“Zərif üzvi sintez” ETМ 2000-ci ilin may ayında Təhsil Nazirliyinin müvafiq sərəncamına uyğun yaradılmışdır.

Laboratoriyaya AMEA-nın akademiki A.M.Məhərrəmov rəhbərlik edir.

Laboratoriyanın əməkdaşları:

1. Məharrəmov Abel Məmmədəli oğlu - k.e.d., prof., laboratoriya müdiri 

2. Nağıyev Farid Nadir oğlu - k.e.n., dos., aparıcı elmi işçi 

3. Xəlilov Əli Nəriman oğlu - k.e.n., dos., böyük elmi işçi 

4. Musayeva Sima Arif qızı - k.ü.f.d.,  elmi işçi

5. İsmiyev Arif İdris oğlu - k.e.n., dos., böyük elmi işçi 

6. Abbasova Mahirə Allahverdi qızı - böyük laborant

7. Məhərrəmov Məhərrəm Nəcəf oğlu - k.e.d., prof.,  baş elmi işçi 

8. Əhmədov İdris Məcid oğlu - k.e.d. prof.,  baş elmi işçi 

9. Əhmədov Əhməd İsmayıl oğlu - k.e.n., böyük elmi işçi 

10. Lütfəliyev Adil Həsən oğlu -  k.e.n., aparıcı elmi işçi 

11. Hüseynova Afət Teymur qızı - k.e.d., dos., böyük elmi işçi 

12. Miriyeva Samirə Ənvər qızıkiçik elmi işçi 

13. Qafarova Lalə Yasin qızı - böyük laborant 

14. Fətəliyeva Sevinc Aqil qızı - böyük laborant 

15. Bayramova Zərnişan Eldar qızı - k.ü.f.d., elmi işçi

16. Əsgərova Aytən Rafiq qızıkiçik elmi işçi 

17. Qarazadə Xatirə Ağacəlil qızı - k.e.n., böyük elmi işçi

18. Dürüskari Gülnarə Şamil qızıelmi işçi

19. Şıxəliyev Namiq Qürbət oğlu - k.e.d., prof., aparıcı elmi işçi

20. Qurbanov Ataş Vahid oğlu - k.e.n., dos., aparıcı elmi işçi

21. Əsgərov Rizvan Kamil oğlu - k.e.n., dos., aparıcı elmi işçi 

22. Əhmədova Nigar Eyvaz qızı - emi işçi 

23. Alıyeva Xatirə Nəriman qızı - kiçik elmi işçi

24. Əmrahov Nurlan İsmayıl oğlu - kiçik elmi işçi 

25. Hüseyinov Elnur Zatəli oğlu - k.ü.f.d., kiçik elmi işçi 

26. Məmmədova Günay Zahid qızı - elmi işçi

27. Səfərova Aytən Şahin qızı - kiçik elmi işçi 

28. İbrahimova Şəfiqə Aydın qızı - kiçik elmi işçi 

29. Babayeva Günel Sucayət qızı - elmi işçi 

30. Əsədov Xəmməd Əsədböyük - k.ü.f.d., elmi işçi

31. Qurbanova Məlahət Müsrət qızı - k.e.d., prof., böyük elmi işçi

“Zərif üzvi sintez” ETМ-ın əsas istiqaməti müxtəlif funksionaləvəzli oksiranların, tiiranların cintez üsullarının işlənib hazırlanması, onların nukleofil və elektrofil reagentlərlə qarşılıqlı reaksiyasından bifunksional birləşmələrin sintezi və onların funksional antimikrob, antioksidləşdirici və digər faydalı xassələrinin öyrənilməsindən ibarətdir.
Tiiranların və oksiranların “dopinq şəraitində” litium perxloratın iştirakında dimerləşməsi aparılmış və müvafiq dirianların və dioksanların sintez üsulu işlənib hazırlanmışdır. 
Tərkibində metilenaktiv qrup saxlayan birləşmələrlə 1,2-epoksi-3-xlorpropanın alkilləşməsi sistemli aparılmış, quruluşundan asılı olaraq tədqiq və müəyyənləşdirilmişdir ki, reaksiya həm O-, həm də C-alkilləşmə istiqamətində gedir. 
Sintez edilmiş oksiranların, tiiranların müxtəlif aminlərlə qarşılıqlı reaksiyasından 1,2-aminspirtlər və 1.2-amintiollar sintez edilmişdir. 1,2-Aminspirtlərin müxtəlif aldehidlər ilə kondensləşməsindən müvafiq 1,3-oksazolidinlər sintez və xarakterizə edilmişdir. 
Aparılan tədqiqatlar məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş birləşmələrin bəziləri öz antimikrob xassələrinə görə hazırda tibbdə geniş istifadə olunan preparatlardan – nitrofungin, karbol turşuları və s. xeyli nisbətən üstünlüyə malikdir.
Məhz buna görə də bir neçə Azərbaycan Milli Patenti alınmışdır.

“Zərif üzvi sintez” ETМ bir sıra xarici ölkə alimləri ilə əməkdaşlıq edir.

1. ABŞ – Minnesota Universiteti – k.e.d., prof. V.V. Jdankin
2. Rusiya – Moskva Dövlət Universiteti “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri, Rusiya EA-nın akademiki N.S.Zefirov, kimya elmləri doktoru, k.e.d., professor N.V.Zık. “Radiokimya” kafedrasının müdiri, k.e.d., professor V.M.Fedoseyev.
3. Rusiya – Moskva Zərif Kimya Texnologiyası Akademiyasının “Üzvi kimya” kafedrası, k.e.d., professor A.D.Şutelov və k.e.d., professor Borisova E.N.
4. Rusiya – Moskva Zərif Kimya Texnologiyası Akademiyasının “Biotexnologiya” kafedrasının müdiri, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademiki, k.e.d., professor V.İ.Şveç.
5. Rusiya – Rusiya EA-nın Elementüzvi Birləşmələr İnstitutu “Fizioloji fəal flüorüzvi birləşmələrin sintezi” laboratoriyasının müdiri, k.e.d., professor N.D.Çkanikov.
6. Rusiya – Kazan Kimya Texnologiyası Universiteti, “Bioloji fəal maddələrin sintezi” laboratoriyasının müdiri, k.e.d., professor F.Hüseynov.
7. İran İslam Respublikası – Azad Tehran Universiteti, Üzvi kimya bölməsi, M.N.Barmaki.
8. Türkiyə, Orta Doğu Texniki Universiteti, professor Metin Balçı.