Qeyri-üzvi materialşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1/5 10.03.88 saylı əmri ilə 1988-ci ildə təsis edilmişdir. Bu müddətdə laboratoriya müdirləri 1988-1992-ci illərdə kimya elmləri doktoru, prof. T.M.İlyaslı, 1992-1995-ci illərdə k.e.n., dos. A.V.Eynullayev, 1995-ci ildən k.e.n., dos. M.R.Allazov olmuşlar.

Laboratoriyanın əməkdaşları:

1. Allazov Mahmud Rüstəm оğlu - k.e.n., dos., a.e.i., laboratoriya müdiri

2. Sadıqov Fuad Mikayıl оğlu - k.e.d., prof., a.e.i.

3. İsmayılov Zakir İslam оğlu - k.e.n., dos., a.e.i.

4. Şıxəlibəyli Şahlar Şövkət оğlu - k.e.n., b.e.i.

5. Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı - k.e.i.

6. Mirzəyeva Rahilə Cümşüd qızı - k.ü.f.d., e.i.

7. Sultanova Səminə Qeys qızı - e.i.

8. Həsənova  Zivər Tofiq qızı - e.i.

9. Qurbanova Təranə Rəcəb qızı - e.i.

10. Şükürova Güntəkin Mirələm qızı - k.ü.f.d., b.e.i.

11. Rəhimova Aysel Ruflan qızı - k.ü.f.d., e.i.

12. Sultanova Aytən Nizami qızı - k.e.i.

13. Əmiraslanov İmaməddin Rəcəb oğlu - f.r.e.n., a.e.i.

14. Heydərov Bahadur Əli oğlu- k.e.n., dos., a.e.i.

15. Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu - k.e.d., prof., a.e.i.

16. Məmmədova Səadət Osman qızı - e.i.

17. Abbaszadə Günel Sərdər - böyük laborant

18. Fətullazadə Rəhman Həsənağa oğlu - böyük laborant

Laboratoriyada fotohəssas, termoelektrik və maqnit xassəli yarımkeçirici materialların alınmasının elmi əsaslarının yaradılması sahəsində fundamerntal tədqiqat işləri aparılır. Yarımkeçiricilər kimyası və qeyri-üzvi materialşünaslıq ixtisasları üzrə gənc kadrlar hazırlanır.
Laboratoriyanın əməkdaşları əsasən p-, d-, f- elementlərin, xalkogenidlərin, xalkohalogenidlərin iştirakı ilə yeni fərdi fazalar, bərk məhlullar əmələ gətirən mürəkəb yarımkeçirici sistemlərin öyrənilməsi və alınmış yeni fazaların maqnit, optiki, elektro-fiziki və s.xassələrinin tədqiqi və həmçinin, yerli xammalın təkrar emalı, sənaye tullan-tılarının utilləşdirilməsi işləri ilə məşğul olurlar.
Laboratoriya yarandığı gündən onun əməkdaşları tərəfindən 100-dən artıq sistem tədqiq edilmiş, faza diaqramları qurulmuşdur. Keçid elementlərin iştirakı ilə 20-dən artıq üçlü sistemin likvidus səthinin proyeksiyası qurulmuşdur. Bu tədqiqatların nəticələri öz əksini xarici və respublika jurnallarında dərc olunmuş 200-dən artıq elmi məqalə, respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli konfransların materiallarında işıq üzü görmüş 150 tezisdə tapmışdır. 15 patent və təqdim olunmuş ixtiralara müsbət rəy alınmışdır. Laboratoriyanın rəhbərliyi ilə “Fiziki-kimyəvi analiz və qeyri-üzvi materialşünaslıq” mövzusu üzrə 10 elmi konfrans keçirilmişdir.
Laboratoriya Kimya Problemləri İnstitutu, AMEA-nın Fizika İnstitutu, Azərbay-can Texniki Universiteti və Fransanın II Montpelye Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq edir. Laboratoriyanın əməkdaşları 2 beynəlxalq qrantda iştirak edir.