KAFEDRANIN TARİXİ

Üzvi kimya kafedrası 1935-ci ildə Ümumi kimya kafedrasının bazasında yaradılmışdır. İlk kafedra müdiri, keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Karl Adamoviç Krasuski olmuşdur (1935-1937). Sonralar kafedraya prof. Viktor Fyodoroviç Qurr (1937-1938), dos. Mədət Əli oğlu İsgəndərov (1938-1941), dos. Ələsgər Yunis oğlu Hacızadə (1941-1942), Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Şamxal Əliməmməd oğlu Məmmədov (1942-1951), akad. Əli Musa oğlu Quliyev (1951-1960), prof. İslam Qafar oğlu Əlizadə (1960-1965), əməkdar elm xadimi, prof. Şamil Teymur oğlu Əhmədov (1965-1992), prof. Məmməd İsmayıl oğlu Mustafayev (1992-1994), prof. Məhərrəm Nə­cəf oğ­lu Məhərrəmov (1994­-­2002) rəhbərlik etmişlər. 2002-ci il­dən kafedraya akad. Abel Məmmədəli oğ­lu Məhərrəmov rəh­bərlik edir. Hazır­da kafedrada 20 mü­əl­lim, o cüm­lə­dən 1 aka­demik, 7 kimya elmləri doktoru-pro­fessor, 10 kimya elm­ləri namizədi-do­sent, 2 kimya elm­lə­ri na­mizədi- mü­əl­lim çalışır. Kafed­ranın ilk buraxılışı 1939-cu ildə olmuşdur. Akad. Əli Musa oğlu Quliyev, akad. Soltan Cəfər oğlu Mehdiyev, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Bilal Ataş oğlu Dadaşov və bir sıra görkəmli alimlər kafedranın ilk məzunlarından olmuşlar.

Kafedra nəzdində əvvəllər «Monomerlər kimyası», daha sonra «Süni antigen və vaksinlər kimyası», 2000-ci ildən  «Zərif-üzvi sintez» elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. «Zərif-üzvi sintez» elmi-tədqiqat la­bo­ra­to­ri­yasının müdiri (ictimai əsaslarla) Abel Məm­məd­əli oğlu Məhərrəmov, a.e.i.-lər Namiq Qürbət oğlu Şıx­a­li­yev, Farid Nadir oğlu Na­ğı­yev, AtaşVahid oğ­lu Qur­ba­nov, Rizvan Kamil oğlu Əs­gə­rov, Ülviyyə Məm­mədəli qızı Həsənova, b.e.i.-lər Məhərrəm Nəcəf oğlu Məhərrəmov, Afət Temir qı­zı Hüseynova, Əli Nəriman oğlu Xə­li­lov, Arif İdris oğlu İsmiyev, Xatirə Ağacəlil qızı Qarazadə, Günay Zahid qızı Məmmədova, e.i-lər Gülnarə Şamil qızı Dürüskari, Nigar Eyvaz qızı Əhmədova, Gülnar Tofiq qızı Süleymanova, Zərnişan Eldar qızı Bayramova, Sərvinaz Faiq qızı Hacıyeva, k.e.i.-lər Aytən Rafiq qızı Əsgərova, Aytən Şahin qızı Səfərova, Xatirə Nəriman qızı Alıyeva, Elnur Zatəli oğlu Hüseynov, Samirə Ənvər qızı Miriyeva, Şəfiqə Aydın qızı İbrahimova, Günel Sücayət qızı Babayeva çalışırlar.

Zərif üzvi sintezdə və kristal mühəndisliyində qeyri kovalent əlaqələrin rolu, aromatik aldehid və malononitril törəmələri əsasında yeni karbo və heterotsiklik birləşmələrin sintezi, malononitril törəmələri əsasında yeni coxkomponentli reaksiyalar, tiazol və pirimidinlərin bəzi yeni törəmələrinin sintezi, üzvi xiral katalizator iştirakinda asimmetrik Biginelli reaksiyası əsasında optiki aktiv reaksiya məhsullarının sintezi və sintez olunan enantiomerlərin optiki çıxımının və mütləq konfiqurasiyasının təyini, katalitik olefinləşmə reaksiyalarından funksional əvəzli alkenlərin sintezi, trizopentadien liqandları əsasnda komplekslərin sintezi və TAP komplekslərinin antimikrob xassələrinin öyrənilməsi həyata keçirilir.

Kafedrada tərkibində kükürd, azot və oksigen atomları olan müxtəlif ölçülü heterotsiklik birləşmələrin, onların funksionaləvəzli törəmələrinin alınması və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi istiqamətində geniş elmi - tədqiqat işləri aparılır. Əldə edilən nəticələr əsasında sintez edilən bir­ləş­mələrin quruluşu ilə onların tətbiq sahələri arasındakı asılılıq öyrənilmişdir.

Kafedrada eləcədə karbonilli birləşmələrin və onların fosforlu analoqlarının mütəhərrik C-H rabitəsinin C=O qrupunun iştirakında müxtəlif istiqamətdə kondensləşmə reaksiyaları tədqiq edilir. Aparılan işlərin nəticəsində bir sıra yeni tip oksigenli, azotlu və fosforlu tsiklik və heterotsiklik birləşmələr sintez edilmişdir.

Elmi işlərin bir hissəsi neft turşularının çevrilmələri əsasında aparılır. Bu məqsdlə neft turşularının müxtəlif xlorlu törəmələrin alınması ücün şərait müəyyənləşdirilmişdir. Alınan xlorlu törəmələrin müxtəlif reagentlərlə reaksiyaları əsasında tərkibində kükürd və azot atomları saxlayan praktiki əhəmiyyətli yeni üzvi birləşmələrin sintez yolları tədqiq edilir.

"Üzvi kimya kafedrasının professor-müəllim heyəti:

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oglu-akademik, kafedra müdiri

Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-k.ü.e.d, professor

İsmayılov Valeh Mehrəli oğlu- k.ü.e.d, professor

Yusubov Niftalı Nadir oğlu- k.ü.e.d, professor

Qurbanova Məlahət Müsrət qızı- k.ü.e.d, professor

Şıxalıyev Namiq Qürbət oğlu- k.ü.e.d, professor

Həsənova Ülviyyə Əliməməd qızı- k.ü.e.d, professor

Hüseynova Afət Temir qızı- k.ü.e.d., professor əvəzi

Məmmədova Zara Əli qızı- k.ü.f.d,dosent

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı- k.ü.f.d,dosent

Rəhimova Almaz Qənbər qızı- k.ü.f.d,dosent

Quliyev Əhmədağa Nemət oğlu- k.ü.f.d,dosent

Məmmədov İsgəndər Əlirza oğlu- k.ü.f.d,dosent

Əliyeva Elmira Çərkəz qızı- k.ü.f.d,dosent

İsmiyev Arif İdris oğlu- k.ü.f.d,dosent

Nağıyeva İnara Tofiq qızı- k.ü.f.d,dosent

Sadıxova Nurlana Dilqəm qızı- k.ü.f.d,dosent

Qasımov Rakif Ağakişi oğlu- k.ü.f.d,dosent

Əsgərova Ülviyyə Fəxrəddin qızı- k.ü.f.d,dosent

Qarazadə Xatirə Ağacəlil qızı- k.ü.f.d., müəllim

Tədris-köməkçi heyəti:

1. Cavadova Leyla Ağacavad qızı - k.ü.f.d., böyük laborant

2. Mirbağırova Gülnar Mirəli qızı - k.ü.f.d., böyük laborant

3. Muradova Fəridə Mustafa qızı - k.ü.f.d., böyük laborant

4. Qurbanova Nuranə Vaqif qızı - k.ü.f.d., laboratoriya mudiri

5. Sərdarova Tahirə Abdulla qızı - böyük laborant

6. Zeynalova Sevda Nəriman qızı - böyük laborant

7. Novruzova Rəna Yusif qızı - böyük laborant

8. Əsgərova Şüküfə Əbdül qızı - böyük laborant

9. Məmmədbəyli Arzu Rafiq qızı - böyük laborant

10. Mehdiyeva Kəmalə Nəsimi qızı - laborant

11. Abdullayeva Afaq Ayaz qızı – laborant

Kafedranın elmi tədqiqatlarının əsas isti­qa­mətini müasir üzvi kimya və kimya sənayesinin aktual problemləri təşkil edir.

 

Elmi istiqamət

Laboratoriya və ya qrupun adı

Əlaqələndirici

“Zərif üzvi sintez” elmi tədqiqat laboratoriyası

Qrup 1.

dos.F.N.Nağıyev, dos.Ə.N.Xəlilov, k.ü.­f.d.G.Ş.Dürüskari, A.R.Əsgərova

 

Qrup 2.

k.ü.e.d. X.Ə.Əsədov, k.ü.f.d. E.Z.Hüseynov, A.Ş.Səfərova

 

Qrup 3.

Məsul şəxs k.ü.e.d.,prof.N.Q.Şıxalıyev

k.ü.f.d. X.A.Qarazadə, k.ü.f.d. G.Z..Məmədova, N.E.Əhmədova, G.T.Süleymanova

 Sənaye kimyası tədqiqat laboratoriyası

Qrup 4.

 k.ü.e.d., prof.Ü.Ə.Hə­sə­no­va­,

Ə.E.Hüseynzadə,S.F.Hacıyeva

Tədris proqramı

Каfedrada мüxtəlif istiqamətlər üzrə aşağıdakı təhsil proqramları hazırlanmışdır:                                                                                       

 

              Proqramın adı

                 Ixtisas, fakültə.

         Həmmüəlliflər

1

“Üzvi kimya”

050110 - biologiya

Prof. N.Q.Şıxalıyev

dos.R.A.Qasımov

dos.Ə.N.Quliyev

dos. İ.Ə.Məmmədov

2

“Ümumi kimya”

050505 - biologiya

Prof. N.Q.Şıxalıyev

dos.R.A.Qasımov

dos.Ə.N.Quliyev

dos. İ.Ə.Məmmədov

3

“Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları”

050504

dos. Z.A,Məmmədova

4

“ Metalüzvi birləşmələr”

060504

Dos. M.Ə.Axundova

5

“Ətirli maddələr kimyası”

050641

Prof. N.Q.Şıxalıyev

dos.R.A.Qasımov,dos.Ə.N.Quliyev

Məmmədov İ.Ə., dos

6

Feremonlar

060504

Qarazadə X.A., k.ü.f.e.d.

Sadığova N.D., dos.

7

“Zərif üzvi sintez”

060504

 Qarazadə X.A., k.ü.f.e.d.

8

Üzvi birləşmələrin fizioloji fəallığının quruluşdan asılılığı

060504

İsmayılov V.M.,Yusubov N.N.

Məmmədov İ.Ə.

9

«Конформационный анализ»

060504

Исмайлов В.М.,Юсубов Н.Н

Мамедов И.А.

10

«Общая химия »

050505

Исмайлов В.М.,Юсубов Н.Н

11

«Зависимость фи­зи­о­ло­ги­чес­кой активности от строения органических соединений»

060504

Исмайлов В.М.,Юсубов Н.Н

Мамедов И.А

 Elmi nəşrlər

İmpakt-fak­to­rulu jur­nal­larda çıxan məqalələr haqqında məlumat

 1.  

Phenazine-1,6-dicarboxamides: Redox-Responsive Molecular Switches

Məqalə

“A”

 

Journal of the American Chemical Society, 142(1), 60-63, 2020

https://doi.org/10.1021/jacs.9b11160

 

4

Jingwei Yin,

Ali N. Khalilov,

Pandi Muthupandi, Ruby Ladd, Vladimir B. Birman

 1.  

Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of Acetoacetanilide Based Reaction Products.

Məqalə

“A”

 

Molecules, 25(9), 2235, 2020.

https://doi.org/10.3390/molecules25092235

13

Farid N. Naghiyev, Jonathan Cisterna,

Ali N. Khalilov,

Abel M. Maharramov, Rizvan K. Askerov, Khammed A. Asadov, Ibrahim G. Mamedov, Khaver S. Salmanli, Alejandro Cardenas, Ivan Brito.

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 1-(2-fluoro­phen­yl)-1H-tetra­zole-5(4H)-thione.

Məqalə

“С”

Acta Cryst. E76, 1007-1011, 2020.

https://doi.org/10.1107/S2056989020007033

5

R. K. Askerov,

A. M. Maharramov,

A. N. Khalilov,

M. Akkurt,

A. A. Akobirshoeva,

V. K. Osmanov,

A. V. Borisov

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-3-[(4-methylbenzyliciene)amino]-5-phenyithia-zolidin-2-iminium bromide N,N-dimethyl-formamide monosolvate

Məqalə

“С”

Acta Cryst. E76, 1694-1698, 2020.

DOI: 10.1107/S2056989020012712

5

G. S. Duruskari,

A. N. Khalilov,

G. Z. Mammadova,

S. T. Çelikesir, M. Akkurt, A. A. Akobirshoeva and A. M. Maharramov

 1.  

(E)-1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-(3-nitrobenzylidene)hydrazine: crystal structure and Hirshfeld surface analysis

Məqalə

“C”

Acta Crystallographic Communications E, volume 76, part 8, august 2020, pages 1291-1295

10.1107/S2056989020009433

6s

G.T. Suleymanova Atioglu Z.

Akkurt, M.

Shikhaliyev, N.Q.

Babayeva, G.V.

Gurbanova N.V

Mammadova, G.Z.

Sixberth M

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-4-{2,2-dichloro-1-[(3,5-dimethylphenyl)diazenyl]ethenyl}- N , N -dimethylaniline

Məqalə

“C”

Acta Crystallographic Communications E, volume 76, part 8, august 2020, pages 1251-1254

10.1107/S2056989020009202

4

G.T. Suleymanova Özkaraca K.

Akkurt M.

Shikhaliyev N.Q.

Askerova U.F

Mammadova G.Z.

Shadrack D.M

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-1-(2,6-dichlorophenyl)-2-(2-nitrobenzylidene)hydrazine

Məqalə

“C”

Acta Crystallographic Communications E, volume 76, part 8, august 2020, pages 1173-1178

10.1107/S2056989020008567

6

G.T. Suleymanova Celikesir S.T

Akkurt, M.

Shikhaliyev, N.Q.

Babayeva, G.V.

Gurbanova N.V

Mammadova, G.Z.

Bhattarai A.

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-{2,2-dichloro-1-[( E )-2-(4-methylphenyl)diazen-1-yl]ethenyl}- N , N –dimethylaniline

Məqalə

“C”

Acta Crystallographic Communications E, volume 76, part 7, july 2020, pages 1122-1125

10.1107/S2056989020007744

4

G.T. Suleymanova Özkaraca K.

Akkurt M.

Shikhaliyev N.Q.

Askerova U.F

Mammadova G.Z.

Sixberth M

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-{2,2-dichloro-1-[( E )-(4-chlorophenyl)diazenyl]­ethenyl}- N , N -dimethylaniline

Məqalə

“C”

Acta Crystallographic Com-munications E, volume 76, part 7, july 2020, pages 1033-1037

10.1107/S2056989020007549

5

G.T. Suleymanova Atioglu Z.Akkurt, M.

Shikhaliyev, N.Q.

Mukhtarova S.H

Toze F.A.A

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-{2,2-dichloro-1-[( E )-(4-fluorophenyl)­diazenyl]ethenyl}- N , N -dimethylaniline

Məqalə

“C”

Acta Crystallographic Com-munications E, volume 76, part 7, june 2020, pages 811-815

10.1107/S2056989020006106

5

G.T. Suleymanova Özkaraca K.

Akkurt M.

Shikhaliyev N.Q.

Askerova U.F

Shikhaliyeva İ.M.

Bhattarai A.

 1.  

Halogenated Diazabutadiene Dyes: Synthesis, Structures, Supramolecular Features, and Theoretical Studies

 

Məqalə

“A”

Molecules 2020, 25(21), 5013;

https://doi.org/10.3390/molecules25215013

15

G.T. Suleymanova Valentine G. Nenajdenko

Namiq G. Shikhaliyev

Abel M. Maharramov Khanim N. Bagirova

Alexander S. Novikov Victor N. Khrustalev Alexander G. Tskhovrebov

 1.  

Синтез функционализированных би­цик­ли­ческих соединений на основе заме­щен­ных арилэтилиденмалононитрилов

Məqalə

“C”

Журнал Органической Химии. 2019, т.55, №12, ст.1933–1937. (İF 0.62)

5

Ф.Н.Нагиев,

И.Г.Мамедов, Х.А.Асадов, П.В.Дороватовский, В.Н.Хрусталев, А.М.Магеррамов

 1.  

Antibacterial activity of 2-amino-3-cyano­py­ridine derivatives

Məqalə

“A”

Mendeleev communications. 2020, vol.30, iss.4, p.498–499. (İF 1.69)

2

Ibrahim Mamedov,

Farid Naghiyev,

Abel Maharramov, Owens Uwangue,

Anne Farewell,

Per Sunnerhagen,

Mate Erdelyi

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface ana­ly­sis of phenyl(5,7,8a-triphenyl-1,2,3,7,8,8a-he­­xahydroimidazo[1,2-a]py­ri­­­din-6-yl)me­tha­­none with an unknown sol­vent

Məqalə

“C”

Acta Crystallographica Ssection E. 2020, E76, p.1365–1368. (İF 0.45)

4

Gunay Z. Mammadova, Ibrahim Farid N. Naghiyev,

G. Mamedov,

Afet T. Huseynova, Sevim T.Celikesir, Mehmet Akkurt,

Anzurat A.Akobirshoeva

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface ana­lysis of 6-benzoyl-3,5-diphenylcyc­lo­hex-2-en-1-one

Məqalə

“C”

Acta Crystallographica Section E. 2020. E76, 720–723. (İF 0.45)

4

Farid N. Naghiyev, Mehmet Akkurt,

Rizvan K. Askerov, Ibrahim G. Mamedov, Rovnag M. Rzayev,

Taras Chyrkad,

Abel M. Maharramov

 1.  

Structure and Electrophysical properties of poyvinyldene fluoride ( PVDF) /magnetite nanocomposites

Məqalə B

 

Journal of Thermoplastic Composite Materials 2020, Vol. 33(1) 138–149 https://doi.org/10.1177/0892705718796542

11

M.A.Ramazanov, H.A.Shirinova,

Luca Di Palma,

A.M. Maharramov

 1.  

Theoretical and experimental investigation the particle size distribution and magnetic properties of the PP+Fe3O4 nanocomposites

Məqalə

“A”

Journal of Thermoplastic Composite Materials 2020, Vol. 33(1) 125–137 Impact factor 1,430 https://doi.org/10.1177/0892705718804578

 

12

Mahammadali A.Ramazanov,

Abel M.Maharramov, Rasim A.Ali-zada, Habiba A.Shirinova, Flora V.Hajiyeva

 1.  

Исследование методом рентгеноструктурного анализа комплекса меди(ii) с бис(4,4’-(этан-1,2 диилбис(азанедиил))бис(3-(2-(4 фторфенил)гидразинил)пентан-2-оном)

Məqalə

“C”

Журнал Структурной химии, №6, 2020, 952-958

7

Маммадова Г. З.,

Ф.Н. Бахманова

Ф.О. Мамедова

С.Р. Гаджиева

Ф.М. Чырагов

 1.  

Crystal Structure and Hirshfeld Surface Analysis of (E)-1-(4-Bromophenyl)-2-(2,2-Dichloro-1-(4-Fluorophenyl) Vinyl)Diazene

Məqalə C

Crystallography Reports, 2020, Vol. 65, No. 7, pp. 1169–1172. © Pleiades Publishing, Inc., 2020.

4

N. Q. Shikhaliyev,

K. N. Bagirova,

A. A. Niyazova,

J. Cisterna,

A. Cordenas,

I. Brito

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-3-(benzylideneamino)-5-phenylthiazolidin-2- iminium bromide

Məqalə

“C”

Acta Cryst.  (2020). E76, 427–431                                                                   https://doi.org/10.1107/S2056989020001899

5

Gulnara Sh. Duruskari,          Mehmet Akkurt,            Taras Chyrka                                          Abel M. Maharramov

G. Z. Mammadova.

 1.  

Pnictogen bonding in coordination chemistry.

Icmal

Məqalə

“A”

Coordination Chemistry Reviews, 418, 213381, 2020

14

K.T. Mahmudov, A.V. Gurbanov,

V.A. Aliyeva,

G. Resnati,

A.J.L. Pombeiro

 1.  

TEMPO in metal complex catalysis

Icmal

Məqalə

“A”

Coordination Chemistry Reviews, 423, 213482, 2020

24

M. Zhen,

K.T. Mahmudov,

V.A. Aliyeva,

A.V. Gurbanov,

A.J.L. Pombeiro

 1.  

New metal chelate constructed from Ni(NCS)2 and 1,2-diphenyl-1,2-bis((phenyl (pyridin-2-yl)methylene)-hydrazono)ethane

Məqalə

“A”

 

Inorganica Chimica Acta, 509, 119707, 2020

8

Gh. Mahmoudi,

E. Zangrando,

A. Frontera,

A.V. Gurbanov,

D.A. Safin

 1.  

Resonance. assisted chalcogen bonding as a new synthon in the design of dyes

Məqalə

“A”

 

Chemistry - A European Journal, 26, 1-6, 2020

6

A.V. Gurbanov,

M.L. Kuznetsov,

K.T. Mahmudov,

A.J.L. Pombeiro,

G. Resnati

 1.  

Role of substituents on resonance assisted hydrogen bonding vs. intermolecular hydrogen bonding

Məqalə

“A”

 

CrystEngComm., 22, 628-633, 2020

6

A.V. Gurbanov,

M.L Kuznetsov.,

S.D. Demukhamedova, I.N. Alieva,

N.M. Godjaev,

F.I. Zubkov,

K.T. Mahmudov, A.J.L. Pombeiro

 1.  

Mechanochemical and Conventional Synthesis of Copper(II) Coordination Polymers Bearing Arylhydrazone of Acetoacetanilide and Their Catalytic Activity in Conversion of Acetone to Acetic Acid

Məqalə

“A”

 

ChemistrySelect, 5, 7923-7927, 2020

5

A.V. Gurbanov, L.M.D.R.S. Martins, M.N. Kopylovich, M., Sutradhar,

F.I. Zubkov,

K.T. Mahmudov, A.J.L. Pombeiro

 1.  

Zinc(II) complexes derived from 2-formylpyridine nicotinoyl hydrazone as organic blocker: Syntheses, crystal architectures, Hirshfeld surface analyses and DFT studies

Məqalə

“A”

 

Journal of Molecular Structure, 129614, 2020, Captadı

9

Gh. Mahmoudia,

H. Chowdhury,

B.K. Ghosh,

M. Kubicki,

A. Bartyzel,

J.M. White,

I. Alkorta,

A.V. Gurbanov, D.A.Safin

 1.  

4-(3-Methoxyphenyl)-5-(2-thienylmethyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-selone: synthesis, structural characteristics and reactions

Məqalə

“A”

 

Journal of Molecular Structure

(2020) https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.129537

 

[İF 2.463 (2019)]

33

V.K.Osmanov R.K.Askerov E.V.Chipinsky G.N.Borisovaa

V.N.Khrustalev A.O.Chizhov

A.S.Peregudov J.Cisterna

I.Brito

A.V.Borisov

 1.  

Reactions of α-Chloro-α-phosphonopropionic Acid Trichloride with Nucleophilic Reagents

Məqalə

“C”

 

Russian Journal of General Chemistry

(2020), Vol. 90, No. 8, pp. 1447–1452

[İF 0.716 (2019)]

6

G.E.Allakhverdieva, V.M.Ismailov

 I.A.Mamedov

R.K.Askerov

 N.N.Yusubov

 1.  

Продукты кон­ден­­сации аль­де­ги­дов и фе­нил­ти­о­золидина, по­лу­чен­ного на ос­но­ве ди­бром­этил­бен­зола

Məqalə

“C”

 

ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, 2020, том 56, No 4, с. 636–640,

DOI:10.31857/S0514749220040175

5

Г.Ш.Дурускари*

А. Р. Аскерова

Х. Н. Алыева

С. А.Мусаева

А.М.Магеррамoв

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 1-(2-fluoro­phen­yl)-1H-tetra­zole-5(4H)-thione.

Məqalə

 “С”

Acta Cryst. E76, 1007-1011, 2020. 

https://doi.org/10.1107/S2056989020007033

5

R. K. Askerov,

A. M. Maharramov,

A. N. Khalilov,

M. Akkurt,

A. A. Akobirshoeva,

V. K. Osmanov,

A. V. Borisov

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-3-[(4-methylbenzyliciene)amino]-5-phenyithia-zolidin-2-iminium bromide N,N-dimethyl-formamide monosolvate

Məqalə

 “С”

Acta Cryst. E76, 1694-1698, 2020. 

DOI: 10.1107/S2056989020012712

5

G. S. Duruskari,

A. N. Khalilov,

G. Z. Mammadova,

 S. T. Çelikesir, M. Akkurt, A. A. Akobirshoeva and A. M. Maharramov

 1.  

Antimicrobial activity of novel functionally substituted monocyclic and spirocyclic cyclohexane derivatives

məqalə

С

Pakistan J. Zool., 2020, vol.52, No.1, pp. 413-416

İF 07

4

İsmiyev A.İ.

Shoaib M.

Ganbarov K.G.

İsrayilova A.A.

Umar S.

 1.  

Synthesis, crystal structure and antibacterial properties of 6-methyl-2-oxo-4-(quinolin-2-yl)-1, 2, 3, 4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate.

Məqalə

A

Journal of Molecular Structure, p.128581, 2020. Impact Factor: 2.463

 

 

25

Huseynzada, A.E., Jelsch, C., Akhundzada, H.N., Soudani, S., Nasr, C.B., Doria, F., Freccero, M.,Hasanova U.

 1.  

The role of diazacrown ether in the enhancement of the biological activity of silver nanoparticles

məqalə

С

Turkish Journal of chemistry, 2019, 43(6), p. 1711-1721

10

Hajiyeva S.

Hasanova U.

Gakhramanova Z.

Israyilova A.

Ganbarov K.

Gasimov E.

Rzayev F.,Eyvazova G.

Huseynzada A.

Aliyeva G.,Hasanova I.

 1.  

Design, synthesis,characteri­zation,biological evaluation,and molecular docking studies of novel 1,2-aminopropanthiols substituted derivatives as selective  carbonic anhydrase, acetylcholinesterase and a- glycosidase enzymes inhibitors

məqalə

С

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

 

   A.T.Hüseynova

 1.  

Некоторые превращения моно-и дихлорфосфонуксусного альдегида

məqalə

С

Журнал Общей Химии 2020, Т90,№1, с.118-123 DOI:10.3157/SOO44460X2008012X

 

Н.Н.Усубов,

В.М.Исмаилов

И.А.Мамедов,

Н.Д. Садыхова

 

 1.  

Взаимодействие трихлорангидрида α-хлор-α-фосфонпропиновой кислоты с нуклеофильными реагентами

məqalə

С

Журнал Общей Химии 2020, Т90,№8, с.1240-1246 DOI:10.31857/SOO44460X2008012О

 

 Н.Н.Усубов, В.М.Исмаилов

И.А.Мамедов,

Р. А.Аскеров

 1.  

Completely regioselective N-tosylation of 5-acetyl-4-aryl-6-hydroxy-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydroindazoles

məqalə

С

Russian Journal of General Chemistry, 2020, vol.90, №2, pp.187-195

 

İsmiyev A.İ.,

Dotsenko V.V.

Bespalov A.V.

Netreba E.E.

Maharramov A.M.

 1.  

Synthesis and biological    activity of  8-(dialkylamino)-3-aryl-6-oxo-2,4-dicyanobicyclo[3.2.1]octane-2,4-dicarboxylic acids diethyl esters

məqalə

С

Russian Journal of General Chemistry, 2020, vol.90, №8, pp.1418-1425

 

   İsmiyev A.İ.,

 Shoaib M.

Dotsenko V.V.,

Ganbarov K.G.

İsrailova A.A.

 Maharramov A.M.

 1.  

Synthesis and structure     of  new 2,4-dicyano-6-oxo-3-phenylbicyclo [3.2.1]octane-2,4-dicarboxylates

məqalə

С

Russian Chemical Bulletin, International Edition, 2020, vol.69, №10, pp.1938-1943

 

   İsmiyev A.İ.,

 Dotsenko V.V.

Bespalov A.V

Netreba E.E.

Maharramov A.M

 1.  

СИНТЕЗДИХЛОРДИАЗАДИЕНОВ НА ОСНОВЕ 4-МЕТОКСИ­БЕНЗАЛЬ­ДЕ­ГИ­­ДА И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕН­НОСТИПОЛУЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ

məqalə

С

Журнал органической химии, Том: 56Номер: 2 Год: 2020 Страницы: 173-181 DOI: 10.1134/S1070428020020013

 

 

 

 Н. Г. Шихалиев,

У. Ф. Аскерова,

 С. Г. Мухтарова, A. A. Ниязова,  

A. M. Mагеррамов,

П. В. Дороватовский,

 В. Н. Хрусталев,

 В. Г. Ненайденко

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-4-{2,2-dichloro-1-[(3,5-dimethylphenyl)diazenyl]ethenyl}- N , N -dimethylaniline

məqalə

С

Acta Crystallographic Com-munications E, volume 76, part 8, august 2020, pages 1251-1254

10.1107/S2056989020009202

 

Özkaraca K.,

Akkurt M.,

Süleymanova G.T

Shikhaliyev N.Q.,  Askerova U.F

Mammadova G.Z.,

Shadrack D.M

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-{2,2-dichloro-1-[( E )-2-(4-methylphenyl)diazen-1-yl]ethenyl}- N , N –dimethylaniline

məqalə

С

Acta Crystallographic Com-munications E, volume 76, part 7, july 2020, pages 1122-1125

10.1107/S2056989020007744

 

Özkaraca K.,Akkurt M.,Süleymanova G.T

Shikhaliyev N.Q.,  Askerova U.F

Mammadova G.Z.,

Sixberth M

 1.  

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 4-{2,2-dichloro-1-[( E )-(4-fluorophenyl)diazenyl]ethenyl}- N , N -dimethylaniline

məqalə

С

Acta Crystallographic Com-munications E, volume 76, part 7, june 2020, pages 811-815

10.1107/S2056989020006106

 

Özkaraca K.,Akkurt M.,

Süleymanova G.T

 Shikhaliyev N.Q,  Askerova U.F

Shikhaliyeva İ.M.,

Bhattarai A.

 1.  

Synthesis and bioaktivity of new analogue of bicyclic 1- azafagomine

məqalə

С

ChemistrySelect 2020,4,13384-13387

 

F.N.Axundova,    M.M.Kurbanova

M.J.Alves,

A.E.Hüseynzade,

Afsun Suiayev

 1.  

The synthesis of opticaIIy active methyl 2,7,7-trimethyl-5-oxo-4-(4- metho­xyphenyl)-1,4,5,6,7,8 hexahidroxynolin-3-carboxylate based on modified Hans reaction

məqalə

С

International Scientific Journal Theoretical   Applied Science p- ISSN: 2308-4944(print)

 e-İSSN:2409-0085( online)

Year:2020 İssue: 03 Volume:83

Published: 30.03.2020

http://T-Science.org

 

  M.M.Kurbanova,

Kh.A.Asadov,

E.Z.Huseyinov,

A.S.Safarova,

F.M.Abdullayeva

 

 1.  

The synthesis of  new 3,5-dialkyl (phenyl) derivatives of pyrrole-2-carboxylates

məqalə

С

International Scientific Journal Theoretical   Applied Science p- ISSN: 2308-4944(print)

 e-İSSN:2409-0085( online)

Year:2020 İssue: 07 Volume:87

Published: 30.07.2020 http://T-Science.org

 

Akad. A.M.Maharramov,  M.M.Kurbanova, A.S.Safarova, E.Z.Huseyinov

 1.  

Comparative study of the effect of gamma-radiation on the structural and thermophysical properties of nitrile-butadiene rubber filled with different nanometal oxides.

məqalə

С

   2020 Problems of Atomic Science and Technology 125(2):39-46

 

 

Khankishiyeva, R. F., Mammadov, S. M., Akhundzada, H. N., Mammadov, J. S., Azadaliyev, A. I., Ismayilova, P. I., & Mammadova, G. A.

 1.  

Synthesis, crystal structure and antibacterial properties of 6-methyl-2-oxo-4-(quinolin-2-yl)-1, 2, 3, 4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

məqalə

С

Journal of Molecular Structure, 128581

 

 

Huseynzada, A. E.,

Jelsch, C.,

Akhundzada, H. N., Soudani, S.,

 Nasr, C. B.,

Doria

 1.  

EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE CROSSLINKING PROCESS OF NITRILE-BUTADIENE RUBBER WITH TRIAZINE AND MALEIC COMPOUNDS.

məqalə

С

Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials Vol, 12(3), 81-87.

 

 

MAMMADOV, S., AKHUNDZADA, H., KHANKISHIYEVA, R., MAMMADOV, J., MAMMADOVA, G., ISMAYILOVA, P., ... & MIRZAYEV, M.

 1.  

The synthesis of optically active methyl 2,7,7- trimethyl-5-oxo-4- (4-methoxyphenyl) -1,4,5,6,7,8- hexahydroxynolin-3-carboxylate based on modified hans reactio

Məqalə

c

 

ISJ Theoretical & Applied Science

03(83) 2020 USA

 

 

6

 

 

A.S. Safavora,

Kurbanova M.M.

Abdullayeva F.M

Asadov Kh. A

Huseynov E.Z.

 1.  

The synthesis of new 3,5-dialkyl (phenyl) derivatives of pyrrole-2-carboxylates

 

 

Məqalə

c

ISJ Theoretical & Applied Science 07(87) 2020 USA

 

4

A.M. Maharramov

A.S. Safavora,

Kurbanova M.M.

Huseynov E.Z.

 

Xaricdə çap olunmuş məqalələrin siyahısı

3.

Концентрирование ионов cеребра синтетическим сорбен­том из водных растворов

 

Məqalə

Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки, т. 13, № 1, 2019, с.45-49

5

Эфендиева H. T. Магеррамов  A.M.

Ф. М. Чырагов

Respublikada  çap olunmuş məqalələrin siyahısı

 

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyatın, jurnalın adı və sayı

İşin həcmi (səh.)

Həmmüəlliflər

 1.  

Syhthesize of (E)-1-(4-halogenphenyl)-2-(2.2-dixhoro-1-(4-fluorophenyl)vinyl)diaznes and them X-ray stuructural analysis

Məqalə

New materials, compounds and applications, 2020, vol 4, №2, pp 94-98

5

G.T. Suleymanova V.N.Khrustalyov

V.G.Nenaydenko

A.M.Maharramov

Kh.N.Bagirova

A.A.Niyazova

N.G.Shikhaliyev

 1.  

Dixlordiazadienlərin sintezində funsional qrupların təsiri və kristalların formalaşmasında qeyri-kovalent əlaqələrin rolu

Məqalə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi “Xəbərlər məcmuəsi”, 2019, №4 (78), 45-53

9

G.T. Suleymanova N.Q.Şıxaliyev

Ü.F.Əsgərova

S.H.Muxtarova

A.V.Qurbanov

İ.M.Şıxaliyeva

A.M.Məhərrəmov

V.G.Nenaydenko

 1.  

Dixlordiazadienlər əsasında triazolların sintezi

Məqalə

Pedaqoji Universiteti Xəbərləri, 2019, C67, №3, 58-66

9

G.T. Suleymanova A.A.Abdullayeva

N.E.Əhmədova

C.Q.Qənbərova

G.V.Babayeva

N.V.Qurbanova

N.Q.Şıxaliyev

A.M.Məhərrəmov

 1.  

4-metil benzaldehid əsasında dixlordiaza-butadienlərin sintezi

Məqalə

Pedaqoji Universiteti Xəbərləri, 2020, C68, №1, 39-47

9

Qacar A.M., Əbdülov M.S., İbrahimova Ş.A., Süleymanova G.T.,

Babayeva G.V., Şıxaliyev N.Q., Məhərrəmov A.M

 1.  

Synthesis and antimicrobial properties of some thiazole and pyridine derivatives

Məqalə

New Materials, Compounds and Applications. 2020, vol.4, №1, s.5-9.

5

Farid N. Nagıyev

Ayten R. Asgarova,

Abel M. Maharramov, Almaz G.Rahimova, Mushkinaz A. Akhundova,

Ibrahim G. Mamedov

 1.  

Synthesis of new pyrane and cyclo­he­xa­no­ne derivatives on the base of some K­noe­ve­na­gel adducts

Məqalə

Azerbaijan Chemical Journal. 2020, №2, s.39-47

9

F.N.Nagıyev

 1.  

Synthesis of new pyrane and cyclo­he­xa­no­ne derivatives on the base of some K­noe­ve­na­gel adducts

Məqalə

Azerbaijan Chemical Journal. 2020, №2, s.39-47

9

F.N.Nagıyev

 1.  

Dixlordiazadienlərin sintezində funsional qrupların təsiri və kristalların forma­laş­masında qeyri-kovalent əlaqələrin rolu

Məqalə

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi “Xəbərlər məcmuəsi”, 2019, №4 (78), 45-53

 

  N.Q.Şıxaliyev,  Ü.F.Əsgərova

S.H.Muxtarova,A.V.Qurbanov

Süleymanova G.T,İ.M.Şıxaliyeva

Aka.A.M.Məhərrəmov,V.G.Nenaydenko


Benəlxalq konfransda çap olunmuş tezislərin  siyahısı

 

 1.  

Synthesis of optically active 2,4-dinitro-1,3-diphenylbutan-1-one based new chiral organocatalyst

Tezis

Second International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists, 2020, 03-06 mart, Bakı, Azərbaycan

1

E.Z.Hüseynov

 1.  

Кристаллическая структура комплекса меди бис(3-(п-фтор-фенилазо)-пентадион-2,4)-этилен диимином

 

Tezis

Bсероссийская научная конференция Марковниковские чтения: Органическая химия От марковникова до наших дней. Школа-конференция молодых ученых «Органическая химия: традиции и современность» 17-20 января 2020. с.174

 

1

Г.З.Мамедова

Бахманова Ф.Н. Мамедова Ф.О.

Гаджиева С.Р.

Чырагов Ф.М.

 1.  

PALLADIUM (II) MEDIATED ACTIVATION OF HALONITRILES

 

Tezis

III International Workshop on Chemistry of Group 11 Elements. NOVA School of Science and Technology. January 30 to 31, 2020, Caparica, Portugal, FCP 07, p 56.

 

1

A.V. Gurbanov

 K.T Mahmudov.

A.J.L. Pombeiro

 1.  

Концентрирование ионов cеребра синтетическими сорбентами.

 

Tezis

Azərbaycan Respublkasi Təhsil Nazirliyi Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kimya Texnologiyasi Və Mühəndisliyinin İnnovativ İnkişaf Perspektivləri” Beynəlxalq elmi konfrans, Sumqayıt, 28-29 noyabr 2019-cu il, səh. 136.

 

Н.Т.Эфендиева, А.М.Магеррамов, Ф.М.Чырагов.

5.

Use of furan-ring containing schiff base coupled with silica nanoparticles for sand consolidation process

 

Tezis

 

9th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems”, Book of Abstracts THERMAM-2020, p.33, Rostock, Germany

1

Hasanova Ulviyya

Sənan Əliyev, Əlibala Əliyev, Sərvinaz Hacıyeva

6.

Comparative study of scale inhibition ability of Schiff base and corresponding crown-ether

Tezis

9th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems”, Book of Abstracts THERMAM-2020, p.78, Rostock, Germany.

1

Könül Əmraliyeva, Sərvinaz Hacıyeva, Mircavid Ağayev

7.

Preparation of novel chemical material for sand consolidation

Tezis

 

9th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems”, Book of Abstracts THERMAM-2020, p.19, Rostock, Germany.

1

Hasanova Ulviyya, Alibala ALIYEV, Gunel ALIYEVA, Ilaha HASANOVA, Elvin IBRAHIMLI, Zarema GAHRAMANOVA

8.

Synthesis of supramolecular assemblies of nickel nanoparticles with new schiff bases

Tezis

9th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems”, Book of Abstracts THERMAM-2020, p.63, Rostock, Germany.

1

Hasanova Ulviyya. Gunel ALIYEVA, Gultakin MEHRALIYEVA, Gunel ABDULLAYEVA, Gonca EYVAZOVA

9.

The use of Graphene Oxide as a Fertilizer Additive

Tezis

International Conference on Advanced Materials Science & Engineering and High Tech Devices Applications; Exhibition (ICMATSE 2020), October 2-4, 2020, Gazi University, Ankara, TURKEY

1

Hasanova Ulviyya, Gakhramanova Z.O., Eyvazova G.M., Guliyeva N.A. Zarbaliyev B.F

 

Heterogeneous biomimetic catalyst for oxidation of cyclohexane

 

5th İnternational Conference on Bioinspired and Biobased Chemistry and Materials, 2020,Nice-France, BG-OR-01

 

İ.T.Nağıyeva,S.Aghamammadova, L.Gasanova, T.Nagiev

Respublikada çap olunmuş tezislərin siyahısı

 

 

İşin adı

İşin növü

Nəşriyyatın, jurnalın adı və sayı

İşin həcmi (səh.)

Həmmüəlliflər

1.

4-hid­rok­si­ben­zal­dehid əsa­sın­da yeni Şiff əsa­­sının sin­te­zi

 

Tezis

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 97-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kim­ya: Nəzəri və tətbiqi tədqiqatlar” tələbələrin I virtual elmi kon­frans. Bakı, Azərbaycan. 2020

1

Ü.Ə.Həsənova

Ə. E. Hüseynzadə

R.N. Qənbərova

 N.R. Əmrahov

S.F. Hacıyeva

M.M. Ağayev

2.

Polivalentli yod üzvi birləşməsinin sintezi

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tət­bi­qi tədqiqatlar. Tə­lə­bə­lərin I virtual elmi kon­fransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

1

N.E.Əhmədova

K.R. Nadirova

A.M.Məhərrəmov

X.C. Qarazadə

N.Q. Şıxaliyev

3.

(E)-1-(1-(O-nitrofenil)-2.2-dixlorovinil)-2-(3-halogenfenil)diazenlərin sintezi

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

G.T.Süleymanova

B.N.Ələkbərova N.V.Qurbanova G.V.Babayeva N.Q.Şıxaliyev A.M.Məhərrəmov

4.

4-metoksibenzaldehid əsasında (E)-1-(2.2-dibromo-1-(4-metoksifenil)vinil)-2-fenildiazenin sintezi

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

G.T.Süleymanova

G.U. Zamanova Ü.F.Əsgərova S.H.Muxtarova N.Q.Şıxaliyev A.A.İsrafilli

5.

Metil-2-fenil-(2-fenilhidrazono)asetatların E/Z izomerlərinin effektiv sintezi

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

G.T.Süleymanova

İ.E.Süleymanov A.M.Məhərrəmov Ə.Ə.Babazadə A.M.Qacar İ.M.Şıxaliyeva V.E.Qənizadə N.Q.Şıxaliye

6.

E-1-(2.2-dixloro-1-(p-toluol)vinil)-2-(4-nitrofenil)diazenin sintezi və antimikrob xüsusiyyətləri

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

G.T.Süleymanova

N.K.Əliyeva

A.M.Qacar N.V.Qurbanova M.S.Abdulov N.Q.Şıxaliyev

7.

Metoksi fenilsirkə turşusunun hidrozo törəmələrinin sintezi

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

G.T.Süleymanova

N.Ə.Qənbova Ü.F.Əsgərova S.H.Muxtarova N.P.Pirverdiyeva N.Q.Şıxaliyev

8.

Синтез и кристаллическая структура [1-(2-метоксифенил)-1,4-дигидро-5Н-тетразо-5- тион)-(1,10-фенантролин)]кадмия(II), Cd2(C8H7N4O1S1)4(C12H8N2)

Tezis

“Analitik kimya” kafedrasının yaradılmasının 85 illiyinə həsr olunmuş “Koordinasion birləşmələr kimyası” VIII Respublika Elmi konfransı, 22-23 dekabr, 2020

 

2

Р.К.Аскеров А.М.Магеррамов В.Н.Хрусталев

В. К.Османов А.В.Борисов

9.

Nitrobenzoy aldehidi əsasında 4-azido-2-(4-metoksi fenil)-5-(4-nitrofenil)-2h-1,2,3-triazolun sintezi

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

C.Q. Qənbərova

A.A.Abdullayeva

İ.M.Şıxaliyeva

A.M.Məhərrəmov

 N.Ə. Məmmədova

N.Q.Şıxalıyev

10.

Polivalentli yod üzvi birləşməsinin sintezi

 

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

1

K.R. Nadirova A.M.Məhərrəmov

 X.C. Qarazadə

 N.E. Əhmədova

N.Q.Şıxalıyev

11

4-metoksibenzaldehid əsasında (E)-1-(2.2-dibromo-1-(4-metoksifenil)vinil)-2-fenildiazenin sintezi

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

G.U. Zamanova,dosÜ.F.ƏsgərovaS.H.Muxtarova,Süleymanova G.T

N.Q.Şıxaliyev,A.A.İsrafilli

12

Metoksi fenilsirkə turşusunun hidrozo törəmələrinin sintezi

Tezis

Kimya: Nəzəri və Tətbiqi tədqiqatlar. Tələbələrin I virtual elmi konfransı, 2020, 18-19 may, Bakı, Azərbaycan

 

N.Ə.Qənbova,  Ü.F.Əsgərova

S.H.Muxtarova,Süleymanova G.T

N.P.Pirverdiyeva,  N.Q.Şıxaliyev

Patentlər

1

Способ получения магнитного углеродного композиционного материала

 

Евразийское патентное ведомство

201800278 (13) A1

Магеррамов Абель Мамедали оглу

Азизов Абдулсаид Абдулгамид оглу, Алосманов Расим Мирали оглу, Буният-заде Ирада Айдын кызы

2

Malein anhidridi-stirol sopolimerinin 2-amino-4-nitro-6 sulfoturşu və

formaldehid ilə monoimidi serium (iii) -un sorbenti kimi.

 

SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ, № 2, Dərc olunma tarixi: 28.02.2020.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu,

Eyyubova Esmira Cəlil qızı,

Əliyeva Aygün Firdovsi qızı,

Hüseynov Fətəli Elmar oğlu,

Şəmilov Nazim Telman oğlu,

 Çıraqov Famil Musa oğlu

3

Malein anhidridi-stirol sopolimerinin 1,2,3- trifenilquanidin ilə monoimidi dəmir (iii)-ün sorbenti kimi.

 

SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ, № 2, Dərc olunma tarixi: 28.02.2020.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu, Eyyubova Esmira Cəlil qızı,

Nağıyev Xəlil Camal oğlu,

 Mirzai Cəbrayıl İsrafil oğlu,

Çıraqov Famil Musa oğlu.

4

Dəmirin (III)fotometrik təyini üsulu

 

f02b – G06T Bülleten №10. 30.12.2019

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu, Ayvazova Arzu Vaqif qızı,

Çıraqov Famil Musa oğlu

5

Azot turşularının qarışağının alınması üsulu

Az.Patent 1№ a 2018 0109,17 iyun 2020-ci il qərari ilə təsdiq edilmişdir

İ.T.Nağiyeva, T.M. Nağiyev, N.Ə.Əlizadə, L.M.Həsənova, N.N.Məlikova, E.S.Bahramov

Dərsliklər, dərs vəsaitləri

1

Химические основы жизнедеятельности

Учебное пособие для высших учебных заведений, Баку, 2020

BDU nəşriyyatı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 07 yanvar 2020-ci il tarixli R-02 saylı əmri

186 s.

З.А.Мамедова

У.Ф.Аскерова

Х.А.Гаразаде

2

Organic Chemistry Part I

Tədris vəsaiti

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 08 yanvar 2020-ci il tarixli T-01 saylı əmri, 050504

320 s

Ülviyya Hasanova

Respublika daxili qrantlar

 

 

Layihənin adı

Layihənin rəhbəri

və ya icraçısı

Donor təşkilat

Layihənin müdəti

Layihənin dəyəri

1.

Qum konsolidasiyası üçün yeni kimyəvi materialın hazırlanması

Ülviyya HASANOVA

Socar ASC

9 ay

85 000 manat

2.

Şah-Dəniz yataqlarında duzluluq variasiyasının öyrənilməsi

Ülviyya HASANOVA

Konsorsium

7 ay

-

Beynəlxalq qrantlar

 

Layihənin adı

Layihənin rəhbəri

və ya icraçısı

Donor təşkilat

Layihənin müdəti

Layihənin dəyəri

1

2-əvəzli triazollar- yeni bioloji aktiv molekullar və lüminessent materiallar.

A.M.Məhərrəmov,

Ü.F.Əsgərova,

X.A.Qarazadə,

N.E.Əhmədova,

A.Ə.İsrayılova

Süleymanova G.T.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu və Rusiya Fundamental Tədqiqatlar Fondu

01.08.2018-

01.08.2020

175000 AZN

2

Yeni peptid əsaslı antimikrobial agentlərin dizaynı və in vitro/in vivo öyrənilməsi

Ülviyya HASANOVA

Elmin İnkişafı Fondu ilə TÜBİTAK

      24 ay

90 000 manat

Tədris vəsaitləri

1. A.M.Məhərrəmov, M.N.Məhərrəmov Üzvi kimya Bakı, 2006, 538 s. (dərslik)

2. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev Üzvi kimya BDU nəşriyyatı, 2007, 382 s. (dərslik)

3. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.M.Qurbanova Dərman maddəalarinin sintezi BDU nəşriyyatı, 2007, 143 s. (dərs vəsaiti)

4. A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, Üzvi kimya sual və cavablarda BDU nəşriyyatı, 2008, 123 s. (dərs vəsaiti)

5. A.M.Məhərrəmov, M .Ə.Allahverdiyev, М..Ə.Ахундова Metallüzvi birləşmşlşr üzvi praktikumda BDU nəşriyyatı, 2008, 87 s. (dərs vəsaiti)

6. İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev Üzvi boyaqlar kimyasından praktikum BDU nəşriyyatı, 2003, 60 s.(dərs vəsaiti)

7. İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev “Üzvi Boyaqlar “ I hissə Bakı 2005

8. İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev “Üzvi Boyaqlar “ II hissə Bakı 2011

9. З.А.Мамедова, У.Ф.Аскерова, Х.А.Гаразаде «Химические основы жизнедеятельности Баку 2014

10. З.А.Мамедова, А.Н.Гулиев «Химия органических красителей» Баку 2016

11. В.М.Исмаилов, Н.Н.Юсубов « Элементоорганическая химия» Баку 2012

13. А.М. Магеррамов, Н.Г,Шыхалиев, В.Д.Дяченко, И,В..Дяченко, В.Г.Ненайденко Химии Α - Цианотиоацетамид Техносфера, Москва , 2018

14. Алиев И.А. Ароматические тиолы и их производные Новособирск, Академическое издательство «ГЕО» 2018

Nəşrlər

Son 5 ildə kafedrada aparılan elmi–tədqiqat işlərinin nəticələri 350-dən artıq İmpakt-Faktorlu Beynəlxalq jurnallarda öz əksini tapmışdır.

Monoqrafiya.

1. NON-COVALENT İNTERACTİONS in THE SYNTHESIS AND DESİGN OF NEW COMPOUNDS.;azərbaycan, rus,ispan, vetnam dillərinə tərcümə olunmuşdur.

2. A.M.Maгеррамов, Н.Г.Шихалиев, В.Д.Дяченко, И.В.Дяченко, В.Г.Ненайденко « ХИМИИ а-ЦИАНОТИОАЦЕТАМИД

Elmi kəşflər

 1. T.M.Nağıyev, N.I.Alizade, L.M.Həsənova, I.T.Nağıyeva, Ç.A.Mustafayeva, N.N.Məlikova, E.S.Bəhrəmov, İddia sənədinin  № a 2019 0026, Azot-1 oksid və azot turşusularının alınma üsulu
 2. T.M.Nağıyev, N.İ.Əlizadə, I.T.Nağıyeva, Az.Patent I № a 2019 0057, 2,2-dipiridilin alınması üsulu

Sənədlər

1. 2020/2021-ci tədris ili üzrə kafedranın dərs yükü

 

FOTOQALEREYA

Beynəlxalq əlaqələr

Kafedranın əməkdaşları digər elmi–tədqiqat institutları ilə əməkdaşlığı davam etdirir.

1.Türkiyənin Orta Doğu universiteti

2.Moskva Dövlət universiteti

3.Sank Peterburq Universiteti

4.Rusiya Xalqlar Dostluğu Universiteti

5.Yıldız Texniki Universiteti

6.Lissabon Texniki Universiteti və s.

Nailiyyətlər

BDU-nin 100 illiyi ilə əlaqədar yubiley medalları

Bakalavr

Ixtisasın şifri

İxtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

050504

Kimya

4

Bakalavr

050111

Kimya müəllimliyi

4

bakalavr

050641

Kimya mühəndisliyi

4

bakalavr

Magistratura

Ixtisasın şifri

İxtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

060504

Üzvi kimya

2

Magistr

060504

Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası

2

magistr

Doktorantura

Ixtisasın şifri

İxtisas

Təhsil müddəti

Dərəcə

2306.01

Üzvi kimya

3

Fəlsəfə doktoru

Elmler doktorluğu

 

 

 

2306.01

Üzvi kimya

4

Elmler doktoru

Tədris laboratoriyaları

Kafedranın 160, 161, 163, 165, 167, 169, 170 və 175 saylı otaqlarda yerləşən 8 tədris laboratoriyası var.

Fənlərin siyahisi

Bakalavr

Fənlərin adı

Fənlərin növü (ümumtəhsil və seçmə)

1

Üzvi kimya

Ümumtəhsil

2

Üzvi sintez

seçmə

3

Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları

“_____”

4

Bioüzvi. təbii və fizioloji fəal birləşmələrin kimyası

Ümumtəhsil

5

Dərman maddələrin sintezi

Seçmə

6

Boyaq maddələrin kimyası

Seçmə

Magistratura

Fənlərin adı

Fənlərin növü (ümumtəhsil və seçmə)

1

Üzvi birləşmələrin fizioloji fəallığının quruluşdan asıllığı və tətbiq sahələri

Ümumtəhsil

2

 Kimyəvi immunologiya

“_____”

3

Fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi

“_____”

4

Dərman maddələrin sintezi

“_____”

5

Təbii birləşmələr kimyası

“_____”

6

 Bioüzvi kimya

“_____”

7

 Bioloji kimya

“_____”

8

 Kimyəvi enzimologiya

“_____”

9

Üzvi kimyanın müasir problemləri

“_____”

10

Üzvi kimyanın nəzəri əsasları

“_____”

11

 Stereokimya

“_____”

12

 Konformasiya analizi

“_____”

13

 Fiziki tədqiqat üslları

“_____”

14

 Metalüzvi birləşmələr

“_____”

15

Elementüzvi birləşmələr

“_____”

16

 Heterotsiklik birləşmələr

“_____”

17

 Dərman maddələrin sintezi

“_____”

18

 Zərif üzvi sintez

“_____”

Tələbələr üçün hazirlanmış kollokviumların sualları dövrü olaraq müzakirə olunur. Tədris yükünə uyğun olaraq маgistr-tələbələr üçün yeni proqramlar tərtib edilmiş və buraxılış işlərinin movzuları müəllimlərlə birlikdə müzakirə olunmuşdur.