1935-ci ildə Ümumi kimya kafedrasının bazasında yaradılmışdır. İlk kafedra müdiri, keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Karl Adamoviç Krasuski olmuşdur (1935-1937). Sonralar kafedraya prof. Viktor Fyodoroviç Qurr (1937-1938), dos. Mədət Əli oğlu İsgəndərov (1938-1941), dos. Ələsgər Yunis oğlu Hacızadə (1941-1942), Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Şamxal Əliməmməd oğlu Məmmədov (1942-1951), akad. Əli Musa oğlu Quliyev (1951-1960), prof. İslam Qafar oğlu Əlizadə (1960-1965), əməkdar elm xadimi, prof. Şamil Teymur oğlu Əhmədov (1965-1992), prof. Məmməd İsmayıl oğlu Mustafayev (1992-1994), prof. Məhərrəm Nə­cəf oğ­lu Məhərrəmov (1994­-­2002) rəhbərlik etmişlər. 2002-ci il­dən kafedraya akad. Abel Məmmədəli oğ­lu Məhərrəmov rəh­bərlik edir. Hazır­da kafedrada 21 mü­əl­lim, o cümlədən 1 aka­demik, 8 kimya elmləri doktoru-pro­fessor, 11 kimya elm­ləri namizədi-do­sent, 1 kimya elm­lə­ri na­mizədi- mü­əl­lim çalışır. Kafed­ranın ilk buraxılışı 1939-cu ildə olmuşdur. Akad. Əli Musa oğlu Quliyev, akad. Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Bilal Ataş oğlu Dadaşov və bir sıra görkəmli alimlər kafedranın ilk məzunlarından olmuşlar.

"Üzvi kimya" kafedrasının professor-müəllim heyəti:

1. Məhərrəmov Abel Məmmədəli o. - akademik, kafedra müdiri

2. Əliyev İsmayıl Əhmədəli o. - k.e.d., professor

3. İsmayılov Valeh Mehrəli o. - k.e.d., professor

4. Yusubov Niftalı Nadir o. - k.e.d., professor

5. Qurbanova Məlahət Müsrət q. - k.e.d., professor

6. Şıxəliyev Namiq Qürbət o. - k.e.d., professor

7. Həsənova Ülviyyə Əliməmməd - k.e.d., professor

8. Məmmədova Zara Əli q. - k.e.n., dosent

9. Axundova Müşkünaz Əhməd q. - k.e.n., dosent

10. Rəhimova Almaz Qənbər q. - k.e.n., dosent

11. Məmmədov İsgəndər Əlirza o. - k.e.n., dosent

12. Quliyev Əhmədağa Nemət o. - k.e.n., dosent

13. Əliyeva Elmira Çərkəz q. - k.e.n., dosent

14. Əsgərova Ülviyyə Fəxrəddin q. - k.e.n., dosent

15. İsmiyev Arif İdris o. - k.e.n., dosent

16. Nağıyeva İnara Tofiq q. - k.e.n., dosent

17. Sadıxova Nurlana Dilqəm q. - k.e.n., dosent

18. Qasımov Rakif Ağakişi o. - k.e.n., dosent

19. Hüseynova Afət Temir q. - k.e.d., prof. əvəzi

20. Qarazadə Xatirə Ağacəlil q. - k.e.n., müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Cavadova Leyla Ağacavad qızı - k.e.n., böyük laborant

2. Mirbağırova Gülnar Mirəli qızı - k.e.n., böyük laborant

3. Muradova Fəridə Mustafa qızı - k.e.n., böyük laborant

4. Qurbanova Nuranə Vaqif qızı - k.ü.f.d., böyük laborant

5. Sərdarova Tahirə Abdulla qızı - böyük laborant

6. Zeynalova Sevda Nəriman qızı - böyük laborant

7. Novruzova Rəna Yusif qızı - böyük laborant

8. Əsgərova Şüküfə Əbdül qızı - böyük laborant

9. Məmmədbəyli Arzu Rafiq qızı - böyük laborant

10. Süleymanova Gülnar Tofiq qızı - laborant

11. Mehdiyeva Kəmalə Nəsimi qızı - laborant

12. Abdullayeva Afaq Ayaz qızı - laborant

Təhsil
Tədris ili ərzində kafedrada sistematik olaraq kimya fakültəsinin II, III və IV kurs tələbələri tədris olunan aşağıdakı fənnlər üzrə məşğul olurlar:

Bakalavrlar üçün:
1.Üzvi kimya
2.Üzvi sintez
3.Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları
4.Bioüzvi. təbii və fizioloji fəal birləşmələrin kimyası
5.Dərman maddələrin sintezi
6. Boyaq maddələrin kimyası

Tələbələr üçün hazirlanmış kollokviumların sualları dövrü olaraq müzakirə olunur. Tədris yükünə uyğun olaraq маgistr-tələbələr üçün yeni proqramlar tərtib edilmiş və buraxılış işlərinin movzuları müəllimlərlə birlikdə müzakirə olunmuşdur.

Маgistrlər üçün kafedrada aşağıdakı fənnlər tədris olunur:

1. Üzvi birləşmələrin fizioloji fəallığının quruluşdan asıllığı və tətbiq sahələri
2. Kimyəvi immunologiya
3. Fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi
4. Dərman maddələrin sintezi
5. Təbii birləşmələr kimyası
6. Bioüzvi kimya
7. Bioloji kimya
8. Kimyəvi enzimologiya
9. Üzvi kimyanın müasir problemləri
10. Üzvi kimyanın nəzəri əsasları
11. Stereokimya
12. Konformasiya analizi
13. Fiziki tədqiqat üulları
14. Metalüzvi birləşmələr
15. Elementüzvi birləşmələr
16. Heterotsiklik birləşmələr
17. Dərman maddələrin sintezi
18. Zərif üzvi sintez

Elmi iş

“Zərif üzvi sintezdə və kristal mühəndisliyində qeyri kovalent əlaqələrin rolu, aromatik aldehid və malononitril törəmələri əsasında yeni karbo və heterotsiklik birləşmələrin sintezi, malononitril törəmələri əsasında yeni coxkomponentli reaksiyalar, tiazol və pirimidinlərin bəzi yeni törəmələrinin sintezi.Üzvi xiral katalizator iştirakinda asimmetrik Biginelli reaksiyası əsasında optiki aktiv reaksiya məhsullarının sintezi və sintez olunan etantiomerlərin optiki çıxımının və mütləq konfiqurasiyasının təyini, katalitik olefinləşmə reaksiyalarından funksional əvəzli alkenlərin sintezi, trizopentadien liqandları əsasnda komplekslərin sintezi və TAP komplekslərinin antimikrob xassələrinin öyrənilməsi.

Kafedrada tərkibində kükürd, azot və oksigen atomları olan müxtəlif ölçülü heterotsiklik birləşmələrin, onların funksionaləvəzli törəmələrinin alınması və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi istiqamətində geniş elmi - tədqiqat işləri aparılır. Əldə edilən nəticələr əsasında sintez edilən birləşmələrin quruluşu ilə onların tətbiq sahələri arasındakı asılılıq öyrənilmişdir.
Kafedrada eləcədə karbonilli birləşmələrin və onların fosforlu analoqlarının mütəhərrik C-H rabitəsinin C=O qrupunun iştirakında müxtəlif istiqamətdə kondensləşmə reaksiyaları tədqiq edilir. Aparılan işlərin nəticəsində bir sıra yeni tip oksigenli, azotlu və fosforlu tsiklik və heterotsiklik birləşmələr sintez edilmişdir.
Elmi işlərin bir hissəsi neft turşularının çevrilmələri əsasında aparılır. Bu məqsdlə neft turşularının müxtəlif xlorlu törəmələrin alınması ücün şərait müəyyənləşdirilmişdir. Alınan xlorlu törəmələrin müxtəlif reagentlərlə reaksiyaları əsasında tərkibində kükürd və azot atomları saxlayan praktiki əhəmiyyətli yeni üzvi birləşmələrin sintez yolları tədqiq edilir.

Tədris proqramı

Каfedrada мüxtəlif istiqamətlər üzrə aşağıdakı təhsil proqramları hazırlanmışdır:
1. Üzvi kimya fənni üzrə proqram
2. Üzvi sintez fənni üzrə proqram
3. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları fənni üzrə proqram
4. Bioüzvi. təbii və fizioloji fəal birləşmələrin kimyası fənni üzrə proqram
5. .Dərman maddələrin sintezi fənni üzrə proqram
6. Boyaq maddələrin kimyası fənni üzrə proqram
7. Üzvi birləşmələrin fizioloji fəallığının quruluşdan asıllığı və tətbiq sahələri fənni üzrə proqram
8. Kimyəvi immunologiya fənni üzrə proqram
9. Fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi fənni üzrə proqram
10. Dərman maddələrin sintezi fənni üzrə proqram
11. Təbii birləşmələr kimyası fənni üzrə proqram
12. Bioüzvi kimya fənni üzrə proqram
13. Bioloji kimya fənni üzrə proqram
14. Kimyəvi enzimologiya fənni üzrə proqram
15. Üzvi kimyanın müasir problemləri fənni üzrə proqram
16. Üzvi kimyanın nəzəri əsasları fənni üzrə proqram
17. Üzvi kimyanın tarixi və metodologiyası fənni üzrə proqram
18. Stereokimya fənni üzrə proqram
19. Konformasiya analizi fənni üzrə proqram
20. Fiziki tədqiqat üulları fənni üzrə proqram
21. Metalüzvi birləşmələr fənni üzrə proqram
22. Elementüzvi birləşmələr fənni üzrə proqram
23. Heterotsiklik birləşmələr fənni üzrə proqram
24. Dərman maddələrin sintezi fənni üzrə proqram
25. Zərif üzvi sintez fənni üzrə proqram

Tədris vəsaitləri

A.M.Məhərrəmov, M.N.Məhərrəmov Üzvi kimya Bakı, 2006, 538 s. (dərslik)

2. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev Üzvi kimya BDU nəşriyyatı, 2007, 382 s. (dərslik)

3. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.M.Qurbanova Dərman maddəalarinin sintezi BDU nəşriyyatı, 2007, 143 s. (dərs vəsaiti)

4. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, Üzvi kimya sual və cavablarda BDU nəşriyyatı, 2008, 123 s. (dərs vəsaiti)

5. A.M.Məhərrəmov, M .Ə.Allahverdiyev, М..Ə.Ахундова Metallüzvi birləşmşlşr üzvi praktikumda BDU nəşriyyatı, 2008, 87 s. (dərs vəsaiti)

6. İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev Üzvi boyaqlar kimyasından praktikum BDU nəşriyyatı, 2003, 60 s.(dərs vəsaiti)

7. İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev “Üzvi Boyaqlar “ I hissə Bakı 2005

8. İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev “Üzvi Boyaqlar “ II hissə Bakı 2011

9. З.А.Мамедова, У.Ф.Аскерова, Х.А.Гаразаде «Химические основы жизнедеятельности Баку 2014

10. З.А.Мамедова, А.Н.Гулиев «Химия органических красителей» Баку 2016

11. В.М.Исмаилов, Н.Н.Юсубов « Элементоорганическая химия» Баку 2012

Nəşrlər

Son 5 ildə kafedrada aparılan elmi–tədqiqat işlərinin nəticələri 350-dən artıq İmpakt-Faktorlu Beynəlxalq jurnallarda öz əksini tapmışdır

Monoqrafiya.

1. NON-COVALENT İNTERACTİONS in THE SYNTHESIS AND DESİGN OF NEW COMPOUNDS.;azərbaycan, rus,ispan, vetnam dillərinə tərcümə olunmuşdur.

2. A.M.Maгеррамов, Н.Г.Шихалиев, В.Д.Дяченко, И.В.Дяченко, В.Г.Ненайденко « ХИМИИ а-ЦИАНОТИОАЦЕТАМИД

Beynəlxalq əlaqələr

Kafedranın əməkdaşları digər elmi–tədqiqat institutları ilə əməkdaşlığı davam etdirir.

1.Türkiyənin Orta Doğu universiteti

2.Moskva Dövlət universiteti

3.Sank Peterburq Universiteti

4.Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti

5.Yıldız Texniki Universiteti

6.Lissabon Texniki Universiteti və s.

Tədris laboratoriyaları

Kafedranın 160, 161, 163, 165, 167, 169, 170 və 175 saylı otaqlarda yerləşən 8 tədris laboratoriyası var.