8

Neftin emala hazırlanması

seçmə

9

Neft emalı və neft-kim­yəvi sintezdə kinetika və kataliz

seçmə

10

Neft və qaz ema­lın­dan alı­nan məh­sul­lar və onların key­fiy­yətinin yaxşılaşdırılması

seçmə

11

Neft və qaz emalı pro­se­s­lərinin termodinamikası

seçmə

060641 - Neft emalı tex­no­lo­giyası 

1

Kimya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

ümumtəhsil

2

 Kimya mühəndisliyinin mü­a­sir problemləri

ümumtəhsil

3

Müasir fiziki-tədqiqat me­todları

ümumtəhsil

4

Üzvi əlaqələndirici mad­də­lə­­rin texnologiyası

ümumtəhsil

5

Sürtgülərin istehsal texno­lo­giyası

ümumtəhsil

6

Neft və qaz emalında ka­ta­liz

ümumtəhsil

7

Altenativ yanacaqların üzvi kimyası

ümumtəhsil

8

Maye karbohidrogen qaz­la­rı­nın istehsal prosesləri və ava­­danlıqları

ümumtəhsil

9

Ağır neft xammalının emalı

ümumtəhsil

10

Neft kimyası və neft emalı

seçmə

11

Neft və qaz əsa­sın­da tex­niki əhəmiy­yətli maddə­lə­rin sin­tezi

seçmə

12

Kimyəvi proses­lə­rin riyazi modelləş­dirilməsi

seçmə

Kafedranın əsas məqsədi tələbəmərkəzli təlimin yaradılması ilə təhsilin keyfiyyətinin yük­­səl­dil­mə­si, ali və orta təhsil müəs­si­sə­ləri, elm və sənayenin müxtəlif sahələri üçün rəqa­bə­tə davamlı mü­tə­xəs­sis­lə­rin ha­zır­lan­masıdır. Bu məqsədlə kafedrada elm və təh­silin müxtəlif istiqamətləri üzrə aktiv olaraq işlər aparılır, apa­rıcı elm və təhsil mər­kəz­ləri ilə beynəlxalq  əlaqələr qurulur.

Kafedranın ünvanı: Zahid Xəlilov, 23, əsas korpus, kabinet № , kafedranın telefonu: +994(012)538-21-06